บรรณานุกรม | วิชาการ.คอม


บรรณานุกรม

หมวดหมู่บรรณานุกรมสำหรับสืบค้นข้อมูล

ผู้เขียน nutcharin ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บรรณานุกรมCAI

บรรณานุกรม

 

กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์,2540.

นิพนธ์ ศุขปรีดี. นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530.

วารินทร์ รัศมีพรหม. สื่อการสอนทางเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมสมัย. กรุเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2531.

ศิริชัย สงวนแก้ว. “แนวการการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.” คอมพิวเตอร์รีวิว. 8(78) : 173-189 ; กุมภาพันธ์, 2534.

สุวิมล เขี้ยวแก้ว. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอช่วยสอน : หน่วยทักษะการใช้คำถาม. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542.

Jearakul. Design Methodology for a Web – Based Learning Environment. 1987.http://lmu.ac.uk/Iss/staffsup/desmenth.htm June 3, 1997.

Orilia, Lawrence S. Computer and Information ; An Introduction, New York : McGraw – Hill, 1986.

Taylor. “User Interface Design for Web – Based Introduction,” in Badrul H. Khan. Web-Based Introduction. P. 241 – 242. Englewood Cliffs New Jersey : Educational Technology Publications, 1980.

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา