นาพินโมเดล | วิชาการ.คอม


นาพินโมเดล

การบริหารจัดการความรู้ที่ออกแบบและสังเคราะห์โดยผู้บริหารโรงเรียนคนหนึ่งซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การยอมรับว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่ดี(GOOD PRACTICE)

ผู้เขียน sungkreeb ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

นาพินโมเดล การบริหารจัดการความรู้ใหม่

การดำเนินการตามรูปแบบนวัตกรรมบริหารจัดการความรู้ “นาพินโมเดล (NAPINCONCEPT-MODEL)” เป็นระบบครบกระบวนการ มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้.- 1.การวางแผน กิจกรรมเทใจใส่ฝ่ามือ ตามแนวทางใน NAPINCONCEPT MODEL มีรายละเอียดและรูปแบบการปฏิบัติงานทางวิชาการที่เน้นกระบวนการปฏิรูปการเรียนการสอนที่แท้จริงเป็นดังนี้ 1. จัดกิจกรรม ทุกวัน 2. เป็นกิจกรรมหลักของการประเมินผลการเรียนของนักเรียนทุกคนและทุกช่วงชั้น 3. นักเรียนทุกคนต้องผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนดในเอกสารการประเมินผลที่โรงเรียนถือปฏิบัติทุกฉบับ โดยมีผลงานไม่น้อยกว่าคนละ 50 ชิ้น เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมนี้ นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกิจกรรมเทใจใส่ฝ่ามือให้ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผล การ เรียนตามเกณฑ์การประเมินที่โรงเรียนถือปฏิบัติ และให้ซ้ำชั้น ก่อนจนกว่า จะมีการปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนดครบถ้วนและผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 4. กิจกรรมประกอบด้วย วางแผนร่วมกัน -กำหนดกิจกรรม กำหนดรูปแบบการนำเสนอ -กำหนดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ -กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน -กำหนดผลงานตัวอย่างที่จะใช้เป็นต้นแบบของแต่ละชิ้นงาน -กำหนดวิธีการส่งงานและจำนวนชิ้นงานที่จะส่งงานแต่ละครั้ง 4.2 ปฏิบัติงาน -งานรายบุคคล(งานเดี่ยว) -งานกลุ่ม 4.3 ประเมินผล -สังเกต สัมภาษณ์ ตรวจผลงาน ทดสอบ และอื่นๆ 4.4 เก็บรวบรวมผลงาน ชิ้นงานเพื่อเตรียมจัดนิทรรศการรวม 5.ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชามีอำนาจในการวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติ กิจกรรมและใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมโดยไม่เสียรูปแบบที่กำหนด 6.การปฏิบัติกิจกรรมเทใจใส่ฝ่ามือเป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อบูรณาการการเรียนที่ เป็นการประเมินผล การขอรับการสนับสนุนใดๆจากโรงเรียนเป็นการใช้ งบประมาณตามโครงการพิเศษที่โรงเรียนกำหนดขึ้น โดยไม่กระทบกระเทือน งบประมาณที่จัดไว้เดิม 7.การปฏิบัติกิจกรรมเทใจใส่ฝ่ามือเป็นกิจกรรมปกติในการปฏิบัติราชการ 8.ผู้อำนวยการโรงเรียน วินิจฉัยปัญหา และ สั่งการใดๆที่ถือเป็นการสิ้นสุด 2.ดำเนินงาน ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามตรวจสอบ นิเทศภายใน ประเมินผล รายงานผล 3.เผยแพร่ 1.ประชุมผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 2.จัดแสดงผลงานใช้รูปแบบนาพินโมเดล ในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติใช้นวัตกรรมบริหารจัดการความรู้ “นาพินโมเดล” 7 ขั้นตอนในการฝึก ปฏิบัติ ดังนี้ 1.ฝึกทักษะตามรูปแบบที่กำหนดในตัวแบบซึ่งเป็นต้นแบบในอุดมคติ 2. ประกวด แข่งขัน หาต้นแบบจริง 3.เทใจใส่ฝ่ามือ ถอดแบบ ถ่ายทอด 4.นำไปใช้ ปฏิบัติประจำวัน 5.พัฒนา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 6.เผยแพร่ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 7.แก้ไข ปรับปรุง จัดระบบใหม่อีกรอบ[[63747]]

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา