“NAPINMODEL SERIES 10 VERSION” | วิชาการ.คอม


“NAPINMODEL SERIES 10 VERSION”

“NAPINMODEL SERIES 10 VERSION” ประกาศใช้ 19 พ.ค.2552 “napinmodel series 10 versions” หรือ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ” มีชื่อเต็มว่า “The knowledge management series for educational development in napin school 10 versions” หรือชื่อเต็มในภาษาไทยเรียกว่า “ชุดจั

ผู้เขียน sungkreeb ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

เกริ่นก่อนนะ

แนะนำนวัตกรรมทางการบริหารจัดการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2552

“NAPINMODEL SERIES 10 VERSIONS” (ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ)

 นายสังครีบ วัฒนราษฎร์

โรงเรียนบ้านนาพิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต2

…………………………………..

“NAPINMODEL SERIES 10 VERSION” ประกาศใช้ 19 พ.ค.2552

“napinmodel series 10 versions”  หรือ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ” มีชื่อเต็มว่า “The knowledge management series for educational development in napin school 10 versions” หรือชื่อเต็มในภาษาไทยเรียกว่า “ชุดจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนบ้านนาพิน 10 แบบ”พัฒนาต่อเนื่องและเพิ่มรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ คำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย 1.  ผู้เชี่ยวชาญจาก สพฐ. 2.  ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง    มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 3. นายประถม   บุญทนต์     มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 4. นายศักดา พันธ์เพ็ง     ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนทรายมูลวิทยา 5. นายปริญญา ผาคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ซึ่งพัฒนามาจาก “นวัตกรรมจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม นาพินโมเดล(NAPINMODEL)”  ที่เข้าร่วมกิจกรรม   Symposium นวัตกรรมการศึกษา 2007 ครั้งที่ 1 ที่โรงเรียนกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 1-2กันยายน พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ได้รับคัดเลือกจากนวัตกรรมการศึกษา ระดับ เขตตรวจราชการที่ 14 เป็นนวัตกรรมตามกลยุทธ์ที่   5    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชากรชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สังเคราะห์โดย นายสังครีบ วัฒนราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาพิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต2  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม      พ.ศ. 2549

      “napinmodel series 10 versions”  หรือ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ” ประกอบด้วยเทคนิค วิธีการ กระบวนการพัฒนา กิจกรรมปฏิบัติทั้งการบริหาร การเรียนการสอน และการนิเทศกำกับติดตาม จำนวน 10 แบบ  ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์การบริหารแบบ “นาพินพอใจผล (NSTBAS)”

2.การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว (The one fourth of mango administration method)

3. NAPINAIC-การประชุมอย่างสร้างสรรค์

4. นาพินโมเดล (Napin model)

5. NAPINPOPTM-การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนบ้านนาพิน

6. TAJAISAIFAMUE เทใจใส่ฝ่ามือ

7.ปฏิบัติเชิงรุกและบูรณาการระหว่างบ้านและโรงเรียน NAPIN PROACTIVE INTEGRATION

8. NAPIN R&D วิจัยหาองค์ความรู้ใหม่

9.นาพินโมเดล โฮล อิน วัน (NAPINMODEL WHOLE IN ONE)

10.นาพินโมเดลฟลอร์โชว์(napinmodel floorshow)

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา