การประเมินการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก | วิชาการ.คอม


การประเมินการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก

ท่านสามารถ ดาวโหลดบทความวิชาการ ได้ที่ http://educationrpg23.weebly.com/

ผู้เขียน อารีรัตน์ ชูรวง ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

การประเมินการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)

ชื่อเรื่องวิจัย: การประเมินการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้ประเมิน : นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง

ประเภทผลงานวิชาการ: ผลงานประเภทประเมินงาน หรือ ประเมินโครงการ

ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การประเมินการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก ใช้รูปแบบการประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model)วัตถุประสงค์ของการประเมิน 1) เพื่อประเมินบริบทของการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก 3) เพื่อประเมินกระบวนการของการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก ประชากรเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จำนวน 238 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย 1) เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์เนื้อหา 2) เครื่องมือเป็นเอกสารหลักฐานการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าระดับการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมินการจัดการศึกษาในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับ ดังนี้ ด้านบริบท ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัยนำเข้า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้

1.ด้านบริบท พบว่า การจัดการศึกษามีความสอดคล้องกับนโยบาย และสอดคล้องความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด 2.ด้านปัจจัยนำเข้า ในภาพรวมมีความพร้อมและเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 1) ด้านหลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ด้านความพร้อมของครูมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก 3) ด้านงบประมาณมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ 4) ด้านสื่อ และแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 3.ด้านกระบวนการ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า1) การจัดการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ 2) การจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ4.ด้านผลผลิต พบว่า 1) นักเรียนทุกคนมีคุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตร 2) นักเรียนทุกคนจบการศึกษาตามหลักสูตร 3) การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด 4) นักเรียนมีความพร้อมในการประกอบอาชีพอยู่ในระดับมาก และ 5) ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษามีความพึงพอใจการจัดการ ศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ............................................................................................................................................................................ท่านสามารถ ดาวโหลดบทความวิชาการได้ที่  http://educationrpg23.weebly.com/

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา