บรรณานุกรม | วิชาการ.คอม


บรรณานุกรม

หมวดหมู่บรรณานุกรมสำหรับสืบค้นข้อมูล

ผู้เขียน nutcharin ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บรรณานุกรมวิจัย

บรรณานุกรม

 

กฤษดา กรุดทอง. 2546. บทความเรื่องนวัตกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา. เอกสารเสนอในการประชุมทางวิชาการของสมาคมการจัดการศึกษาขั้นอุดมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 23-24 สิงหาคม 2546.

กมล สุดประเสริฐ. 2528. แนวคิดในการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน. วิจัยสนเทศ. 6 (ธันวาคม 2528): 1-4.

กระทรวงศึกษาธิการ. 2545. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2525. เอกสารโครงการประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 3 เรื่องการปรับปรุงคุณภาพงานวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

            .  2536. สรุปรายงานการประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยการศึกษาครั้งที่ 5 เรื่องการนำผลการวิจัยไปใช้ในการวิจัยการศึกษา. กรุงเทพฯ. (อัดสำเนา)

            . 2537. คู่มือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักงานทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

            .  2541ก.  คู่มือพัฒนาโรงเรียนด้านการเรียนรู้ เอกสารพัฒนากระบวนการเรียนรู้

                อันดับที่ 4.  กรุงเทพฯ  :  คุรุสภาลาดพร้าว.

            .  2541ข. สาระน่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

            .  2542ก. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: กองวิจัยทางการศึกษา.

            . 2542ข. การนำผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้. กรุงเทพฯ. (อัดสำเนา)

            . 2542ค. “นโยบายและแนวทางการวิจัยทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3 พ. ศ. 2540-2544”. เอกสารรายงานวิจัยทางการศึกษา อันดับที่ 243/2542. กรุงเทพฯ: กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

            . 2545. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ. ม.ป.พ.

กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์. 2540. การวัด การวิเคราะห์ การประเมินทางการศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.

กิติราช เตชะมโนกุล. มปป. นิยามธุรกิจ: การจัดการ. (Online) Available: http://www.ismed.or.th.  (สืบค้นข้อมูล 10 ธันวาคม 2551).

กานดา พูนลาภทวี.2530. สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.

เกียรติศักดิ์ ชิณวงศ์. 2546. สภาพและปัญหาที่ครูประถมศึกษาพบในการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

กัลยา วานิชย์บัญชา. 2542. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for Windows.พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

            .  2549. การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ  : ธรรมสาร.

            .  2550. การวิเคราะห์สถิติ สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กัลยา วานิชย์บัญชา. 2542. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for Windows.พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

โกวิท ประวาลพฤกษ์. 2526. “คำถาม 10 ข้อ สำหรับการวางแผนการวิจัย”. น. 1-21. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา ศึกษานิเทศก์จังหวัด โครงการวิจัยและทดลองหารูปแบบเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

            . 2531. ยุทธวิธีลายแทง. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง.

กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ. 2535. การวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียน. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

            .  2542ก. ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

            .  2542ข. วิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: การศาสนา กรมศาสนา.

กองวิชาการทางการศึกษา, กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2530. “สรุปรายงานการประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 5 เรื่องการนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการศึกษา”. วารสารการวิจัยทางการศึกษา. (2),102-125.

ขจิต ฝอยทอง. 2543. “การวิจัยในชั้นเรียน: ทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ”. วิชาการ. 3 (พฤศจิกายน 2543): 36-41.

คงศักดิ์ ธาตุทอง และ งานนิตย์ ธาตุทอง. 2543. เอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียน. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (อัดสำเนา)

จิรพันธ์ ไตรทิพจรัส. 2543. “การวิจัยและการนำผลการวิจัยมาใช้ในสถานศึกษากับการปฏิรูปการศึกษา : ฐานคิดในการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน”. วิชาการ. 3 (มกราคม 2543): 66-68.

จิราภา ล่วงลือ. 2547. สภาพและปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 2. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ์ (ค.อ.ม.), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. 2544. บทความสถิติ. เมษายน-กุมภาพันธ์ 2544. (Online) Available: http://www.watpon.com. (สืบค้นข้อมูล 10 ธันวาคม 2551)

ชุฎิมา อินทร์จันทร์. ม.ป.ป. การวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ชิดชนก เชิงเชาว์. 2539. วิธีวิจัยทางการศึกษา. ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ชัยพจน์ รักงาม. 2539. “การวิจัยในชั้นเรียน”. ข่าวสารวิจัยการศึกษา. 19 (สิงหาคม –กันยายน 2539): 12-17.

            .  . 2540. “การวิจัยในชั้นเรียน”. การศึกษาเอกชน. 7 (พฤศจิกายน 2540): 25-29.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2523. "ระบบสื่อการสอน" ในเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

            .  2527. “การทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน” ในเอกสารการสอนชุดสื่อการสอนระดับประถมศึกษา หน่วยที่ 8 – 15. หน้า 490 - 493 พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สหมิตร.

            .  2529. กระบวนการสนนิเวทนาการและระบบสื่อการสอน. เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 1 – 5.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

            .  2537. “การทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน”.  เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 1 – 5.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2526. เทคโนโลยีทางการศึกษา: หลักการ และแนวปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.

            . 2533ก. เทคโนโลยีการสอน: การออกแบบและพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

            .  2533ข. เทคโนโลยีการศึกษา: ทฤษฎีและการวิจัย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

            .  2546. เทคโนโลยีการศึกษา: ทฤษฎีและการวิจัย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

            .  2549. การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนและบทเรียนบนเครือข่าย. มหาสารคาม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ชวลิต ชูกำแพง.  2550. การประเมินการเรียนรู้. มหาสารคาม: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ชวาล แพรัตกุล. 2516. เทคนิคการวัดผล. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.

            .  2524. การทดสอบเพื่อค้นและพัฒนาสมรรถภาพ. กรุงเทพฯ: สำนักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา คณะวิจัยการศึกษา วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร.

ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2534. สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เจริญพร.

            .  2541. เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: เทพเนรมิตการพิมพ์.

            .  2544. เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

            .  2550.  เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 10. นนทบุรี: ไทเนรมิตกิจ อินเตอร์ โปรเกรสซิฟ. 

ญาณี ทองพลับ. 2529. “การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการใช้ประโยชน์”. น. 3, 16-20 เอกสารการวิจัยในชั้นเรียนหน่วยที่ 11. กรุงเทพฯ: สำนักงานโครงการรับความช่วยเหลือ, สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

ณรงค์ รอดพันธุ์. 2542. “ครูกับการพัฒนาตนเอง”. ข้าราชการครู. 3 (กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2542): 7.

ดนัย ไชยโยธา และสุวิทย์ จำปา. 2549. การวิจัย: โครงสร้าง แนวคิด และหลักการ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

ดำรง ศิริเจริญ. 2529. การวัดผลแบบอิงเกณฑ์. พิษณุโลก : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก.

ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2545. Designing e – learning หลักการออกแบบและสร้างเว็บเพื่อการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.

ถาวร กสานติกุล. 2544. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการพยากรณ์ราคาน้ำมัน. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ์ (ค.อ.ม.), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ทักษิณ, มหาวิทยาลัย. มปป. บทเรียนออนไลน์รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ. (Online) Available: http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/math2/lesson1/index.htm. (สืบค้นข้อมูล 5 มกราคม 2552)

ทิศนา แขมมณี และ สร้อยสน สกลรักษ์. 2540. แบบแผนและเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทิศนา แขมมณี. 2540. การวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

            .  2543. “การวิจัยในชั้นเรียน”. วิชาการ 3 (5): 72-77.

            .  2544. 14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น.

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา