ชุดการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.6....โจทย์ปัญหาเศษส่วน.....by นายคำรณ แสนแก้วทอง โรงเรียนวัดทองใน | วิชาการ.คอม


ชุดการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.6....โจทย์ปัญหาเศษส่วน.....by นายคำรณ แสนแก้วทอง โรงเรียนวัดทองใน

เป็นผลงานทางวิชาการเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.6เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนซ่อมเสริมด้วยชุดการสอนซ่อมเสริม.......

ผู้เขียน นายคำรณ แสนแก้วทอง...รร.วัดทองใน...เขตสวนหลวง...กทม. ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

          
หน้าที่ 1 บทคัดย่อ....
หน้าที่ 2 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปังหาเศษส่วน(ป.6--การบวก)
หน้าที่ 3 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การลบ)
หน้าที่ 4 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การคูณ)
หน้าที่ 5 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การหาร)
หน้าที่ 6 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การบวก)
หน้าที่ 7 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การลบ)
หน้าที่ 8 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การคูณ)
หน้าที่ 9 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การหาร)
หน้าที่ 10 คู่มือการใช้ชุดที่1
หน้าที่ 11 คู่มือการใช้ชุดที่2

บทคัดย่อ....

รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรื่อง

โจทย์ปัญหาเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับการซ่อมเสริมโดยวิธีใช้ชุดการสอนซ่อมเสริม

 

บทคัดย่อ

                                                               

                การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียน  เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเมื่อใช้ชุดการสอนซ่อมเสริมแล้ว

                กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2550   โรงเรียน

วัดทองใน   สังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง   กรุงเทพมหานคร   จำนวน  2  ห้องเรียน   จำนวน  60  คน 

สุ่มตัวอย่าง  1  ห้องเรียน   จำนวน  30  คน  ใช้เวลาในการทดลอง  2  สัปดาห์  รวม  10  ชั่วโมง  วันละ 

1  ชั่วโมง

                เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  และชุดการสอนซ่อมเสริม   เรื่อง  โจทย์ปัญหาเศษส่วน     วิธีการทดลองใช้แบบ      Randomized  one  group  pretest-posttest  design 

 

                ผลการศึกษา  พบว่า

                1.   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน   ปรากฏผลดังนี้

                                1.1   โจทย์ปัญหาการบวก  ลบเศษส่วนที่มีส่วนไม่เท่ากันก่อนสอนซ่อมเสริมได้

ค่าเฉลี่ย  3.93     และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.50     หลังการสอนซ่อมเสริมได้ค่าเฉลี่ย  5.56    และ

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.55

                                1.2   โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน  ก่อนสอนซ่อมเสริมค่าเฉลี่ย  3.63   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.33   หลังการสอนซ่อมเสริมค่าเฉลี่ย  4.56   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.51

                   1.3   โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน  ก่อนสอนซ่อมเสริมค่าเฉลี่ย  3.50   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.93   หลังการสอนซ่อมเสริมค่าเฉลี่ย  4.16   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.13    แสดงว่าค่าเฉลี่ย

และความเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังการสอนซ่อมเสริมสูงกว่าก่อนสอน

 

                2.   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนของนักเรียนที่ใช้ชุดการสอนซ่อมเสริมพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา