การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเวียงแหง รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ15101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 : Reading for Kids | วิชาการ.คอม


การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเวียงแหง รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ15101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 : Reading for Kids

ชื่อผู้ศึกษา นางสาวสุชาดา จองคำ ปีการศึกษา 2560

ผู้เขียน Meanjung BJ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนตลอดจนศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าเข้าใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเวียงแหง รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ15101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 : Reading for Kids ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ศึกษา คือ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าเข้าใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเวียงแหง รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ15101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 : Reading for Kids จำนวน 9 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความ พึงพอใจ ใช้เวลาศึกษา 18 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ คือร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรบาน () วิเคราะห์ประสิทธิภาพของนวัตกรรมด้วยการหาค่า E1/ E2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนด้วยค่าเฉลี่ยร้อยละ

ผลการศึกษา พบว่า

1.ประสิทธิภาพของของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเวียงแหง รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ15101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 : Reading for Kids มีค่าเท่ากับ 90.11/83.33 แสดงว่า มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หลังการใช้แบบฝึก

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเวียงแหง รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ15101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 : Reading for สูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละของความก้าวหน้า เท่ากับ 46.66

3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเวียงแหง รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ15101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 : Reading for อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.88 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา