บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบย่อยอาหาร | วิชาการ.คอม


บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบย่อยอาหาร

บทเรียนสำเร็จรูปนี้เป็นตัวอย่างบางตอนของบทเรียนสำเร็จรูปทั้งหมด ที่ใช้ประกอบการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 32101

ผู้เขียน sopit5959 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างการทำงานของระบบย่อยอาหาร

จุดประสงค์

1.อธิบายความหมายของการย่อยอาหารได้ถูกต้อง

2.ระบุอวัยวะทางเดินอาหารที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารได้

3.อธิบายและยกตัวอย่างอาหารที่ต้องผ่านกระบวนการย่อยอาหารได้

4.อธิบายผลที่ได้จากการย่อยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  และไขมันได้

5.สรุปกระบวนการย่อยอาหารและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา