บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบย่อยอาหาร | วิชาการ.คอม


บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบย่อยอาหาร

บทเรียนสำเร็จรูปนี้เป็นตัวอย่างบางตอนของบทเรียนสำเร็จรูปทั้งหมด ที่ใช้ประกอบการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 32101

ผู้เขียน sopit5959 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

กรอบที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ของระบบทางเดินอาหาร

   ทางเดินอาหารของคน  ที่อาหารจะต้องผ่านเข้าไปเพื่อเกิดการย่อยอาหาร  การดูดซึมอาหารและบางส่วนจะถูกกำจัดออกไปเรียงลำดับดังนี้

     1. ปาก  

    (Mouth)

  3. หลอดอาหาร    

   (Esophagus)

  6. ลำไส้ใหญ่

       ( Large ) Intestine)

    2. คอหอย

     (Pharynx)

    5. ลำไส้เล็ก

        ( Small )  Intestine)

 7.  ทวารหนัก

          (Anus)

4.  กระเพาะอาหาร

    (Stomach)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำถามกรอบที่  2

 ระบบทางเดินอาหารสิ้นสุดที่บริเวณใด......................

 

     

  

 

                      เฉลยกรอบที่  1

กระบวนการสลายอาหารที่มีขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง

 

 

 

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา