ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ประกอบเทคนิคการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค ติวิสต์ (Constructivist) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน นางกฤษณพร โลหะวิจารณ์ ปีก | วิชาการ.คอม


ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ประกอบเทคนิคการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค ติวิสต์ (Constructivist) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน นางกฤษณพร โลหะวิจารณ์ ปีก

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ประกอบเทคนิคการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค ติวิสต์ (Constructivist) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน นางกฤษณพร โลหะวิจารณ์

ผู้เขียน นางกฤษณพร โลหะวิจารณ์ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

No results found.

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา