รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เรียนรู้หิน ถิ่นชาลวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | วิชาการ.คอม


รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เรียนรู้หิน ถิ่นชาลวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เรียนรู้หิน ถิ่นชาลวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เรียนรู้หิน ถิ่นชาลวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีป

ผู้เขียน koolaor ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เรียนรู้หิน ถิ่นชาลวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เรียนรู้หิน ถิ่นชาลวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เรียนรู้หิน ถิ่นชาลวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เรียนรู้หิน ถิ่นชาลวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เรียนรู้หิน ถิ่นชาลวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จาก โรงเรียนวัดป่าเรไร ตําบลทับคล้อ อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จํานวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เรียนรู้หิน ถิ่นชาลวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เรียนรู้หิน ถิ่นชาลวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และแบบวัด เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดย การคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ t-test Dependent

ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้

1. ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 81.25/84.64 สูงกว่าเกณฑ์ที่

กำหนด 80/80

2. ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิผล 0.75 เป็นไปตามเกณฑ์ที่

กำหนด คือ 0.5 ขึ้นไป

3. นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์มีเจตคติต่อวิชา

วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา