บรรณานุกรม | วิชาการ.คอม


บรรณานุกรม

หมวดหมู่บรรณานุกรมสำหรับสืบค้นข้อมูล

ผู้เขียน nutcharin ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

บรรณานุกรม

 

กรมวิชาการ.  คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สถาบันส่งเสริมการสอน

                คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์องคืการรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์,

                2545 ก.

ทิศนา แขมมณี.  ประมวลทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอน.  กรุงเทพฯ  : 

                คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2540.

บุญทัน อยู่ชมบุญ.  พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา.  กรุงเทพฯ  :

                โอเดียนสโตร์,  2529.

ปรีชา เนาว์เย็นผล.  กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การแก้ปัญหาปลายเปิด

                สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1.  ปริญญานิพนธ์  กศ.ด.  กรุงเทพฯ  :  มหาวิทยาลัย

                ศรีนครินทรวิโรฒ,  2544.

พิศมัย ศรีอำไพ.  คณิตศาสตร์สำหรับครูประถม.  มหาสารคาม  :  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

                คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม,  2533.

ยุพิน พิพิธกุล.  การเรียนการสอนคณิตศาสตร์.  กรุงเทพฯ  :  บพิชการพิมพ์,  2539.

วรรณี โสมประยูร.  วิธีสอนแบบวรรณี  :  รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

                (นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน).  กรุงเทพฯ  : 

                คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครินทรวิโรฒ.  2541.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  เอกสารประกอบการประชุม  โครงการ

                ปฏิบัติการการอบรมวิทยาการหลัก  ครูแกนนำคณิตศาสตร์ระดับประถม  เรื่อง  เศษส่วน

                และทศนิยม.  กรุงเทพฯ  :  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  2548

สมทรง สุวพานิช.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  1023623  พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์

                ระดับประถมศึกษา.  มหาสารคาม  :  คณะครุศาสตร์  สถาบันราชภัฎมหาสารคาม,  2539.

สริรัตน์ เดชศรี.  พื้นฐานการสอน.  เชียงใหม่  :  ลานนาการพิมพ์,  2538.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด.  กรุงเทพฯ  : 

                โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,  2540.

สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา.  MATHS  สปช.  กระบวนการคิดคณิตศาสตร์.  กรุงเทพฯ  : 

                โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์  (ร.ส.พ.),  2545.

สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์  และอนุสรณ์ สกุลคู.  การประเมินผลการเรียนคณิตศาสตร์.  กรุงเทพฯ  : 

                โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง,  2537.

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา