napinmodel siries 10 versions | วิชาการ.คอม


napinmodel siries 10 versions

มะม่วงผ่าเสี้ยว .....วิธีการบริหารที่สังเคราะห์ใหม่ล่าสุดๆๆๆๆๆ

ผู้เขียน sungkreeb ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

มะม่วงนั้นสำคัญไฉน?

   การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว(The one fourth of mango administration method) เป็นการสังเคราะห์รูปแบบการบริหารรูปแบบใหม่ โดย นายสังครีบ วัฒนราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพิน ที่ได้นำมาใช้ในการบริหารโรงเรียนบ้านนาพิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 2  ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา โดยมีคำจำกัดความ แนวคิด และรายละเอียด คำอธิบาย    -เปลือกมะม่วงเปรียบเสมือนกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เป็นกรอบการ บริหารให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด  

   -เนื้อมะม่วงเปรียบเสมือนกับกิจกรรมบริหารที่นำมาสังเคราะห์ คือ   -Benchmarking

       - Napin model     -Research &development     ซึ่งเป็นองค์ความรู้กิจกรรมบริหารที่นำมาประยุกต์ใช้กับเทคนิคการบริหารที่เลือก เป็นแกนนำ -แกนมะม่วงเปรียบเสมือนกับกิจกรรมหลักที่เป็นยุทธศาสตร์ปฏิบัติงานในที่นี้ใช้ ยุทธศาสตร์การบริหารแบบหลอมรวม(The Integrated Administration

                       Strategy: IAS) ของ นายนคร ตังคะพิภพ ผอ.ร.ร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เป็นแกน  -เม็ดมะม่วงเปรียบเสมือนกับนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลผลิตใหม่จากการบริหารเพื่อให้ได้ ผลึกที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบจากกระบวนการบริหารแบบBMR&D คือ “BEMORE&D MODEL” “THE ONE FOURTH OF MANGO” “วิธีการบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว” ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกัน   เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวคิดการสังเคราะห์รูปแบบวิธีการบริหาร จึงได้เปรียบเทียบกับผลมะม่วงที่ผ่าให้เห็นภายใน เพื่อให้ภาพความคิดเชื่อมโยงกับภาพจริงชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบกับเห็นว่า มะม่วงเป็นผลไม้ที่มีผลผลิตตลอดปี สามารถนำไปปลูกได้ทุกพื้นที่ มีหลายสายพันธ์ จึงเป็นพืชที่มีความหลากหลาย ทั้งถิ่นที่เกิด การขยายพันธ์ และการให้คุณประโยชน์อเนกประการกับชาติพันธุ์มนุษย์ มาแต่ดึกดำบรรพ์ จึงประสงค์จะให้วิธีการบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยวได้เป็นวิธีการบริหารที่มีกระบวนการคล้ายกันกับความเป็นมาและเป็นไปของมะม่วง  นี่คือเหตุผลที่ใช้ชื่อวิธีการบริหารที่สังเคราะห์ขึ้นมานี้ให้เรียกว่า “วิธีการบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว (The one fourth of mango administration Method) โดยได้อธิบายเป็นแผนภาพผลมะม่วงกับการบริหารแบบนี้ ซึ่งมีชื่อเรียกโดยย่อว่า “BMR&D”

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา