บรรณานุกรม | วิชาการ.คอม


บรรณานุกรม

หมวดหมู่บรรณานุกรมสำหรับสืบค้นข้อมูล

ผู้เขียน nutcharin ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ผลสัมฤทธิ์

บรรณานุกรม

ผลสัมฤทธิ์

 

ธานี นงนุช  และคณะ.  การประเมินผลการเรียนรู้.  อุบลราชธานี  :  ภาควิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา

                คณะครุศาสตร์  วิทยาลัยครูอุบลราชธานี,  2536.

บุญชม ศรีสะอาด.  การวิจัยเบื้องต้น.  กรุงเทพฯ  สุวีริยาสาส์น,  2545.

                             .  การวิจัยสำหรับครู.  กรุงเทพฯ  สุวีริยาสาส์น,  2546.

ล้วน สายยศและอังคณา  สายยศ .  เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้.  กรุงเทพฯ  :  ชมรมเด็ก,  2539.

                                                     .  เทคนิคการสร้างและสอบ  ข้อสอบความถนัดทางการเรียน.

               กรุงเทพฯ  :  ชมรมเด็ก,        2541.

วราภรณ์ บรรติ.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการทำงานกลุ่มในกลุ่ม

                วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการสอนแบบร่วมมือ

                กันเรียนรู้.  วิทยานิพนธ์  ศษ.ม.  ขอนแก่น  :  มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  2543.

สมนึก ภัททิยธนี.  การวัดผลการศึกษา.  กาฬสินธุ์  :  ประสารการพิมพ์,  2537.

สมบัติ ท้ายเรือคำ.  เอกสารประกอบการสอนวิชา  504304  การวิจัยการศึกษาเบื้องต้น.  มหาสารคาม  : 

                ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2546.

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา