รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดร้อยกรองชีวีมีสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | วิชาการ.คอม


รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดร้อยกรองชีวีมีสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดร้อยกรองชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน จังหวัดเชียงใหม

ผู้เขียน bouban ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ

ชุดร้อยกรองชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนบ้านแม่กอนใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผู้รายงาน: นางสาวบัวบาน สุทธิคุณ

ปีที่ศึกษา: ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดร้อยกรองชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาการอ่าน จับใจความสำคัญ ชุดร้อยกรองชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดร้อยกรองชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือหนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดร้อยกรองชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านบท เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดร้อยกรองชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดร้อยกรองชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ดัชนี ความสอดคล้องของความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ หาค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เทคนิค 27 % หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สูตร KR 20 หาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดร้อยกรองชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธี E1/E2 หาค่าความก้าวหน้าทางการเรียนด้วย ค่าร้อยละและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่า เพื่อพัฒนาการอ่าน จับใจความสำคัญ ชุดร้อยกรองชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1. ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านบ เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดร้อยกรองชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 87.06/85.74

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากที่ได้รับการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดร้อยกรองชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนร้อยละ 31.02

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจ ความสำคัญ ชุดร้อยกรองชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา