โน้ตขลุ่ยไทย | วิชาการ.คอม


โน้ตขลุ่ยไทย

บันทึก/ รวบรวม โน้ตเพลงขลุ่ยไทย เพื่อการอนุรักษ์ แลกเปลื่ยนและการแบ่งปัน

ผู้เขียน หลงลม ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 บทนำ
หน้าที่ 2 เพลง ดาวทอง
หน้าที่ 3 เพลง ขึ้นพลับพลา
หน้าที่ 4 เพลง ลาวครวญ
หน้าที่ 5 เพลง พม่าแปลง
หน้าที่ 6 เพลง ทยอยญวน
หน้าที่ 7 เพลง เขมรพายเรือ
หน้าที่ 8 เพลง โศกพม่า
หน้าที่ 9 เพลง เขมรไล่ควาย
หน้าที่ 10 เพลง คางคกขอบสระ
หน้าที่ 11 เพลง ธรณีกรรแสง
หน้าที่ 12 เพลง ชวา
หน้าที่ 13 เพลง ลาวจ้อย
หน้าที่ 14 เพลง แป๊ะ
หน้าที่ 15 เพลง ต้นเพลงฉิ่ง
หน้าที่ 16 เพลง สีนวล
หน้าที่ 17 เพลง พม่าเห่
หน้าที่ 18 เพลง ม่านมงคล
หน้าที่ 19 เพลง แขกเชิญเจ้า
หน้าที่ 20 เพลง ต้นบรเทศ
หน้าที่ 21 เพลง ลาวคำหอม
หน้าที่ 22 เพลง ลาวเสี่ยงเทียน
หน้าที่ 23 เพลง ลาวดวงเดือน
หน้าที่ 24 เพลง สร้อยสนตัด

เพลง แป๊ะ

                                                              เพลง แป๊ะ 3 ชั้น            ขลุ่ย{#emotions_dlg.d7}            ท่อน 1            ---ช  -ชชช  -ม-ช  -ล-ดํ  -มํชํรํ  มํรํดํล  -มํรํดํ  -ล-ช            -รํดํล  -ช-ม   -ร-ม  -ช-ล  --ดํล  ดํชลม ชมลช  ลมชร            -ช-ช  ดํลลล  รํดํดํดํ  มํรํรํรํ  -มํชํรํ  มํรํดํล  -มํรํดํ  -ล-ช            -รํดํล  ดํลชม   -ร-ม  -ช-ล  -รํดํล  -ช-ม  รมชล  ชฟมร            ---ม   -มมม   -ช-ม  -ร-ด  -มชล  ดํชลดํ  ---รํ  มํดํรํมํ            -ดรม   -ช-ล   -รํดํล  -ช-ม  -ช-ดํ   --รํมํ  -ชํ-มํ   -รํ-ดํ                                                                                                                           {#emotions_dlg.q6} กลับต้น            ท่อน 2             ---ร  -มมม  ---ช  -มมม  ชลทดํ  ทดํดํดํ  ชดํรํมํ  รํมํมํมํ           ดดดด  -ร--  มมมม  -ช--  ลลลล    -ช--  มมมม   -ร--           -ช-ช  ดํลลล  -ดํ-ดํ  ชลดํรํ  -มํชํรํ   มํรํดํล  ชลดํรํ  ดํทลช           -ลชม   -ร-ด  -ช-ดํ   --รํมํ  -ช-ล   ดํลชม  -ลชม   -ร-ด          (-ดรม   รชรม  รดรม  รมชม) -ดรม    รชรม  รดรม   รมชม          (รมชล  ชลดํรํ  มํรํดํล ดํมํรํดํ) รมชล   ชลดํรํ  มํรํดํล  ดํมํรํดํ          (ทชลท ดํลทดํ รํทดํรํ มํดํรํมํ) ทชลท   ดํลทดํ  รํทดํรํ  มํดํรํมํ          (รมชล ชลดํรํ มํรํดํล ชมรด)   รมชล   ชลดํรํ   มํรํดํลํ  ชํมํรํดํ          (ลลดํล ชลดํล) ลลดํล ชลดํล (ชชลช มชลช)  ชชลช มชลช          (มมชม รมชม) มมชม รมชม  (รรมร ดรมร)     รรมร  ดรมร           ดดดด  -ร--  มมมม  -ร--  ดดดด  -ร--      มมมม  -ช--           -ดรม  -ช-ล  -ดํ-ล  -ช-ม   -ร-ร   ---ม      ---ช   ---ล                                                                                                                             {#emotions_dlg.q1}ไม่กลับต้น                     ◊ โน้ตใน(วงเล็บ)เป็นของเครื่องนำ◊

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา