ชุดการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.6....โจทย์ปัญหาเศษส่วน.....by นายคำรณ แสนแก้วทอง โรงเรียนวัดทองใน | วิชาการ.คอม


ชุดการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.6....โจทย์ปัญหาเศษส่วน.....by นายคำรณ แสนแก้วทอง โรงเรียนวัดทองใน

เป็นผลงานทางวิชาการเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.6เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนซ่อมเสริมด้วยชุดการสอนซ่อมเสริม.......

ผู้เขียน นายคำรณ แสนแก้วทอง...รร.วัดทองใน...เขตสวนหลวง...กทม. ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

          
หน้าที่ 1 บทคัดย่อ....
หน้าที่ 2 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปังหาเศษส่วน(ป.6--การบวก)
หน้าที่ 3 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การลบ)
หน้าที่ 4 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การคูณ)
หน้าที่ 5 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การหาร)
หน้าที่ 6 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การบวก)
หน้าที่ 7 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การลบ)
หน้าที่ 8 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การคูณ)
หน้าที่ 9 ตัวอย่างชุดการสอนซ่อมเสริม เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน(ป.6--การหาร)
หน้าที่ 10 คู่มือการใช้ชุดที่1
หน้าที่ 11 คู่มือการใช้ชุดที่2

คู่มือการใช้ชุดที่1

คู่มือการใช้ชุดการสอนซ่อมเสริม  ชุดที่  1

 

 

การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  ลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

 

คำชี้แจง         ขอให้ท่านทำความเข้าใจ   ต่อชุดที่  1    ดังต่อไปนี้

 

1.   ส่วนประกอบของชุดที่  1       ประกอบด้วย

                1.1   แผนการสอนที่  1   การแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 

                    โดยมีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง      ซึ่งประกอบด้วย

                    สื่อการเรียนการสอน  ชุดฝึกทักษะเป็นกลุ่ม  และรายบุคคล

                1.2   แผนการสอนที่  2    การแก้โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน  โดยมี

                     ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง         ซึ่งประกอบด้วยสื่อการเรียน

                     การสอน  ชุดฝึกทักษะเป็นกลุ่ม  และรายบุคคล

                1.3   ใบติดตามผลการเรียน

 

2.   วิธีการใช้ชุดที่  1

                2.1   ครูผู้สอนต้องศึกษาแผนการสอนอย่างละเอียด   และปฏิบัติตามแผนการสอน

                     ทุกขั้นตอน

                2.2   ก่อนให้นักเรียนทำชุดฝึกทักษะ  ครูต้องชี้แจงให้นักเรียนทราบวิธีการทำก่อน

                2.3   ในขณะที่นักเรียนทำชุดฝึกทักษะครูเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษา  เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัย

                      เท่านั้น   เมื่อนักเรียนทำเสร็จแต่ละกิจกรรมแล้วนำมาให้ครูตรวจ       แล้วบันทึกผล

                     ในใบติดตามผลการเรียน

 

 

 

  

ชุดที่  1   การแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

 

 

แผนการสอนที่  1  ( 1  ชั่วโมง )

 

ความคิดรวบยอด

                การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน     ใช้วิธีการแปลงเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนของทุกจำนวนเท่ากันเสียก่อน      แล้วบวกกันโดยใช้หลักการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนร่วมเท่ากัน

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

                1.   เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน          นักเรียน

                   สามารถวิเคราะห์ปัญหา  โดยจำแนกโจทย์ออกเป็น  2  ส่วน   คือ   สิ่งที่โจทย์กำหนด

                   ให้และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ

                2.   เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน   โดยมีตัวส่วน

             ตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง          นักเรียนสามารถบอกวิธีการแก้โจทย์

                   ปัญหาและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้

                3.    เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน  โดยมีตัวส่วน

                   ตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง    นักเรียนสามารถแสดงวิธีทำ  และหา

                   คำตอบได้ถูกต้อง

 

เนื้อหาสาระ

                การแก้โจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

สื่อการเรียนการสอน

                1.   แก้วน้ำใส่น้ำ    3    ใบ

                2.   แถบประโยคโจทย์ปัญหา

                3.   แผนภูมิการแก้โจทย์ปัญหา

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

                1.   ครูนำแก้วน้ำมา  3  ใบ    ซึ่งมีขนาดเท่ากัน    ใบที่  1   ขีดแบ่งเป็น  2  ส่วนเท่า ๆ  กัน

                   ใบที่ 2  และ  3   ขีดเป็น  4  ส่วนเท่า ๆ  กัน

               2.   นักเรียนนำน้ำใส่แก้วใบที่  1   จำนวน  1/2  ของแก้ว   และใบที่  2  จำนวน   2/4  ของแก้ว               3.   ให้นักเรียนนำน้ำในแก้วใบที่  1  และ  2  มารวมกันที่ใบที่  3   และถามนักเรียนว่า  

                   จะได้น้ำคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของแก้ว               4.   ครูคิดแถบประโยคสัญลักษณ์   1/2   +   1/4    =    3/4              5.   ให้นักเรียนช่วยกันเขียนโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์   1/2   +   1/4    =    o

 

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน

                1.   ครูคิดแถบประโยคโจทย์ปัญหาเศษส่วนแผ่นที่  1    และแผ่นที่  2   ดังนี้

                        1.1  แม่ไปตลาดซื้อหมู  4/5 กิโลกรัม  ซื้อผัก 3/4  กิโลกรัม  เนื้อหมูและผักหนักกี่กิโลกรัม     

วิธีทำ                      เขียนประโยคสัญลักษณ์     4/5      +    3/4   =   o                                 แม่ไปตลาดซื้อหมู               4/5               กิโลกรัม     ซื้อผัก   3/4 กิโลกรัม

                                            

                                       เนื้อหมูและผักหนัก     4/5      +    3/4     =   40+15/10     =   55/10   =    ½   กิโลกรัม

                                                                ตอบ        เนื้อหมูและผักหนัก       1/2      กิโลกรัม

 

 

2.   ให้นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาเศษส่วนทีละข้อ  ข้อละ  2  ครั้ง  แล้วถาม

                3.   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดหาวิธีการแก้โจทย์ปัญหา   โดยเขียนเป็นประโยค

                   สัญลักษณ์  แสดงวิธีทำ  และหาคำตอบ

                4.   ครูคิดแผนภูมิขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา  แล้วร่วมกันอภิปราย

 

ขั้นสรุป

                นักเรียนช่วยกันสรุปขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา  และหลักการบวกเศษส่วนที่มีส่วนไม่เท่ากัน

 

ขั้นฝึกทักษะ

                1.   ให้นักเรียนทำชุดฝึกทักษะเป็นกลุ่ม  กิจกรรมที่  1 - 3

                2.   ให้นักเรียนทำชุดฝึกทักษะเป็นรายบุคคล  กิจกรรมที่  1 - 4

 

ขั้นประเมินผล

                1.   สังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน

                2.   ตรวจผลงานจากการทำชุดฝึกทักษะเป็นรายกลุ่ม  และรายบุคคล

                3.   ลงคะแนนในใบติดตามผลการเรียน

 

                       

 

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา