การใช้อำนาจของผู้นำ | วิชาการ.คอม


การใช้อำนาจของผู้นำ

การใช้อำนาจ (Power) : เป็นศักยภาพด้านความสามารถที่มีอิทธิพลเหนือพฤติกรรม หรือผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้อื่น

ผู้เขียน ครูจริงจัง/ครูใจดี : คนเดียวกันครับ! ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ผู้นำในอุดมคติของลูกน้องและเพื่อนร่วมงาน

                      การเป็นผู้นำ  ต้องสร้างความน่าเชื่อถือ มีคุณสมบัติของผู้นำที่ดี ต้องเข้าใจถึงความสำคัญของดุลยภาพระหว่างคุณลักษณะ (Characteristics) กับความรู้ความสามารถ (Competence)              "จริงใจ ให้เกียรติ เป็นสุภาพชน เห็นคุณค่าของทุกคน (ทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน) "            "ผู้นำต้องเป็นสุภาพชน สุภาพ เรียบง่าย ถ่อมตน ไม่ผูกใจเจ็บ"            "ผู้นำต้องนุ่มนวล มีคุณธรรม มีไอคิว อีคิว ไม่บ้าอำนาจ ไม่หยิ่ง ไม่ลืมตัว"            "ผู้นำ ต้องให้ลูกน้อง ตามเพราะเชื่อมั่น ไม่ใช่ ตามเพราะกลัว"  คือ ผู้นำต้องมีทักษะในการโน้มน้าวจิตใจคน และหลีกเลี่ยงการออกคำสั่ง....  จงใช้ถ้อยคำดลใจคนฟังให้ร่วมมือYell คุณลักษณะของผู้นำที่ดี    1. ผู้นำจะต้องแสดงความเป็นของแท้ให้ลูกน้องเห็น (Authenticty)    2. มีวิสัยทัศน์(Vision) ต้องยึดเป้าหมายสุดท้ายอยู่ในใจเสมอ มุ่งสร้างผลกระทบทางบวกแก่องค์กร แก่สังคม  มี ego แต่น้อย มี public spieit มาก    3. กล้าตัดสินใจ (Decisivoness) และตัดสินใจอย่างระมัดระวังโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นองค์ประกอบ  และบางครั้งก็ต้องใช้ "กึ๋น" และกล้าเสี่ยง หากจำเป็น    4.แสดงความใส่ใจ (Focus) - กับงานจัดลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วนของงาน  ไม่เสียเวลากับเรื่องหยุมหยิม    5. ผู้นำต้องรู้จักสร้างความรู้สึกประทับใจเป็นส่วนตัว (Personal touch)    6. มีความสามารถในการสื่อสารและเก่งคน (Communication and people skills)  "ผู้นำต้องฉลาดที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีอย่างกระตือรือร้น ใส่ใจ ไม่พูดขัด ไมม่พูดชี้นำ ฟังมาก"    7. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Everforward)  คือ "ผู้นำต้องไม่รู้เหนื่อย มีพลัง มีการเคลื่อนไหวเป็นพลวัตอยู่เสมอ" คือต้องมีอะไรใหม่ๆ อยู่เรื่อย มองโลกในแง่ดี แสวงหาความรู้ สนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับงานเป็นกิจนิสัย"   {#emotions_dlg.s3}  คนจะเป็นผู้นำ หรือผู้บริหาร  ต้องไม่ยึดติดกับหัวโขน  ข้อนี้ต้องการมาก ก ก ๆ ๆ ๆผู้นำที่ลูกน้องอยากได้และรอคอย.....      - แฟ้มน้อย      - ประชุมน้อย      - เดินทางน้อย      - แขกน้อย      - คุยน้อย แต่รับฟังมาก      - มีอัจริยภาพทางความคิด      - มีเครือข่ายมาก      - เปี่ยมด้วยคุณธรรม (อันนี้สำคัญมาก โดยฉพาะยุคปัจจุบัน...)    อนิจจา แล้วพวกลูกน้องอย่างพวกเรา เรา  จะหาผู้นำในฝันนี้ได้ที่ไหนหนอ!... ใครพบแล้ว ช่วยบอกทีเถอะ...                     {#emotions_dlg.q7}  "หนทางสู่การเป็นผู้นำที่ดี  ต้องเริ่มจากการรู้จักจุดยืนและอุดมการณ์ในชีวิตของตนเอง"   {#emotions_dlg.d2}

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา