บทความ เรื่อง การศึกษาการใช้ของเล่นจากวัสดุท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความสามารถด้านประสาทสัมผัสของเด็กปฐมวัย | วิชาการ.คอม


บทความ เรื่อง การศึกษาการใช้ของเล่นจากวัสดุท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความสามารถด้านประสาทสัมผัสของเด็กปฐมวัย

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากิจกรรมการใช้ของเล่นจากวัสดุท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความสามารถด้านประสาทสัมผัสของเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 3–4 ปี จำนวน 20 คน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านสะอาดพัฒนา ตำบลดอนข่

ผู้เขียน นลินทิพย์ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

No results found.

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา