การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพัฒนาทักษะภาษา | วิชาการ.คอม


การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพัฒนาทักษะภาษา

นำคำคล้องจองประกอบภาพมาทำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ สนุกสนานไปกับการเรียนรู้ การลำดับเรื่องราวจากสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทำให้มองเห็นภาพชัดเจน เด็กได้เห็นได้คิดจินตนาการ และนำไปสู่การสร้างผลงานให้ประสบความสำเร็จด้วยตนเอง

ผู้เขียน สุรินทร์รัตน์ นาคมี ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทนำ

                ผู้จัดทำเป็นครูประจำชั้นระดับปฐมวัยมาโดยตลอดได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาภาษา  ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนในระดับที่สูงขึ้น  จึงสนใจคิดค้นแนวทางในการพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัยด้วยการสร้างนวัตกรรมการจัดประสบการณ์พัฒนาความสามารถทางภาษา  กำหนดการจัดประสบการณ์สร้างเสริมความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้ทฤษฎีทางภาษา  ทฤษฎีการเรียนรู้  หลักการจัดกิจกรรม  เลือกใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ  เช่น  คำคล้องจอง  คำกลอน  ซึ่งแต่งโดยนั่งฟังบริบทรอบตัวเด็กและอิงสาระตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดไว้  และใส่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาประกอบการจัดประสบการณ์ให้หลากหลาย  สะดวกต่อการจัดกิจกรรมสร้างเสริมทักษะทางภาษา  โดยให้สอดคล้องกับวัย  วุฒิภาวะ  ของเด็ก  ซึ่งลำดับขั้นการจัดกิจกรรมสร้างเสริมทักษะทางภาษา  มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอน  โดยให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมมากที่สุด  ครูเป็นผู้ชี้แนะปรับเปลี่ยนคำ  ประโยค  ที่ไม่ถูกต้อง  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ความรู้จากประสบการณ์เดิมที่ผ่านมา  สร้างคำ  ประโยค  ภาษาในการสื่อสารอย่างถูกต้องตามหลักและโครงสร้างภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย  ให้มีโอกาสเขียนอิสระ เป็นขั้นฝึกเขียนแบบผู้เรียนกำหนดคำสื่อความหมายเป็นภาพในระยะแรก  และเขียนอ่านภาพตามสาระรายละเอียดที่จินตนาการขึ้นมา                ผู้จัดทำเป็นครูสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  ได้ศึกษาเกี่ยวกับคำคล้องจองประกอบแผ่นภาพและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังนี้                คำคล้องจองประกอบแผ่นภาพ  หมายถึง  เรื่องราวที่เขียนขึ้นเป็นคำคล้องจอง  มีภาพประกอบ  ใช้เป็นสื่อในการจัดประสบการณ์ภาษา  และเทคนิคการเล่าเรื่องคำคล้องจองเป็นวิธีการทำให้การเล่าเรื่องน่าสนใจและผู้เล่าประสบผลสำเร็จในการเล่า                คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  คือ  การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งโปรแกรมสามารถใช้การแสดงผลในรูปแบบลักษณะต่าง ๆ เช่น  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  เสียง  ซึ่งผู้เรียนจะเรียนรู้เนื้อหาบทเรียน  และฝึกทักษะ  ทำแบบทดสอบ  ทบทวนบทเรียน  เป็นการเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์  ซึ่งอาจนำเสนอเป็นบทเรียนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้  โดยมีครูเป็น       ผู้คอยให้คำแนะนำวิธีการใช้หรือนักเรียนเรียนด้วยตนเอง               หลังจากการศึกษาดังกล่าวผู้จัดทำได้สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบภาษาธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษา  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  ขึ้น  โดยการนำคำคล้องจองประกอบแผ่นภาพมาจัดทำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพื่อให้เด็กเห็นภาพ  สี  และเสียงชัดเจน  บันทึกบทเพลงประกอบหน่วยการจัดประสบการณ์  พร้อมทั้งมีคำถามท้ายบทเพื่อทบทวนความจำและขยายความรู้และเพิ่มพูนทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  คิด  โดยบรรจุเรื่องที่เด็กและครูเลือกที่จะเรียนรู้ตามลำดับไว้  15  เรื่อง  ดังนี้                  

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา