ผลงานทางวิชาการ | วิชาการ.คอม


ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียนนิทานประกอบภาพ ชุด เบญจศีลและเบญจธรรม สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 ผู้ศึกษาค้นคว้า นายพุทธา บัวผัน.

ผู้เขียน พุทธา ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

รายงานการพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียนนิทานประกอบภาพ ชุด เบญจศีลและเบญจธรรม สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559

ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียนนิทานประกอบภาพ

ชุด เบญจศีลและเบญจธรรม สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559

ผู้ศึกษาค้นคว้านายพุทธาบัวผัน.

ตำแหน่งปัจจุบันตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา

ตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนนิทานประกอบภาพ ชุด เบญจศีลและเบญจธรรม สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารการเรียนนิทานประกอบภาพ ชุด

เบญจศีลและเบญจธรรม สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนนิทานประกอบภาพ ชุด เบญจศีลและเบญจธรรม สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (PurposiveSampling) จำนวน 15 คน 1 ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

1. เอกสารประกอบการเรียนนิทานประกอบภาพ ชุด เบญจศีลและเบญจธรรม สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 ชุด 12 เล่ม 12 เรื่อง

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

เอกสารประกอบการเรียนนิทานประกอบภาพ ชุด เบญจศีลและเบญจธรรม สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน

1 ชุด 30 ข้อ

4. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนนิทาน

ประกอบภาพ ชุด เบญจศีลและเบญจธรรมสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 20 ข้อ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS)เพื่อหาดัชนีความสอดคล้องโดยใช้ดัชนี IOC (IndexofItemObjectiveCongruence) ค่าร้อยละ (Percentage)ค่าเฉลี่ย (Mean)ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ค่าความยากง่าย (P) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และค่าการทดสอบที

(t - test) แบบ Dependent

ผลการวิจัยพบว่า

1. เอกสารประกอบการเรียนนิทานประกอบภาพ ชุด เบญจศีลและเบญจธรรม

สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.85/83.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเอกสารประกอบการเรียนนิทานประกอบภาพ ชุด เบญจศีลและเบญจธรรม สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนนิทานประกอบภาพ ชุด เบญจศีลและเบญจธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนนิทานประกอบภาพ ชุด เบญจศีลและเบญจธรรม สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.24

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา