คอมพิวเตอร์กราฟฟิคการตรวจรักษาหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | วิชาการ.คอม


คอมพิวเตอร์กราฟฟิคการตรวจรักษาหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

การศึกษาระบบหลอดเลือดหัวใจ และการตรวจรักษาหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Cardiovascular system and Cardiovascular Examination with Magnetic resonance imaging MRI)

ผู้เขียน mitwu10 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

References

Cardiovascular system http://www.answers.com/topic/cardiovascular-system-1?cat=health หัวใจ (Heart) ในกายวิภาคศาสตร์ http://th.wikipedia.org/wiki/ Magnetic resonance imaging http://www.bangkokhearthospital.com/medicalservices_consider09.asp การตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยเครื่อง 3.0 T MRI,J Med Assoc Thai Vol. 89 No. 9 2006 http://www.medassocthai.org/journal/index.php?command=preview&selvol=89&selno=9&selids=1308 การคํานวณสนามแม่เหล็กสําหรับเครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็กโดยวิธีเชิงตัวเลข, วิวัธน ยังดี www.scisoc.or.th/stt/31/sec_d/paper/stt31_D0025.pdf จัดทำโดย นายประทีป สุมาลกันต์ รหัส 49230949 นายสมยศ สุพรรณ์ รหัส 49231111 MIT 10 วิชา Computer Graphics สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2550

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา