สังสารวัฏ 31 ภพภูมิ ที่เราๆท่านๆต้องเวียนว่ายตายเกิด | วิชาการ.คอม


สังสารวัฏ 31 ภพภูมิ ที่เราๆท่านๆต้องเวียนว่ายตายเกิด

ภพภูมิ ทั้ง 31 ภูมิ ที่ดวงวิญญาณ ซึ่งยังมีกิเลสและตัณหา ต้องถูกแรงดูด ให้เวียนว่ายตายเกิด จนเป็น วัฏฏสงสาร ตามคติธรรมทางพุทธศาสนา

ผู้เขียน ยรรยง สินธุ์งาม ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

31 ภพภูมิ มีอะไรบ้าง ?

เล่าโดย ยรรยง ฅนค้นผี                 31 ภพภูมิ มีอะไรบ้าง ?  

สังสารวัฏ 31 ภพภูมิ    ขอนำ แผนภาพแสดง 31 ภพภูมิ ที่ไปพบในเว็บไซต์ http://www.dharma.in.th  เห็นว่าสามารถอธิบาย สรุปรวบยอด ไว้ในหน้าเดียว ได้เป็นอย่างดี จึงขอยกเครดิต ให้ผู้โพสต์ไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว และกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้   

ที่มา http://www.dharma.in.th         วิญญาณ หรือ ดวงจิต ทั้งหลาย ที่ยังไม่หลุดพ้น จากแรงดูด นี้ ก็จะเวียนว่าย ตายเกิด ใน 31 ภพภูมินี้ ท่านจึงเรียกว่า วัฏฏสังสาร  หรือ วัฏฏสงสาร  ซึ่งหมายถึง การเที่ยวไป การท่องไป  ในวัฏฏจักร นี้  ซึ่งมีอยู่ 31 ภพภูมิ         การจะเข้าสู่ภพภูมิใดๆ โดยสมบูรณ์ จะต้อง ตายจากภพภูมิเดิมเสียก่อน ดวงจิตหนึ่ง จะไม่อยู่ทับซ้อนกัน  เช่น ดวงจิตหนึ่ง มีสภาพกายหยาบ เป็น มนุษย์  ได้ผ่านการฝึกฝนจนสามารถ ถอดจิต ออกจากกายหยาบ แล้วไปท่องนรก ท่องสวรรค์  เช่นนี้  ไม่ถือว่าอยู่ได้สองภพภูมิ ในเวลาเดียวกัน เพราะ ให้นับเอา ดวงจิต  หรือ ดวงวิญญาณ เป็นสาระสำคัญ   หากมาอยู่ต่างภพภูมิ  แล้วท้ายที่สุดก็กลับเข้าร่างเดิม  ย่อมแสดงว่า ผู้นั้นยังเป็นมนุษย์ อยู่ในภพภูมิ มนุษย์        ทางพุทธศาสนา ได้แบ่ง ภพภูมิใหญ่ๆ เป็น 3 ประเภท คือ   ภพภูมิเบื้องล่าง มี 4 ภพภูมิ                       1.นรก   2.เปรต    3.อสุรกาย   4.สัตว์เดรฉาน ภพภูมิเบื้องกลาง มี 7 ภพภูมิ           มนุษย์โลก 1  และ สวรรค์ อีก  6 ชั้น ภพภูมิเบื้องสูง  มี 20 ภพภูมิ           พรหมมีรูป  16  ชั้น  และ  พรหม ไม่มีรูป อีก 4 ชั้น ความสัมพันธ์กันในวัฏฏจักรนี้ ก็คือ พื้นฐานของพลังงาน  มีพื้นฐานพลังงานตัวเดียวกัน                       ..... คือ ......   ดวงจิต  หรือ  ดวงวิญญาณ    การเข้าออกในภพภูมิ ต่างๆ เกิดจาก สภาพความละเอียดของดวงจิต เป็นตัวแบ่งแยก การเข้าสู่ภพภูมิ ....... ดวงจิต ที่มีความละเอียดของจิตมาก ก็จะอยู่ในภพภูมิ ที่สูงกว่า .... ...... ส่วน ดวงจิต ที่มีความละเอียดของจิต ที่น้อยกว่า ก็จะอยู่ในภพภูมิ ที่ต่ำกว่า ....        ดวงจิต ที่ไม่มีปัญญา จะรู้ไม่เท่าทัน 2 สภาวะ ที่เกิดขึ้น ในจิต คือ กิเลส  และ ตัณหา   สองตัวนี้ จะทำให้ดวงจิต ก่อโครงสร้างภายใน ทำให้มีความละเอียด ของ ดวงจิต แตกต่างกันไป  ตัว ปัญญา  จะเป็นกลไก ที่มีผลต่อความละเอียดของจิต      เพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ วิญญาณ  หรือ ดวงจิต  ในเนื้อหาถัดไป ผมจึงนำเสนอ โมเดลวิญญาณ Spirit model  ซึ่งยกเนื้อหานี้มาจาก เรื่อง วิญญาณศึกษา ที่ได้นำเสนอไว้ใน blog วิชาการ.คอม  ซึ่งจะทำให้ท่านผู้อ่าน เห็นความสัมพันธ์ ของ ดวงวิญญาณ หรือ ดวงจิต  ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหา ในภพภูมิ ต่างๆ อย่างเจาะลึก ต่อไป...

 

*** นิพพาน เป็นมิติที่อยู่นอกวัฏฏสงสาร 31 ภพภูมิ  วิญญาณที่อยู่ในมิตินี้ จะมีความเป็นอมตะ และ

 

มีพลังงานที่ละเอียดสูงยิ่ง เกินกว่า แรงดูดของวัฏฏสงสาร ที่จะดึงดูด ให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้อีก 

 

จึงไม่ได้ถูกเขียนไว้ ในแผนภูมิ    ยังมีต่อ....                อ้างอิง

1. สมเด็จพระญาณสังวร (สุวัฑฒนมหาเถระ) สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของ ท่านพระสารีบุตรเถระ

2. พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด, วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548

3. http://www.dharma.in.th

4. http://th.wikipedia.org  

เล่าโดย ยรรยง สินธุ์งาม  ฅนค้นผี  yanyong007@gmail.com   

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา