พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม : กรณีศึกษาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมมฺชโย) | วิชาการ.คอม


พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม : กรณีศึกษาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมมฺชโย)

การศึกษาเกี่ยวกับวิธีคิด วิธีปฏิบัติและแนวทางการส่งเสริมพระพุทธศาสนาของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย (โดยสังเขป) นี้เป็นการศึกษาเฉพาะกิจเพื่ออธิบายการทำงานของท่านในมิติของ "พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม" (Engage Buddhism)

ผู้เขียน ศรัณย์ เลิศรักษ์มงคล ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

          
หน้าที่ 1 ความนำ
หน้าที่ 2 ประวัติของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมมฺชโย)
หน้าที่ 3 พบอาจารย์เป็นครั้งแรก
หน้าที่ 4 เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์และการสร้างวัดพระธรรมกาย
หน้าที่ 5 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกาย
หน้าที่ 6 เผชิญกับอุปสรรคและการถูกโจมตี
หน้าที่ 7 โครงการที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ส่งเสริมให้วัดพระธรรมกายดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
หน้าที่ 8 การตระหนักรู้ในปรากฏการณ์ซึ่งเป็นความทุกข์ของสังคม
หน้าที่ 9 การทำตนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับโลก (หรือเข้าไปแก้ปัญหาทางสังคมนั้นๆ)
หน้าที่ 10 การลงมือกระทำ (หรือการปฏิบัติการรับใช้สังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนา)
หน้าที่ 11 บรรณานุกรม

โครงการที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ส่งเสริมให้วัดพระธรรมกายดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

 โครงการที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ส่งเสริมให้วัดพระธรรมกายดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

และความสอดคล้องกับหลักการของพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม

 

แม้ว่าจะพบกับอุปสรรคต่างๆมากมายในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ปณิธานที่จะ “ดำเนินรอยตามหลวงพ่อวัดปากน้ำ” ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายออกไปทั่วโลกนั้นไม่เคยจางหาย  ในความคิดของท่าน การทำให้บุคคลทั่วไปไม่จำกัดด้วยเชื้อชาติ ศาสนาและเผ่าพันธุ์ได้รู้จักและได้เข้ามาศึกษาวิชชาธรรมกายนั้นเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำ  จากจุดเริ่มต้นที่ได้เริ่มสั่งสอนอบรมธรรมปฏิบัติให้สาธุชนที่เข้ามาวัดได้เรียนรู้แล้ว ก้าวไปสู่การส่งต่อไปยังนิสิตนักศึกษา เด็กและเยาวชน ขยายกว้างออกไปยังพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยผ่านโครงการต่างๆมากมาย จนในที่สุดในระยะ ๑๐ ปีหลังเป็นการขยายความรู้นี้ออกไปยังชาวต่างประเทศทั้งที่เป็นพุทธศาสนิกชน(รวมทั้งศาสนิกอื่นที่สนใจในการปฏิบัติธรรมหรือต้องการค้นหา “คำตอบของชีวิต” ) ฯลฯ โดยตัวอย่างของโครงการที่น่าสนใจนั้นมีอาทิ

·       โครงการสอนธรรมะทุกวันอาทิตย์  

·       โครงการธุดงค์สุดสัปดาห์ 

·       โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ 

·       โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างประเทศ  

·       โครงการอบรมข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานเอกชน

·       โครงการอบรมธรรมทายาท  โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ

·       การอบรมนักเรียน นิสิต นักศึกษาหญิง ภาคฤดูร้อน

·       โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า 

·       โครงการบ้านแสงสว่าง

·       โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล 

·       โครงการลดละเลิกยาเสพติดและอบายมุข (เทเหล้าเผาบุหรี่)   

·       โครงการสร้างพระให้เป็นครูสอนศีลธรรม

·       การจัดพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค

·       โครงการอบรมพระกัลยาณมิตรเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ

·       โครงการตอบปัญหาธรรมะ “พระแท้”  

·       โครงการทอดผ้าป่าช่วยเหลือ ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ 

·       การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรณีพิบัติและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

·       โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาและการเผยแผ่ธรรมะทางไกล

·       โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย (ปัจจุบันได้ขยายโครงการออกไปโดย

           เพิ่มทั้งปริมาณผู้เข้าอบรมและระยะเวลาในการอบรมให้ยาวนานขึ้นอีก)

 

                จากการศึกษาประวัติ แนวคิดการดำเนินงานด้าน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย) นั้นมีปรากฏความเป็นพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมมาตั้งแต่ต้น  ทั้งนี้ หากพิจารณาจากเกณฑ์ ๓-๔ ประการที่ว่า[1]  ๑) ความตระหนักรู้ในปรากฏการณ์ซึ่งเป็นความทุกข์ในระดับโครงสร้างสังคม  ๒) การทำตนให้เป็นหนึ่งเดียวกับโลกและสังคม  และ ๓) การลงมือกระทำแล้วก็จะพบว่าการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกายของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) นั้นมีความสอดคล้องกับหลักการของพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมอย่างไม่อาจปฏิเสธได้

 

 

[1]  Christopher S. Queen, Engaged Buddhism in the West, P.6  อ้างอิงใน พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร,พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม: การตีความศีลห้าของเครือข่ายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติ,สารนิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, หน้า ๑๐

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา