บรรณานุกรม | วิชาการ.คอม


บรรณานุกรม

หมวดหมู่บรรณานุกรมสำหรับสืบค้นข้อมูล

ผู้เขียน nutcharin ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บรรณานุกรมไทย

บรรณานุกรม

 

กรมวิชาการ. แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2539.

__________. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุครุภัณฑ์, 2535 ข.

กระทรวงศึกษาธิการ. ปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การค้าคุรุสภาลาดพล้าว, 2546.

___________. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การค้าคุรุสภาลาดพล้าว, 2545.

ทัศนีย์ ศุภเมธี. พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครูนนทบุรี, 2533.

นพดล จันทร์เพ็ญ. การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2535.

บันลือ พฤกษะวัน. อุปเทศการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2530.

ประภาศรี สีหอำไพ. วิธีการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2524.

มัลลิกา ภักดีณรงค์. การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านการเขียนและทัศนคติต่อการเรียนภาษาไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษากับการสอนแบบปกติ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2531.

วรรณี โสมประยูร. การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539.

สนิท สัตโยภาส. การสอนภาษาไทย. กรุงเทพฯ : ทิพย์อักษร, 2532.

สุธามาศ สังข์ลาโพธิ์. การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน ความสามารถในการเขียนคำและความคงทนในการจำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษากับแบบปกติ. ปริญญนิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2531.

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซ่อมเสริมทักษะภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การค้าคุรุสภาลาดพล้าว, 2542.

อัจฉรา ชีวพันธ์. “ปัญหาและข้อบกพร่องในการเขียนยุคโลกาภิวัฒน์,” สถาบันภาษาไทย. 2(3) ; 74 – 79 : กรกฎาคม – กันยายน, 2537.

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา