#the one fourth of mango#การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว | วิชาการ.คอม


#the one fourth of mango#การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว

การบริหารมีหลายรูปแบบ การนำเสนอรูปแบบที่แตกต่างเพื่อประดับความรู้อาจช่วยให้มีแนวคิดใหม่

ผู้เขียน konloas ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 เฮ็ดดี....ชวนดู
หน้าที่ 2 หมากม่วงมาจากไส?
หน้าที่ 3 หมากม่วงอยู่ไสน้อ?
หน้าที่ 4 “หมากม่วงน้อยคอยฮัก”
หน้าที่ 5 “ผ่าเสี้ยว...เฮ็ดหยัง?”
หน้าที่ 6 ตามสถานการณ์
หน้าที่ 7 สร้างระบบ...สู่ระเบียบ
หน้าที่ 8 "ฝัน"
หน้าที่ 9 ดีได้...ด้งนาง
หน้าที่ 10 คิด..ฝันวันเวียน
หน้าที่ 11 เทียบ...เฮียงผู้ใด๋
หน้าที่ 12 มะม่วงมากคุณ...?
หน้าที่ 13 บอริ...แบ่งหาร
หน้าที่ 14 หมากม่วง....เป็นหยัง?
หน้าที่ 15 “ผ่าเสี้ยว...จั่งใด๋”
หน้าที่ 16 “ผ่าเสี้ยว...เผื่อผู่ใด๋”
หน้าที่ 17 องค์กร...องค์การ
หน้าที่ 18 ทำต่อเนื่อง...พัฒนา1
หน้าที่ 19 เฮ็ดหยัง...เบิ่งหมู่
หน้าที่ 20 “กระด้งน้อย...คอยผู้ใด๋”
หน้าที่ 21 หลอมตัวรวมใจ
หน้าที่ 22 เลือก...เก็บผลึกความคิด
หน้าที่ 23 สังเคราะห์คือโฮม
หน้าที่ 24 เรียบเรียง...ดูระบบ

หมากม่วงมาจากไส?

       Kradong model synthesized Procedure

Idea framework

Analysis thinks reverse more times to alternate think out for the best, then nominate number down 5 thinks to synthesized that one edited new in systematic etc., input process and product to benchmarking the criteria involve that thinking, adjustable that one appropriate implementation in real times to presently.” 

(sungkreeb watanarat,napinmodel: 1 01 49)

กลอนด้นอีสาน 

การบริหาร

แบบมะม่วงผ่าเสี้ยว

เว้าก่อนเด้อ1

โบราณกาลเขียนแต้มแนมดูในอดีตพินิจเห็นหม่องเพิ่นเว้าเอามาอ้างก่อนหย่างไป แนวกกม่วงเป็นต้นไม้เกิดเกี่ยวแก่องค์พระพุทธคราวพระองค์สัญจรแผ่พระธรรมทรงเห็นฮู้ดูตามแนวธรรมอ้างพระไตรปิฎกบอกกล่าวหมากม่วงหนุ่มต้นหนึ่งนั่นชูช่วยศาสนา พระองค์นำรากไม้กกหมากม่วงมาทำยาปรุงสมุนไพรเฮ็ดต่อชีวียาวมั่นหมากม่วงมัน มาค้ำคนนาพินเอาเป็นแบบจนมาฮอดมื้อนี้หมากม่วงไม้ออกผลเป็นซื่อเรื่องเบื้องต้นผ่าหมากม่วงออกเป็นสองลองตัดเอาลางทีเป็นสี่อันนามเสี้ยวเหลียวดูงามสะองโอ้โสเป็นนามชื่อหมากม่วงผ่าเสี้ยวบอกไว้แล้วนามตั้งแบบกระทำบริหารตอกย้ำเกี่ยวแก่การทำงานเอาเกณฑ์มาเฮียงดูก่อนเฮ็ดการขานเว้าแนมดูเกณฑ์เฮาวางไว้ปฏิบัติเทียบแบบจัดระเบียบผลหมากม่วงต่อนน้อยวางไว้เอิ้นเอา ข้อเปรียบเทียบบ่อนข่อยเว้าแกนหมากม่วงคือแนวเฮ็ด กระทำเสร็จเป็นผลงานหว่านแกนเป็นกก ไม้ วางเม็ดในลงแล้วแนวแนมดูหมากม่วงแก่เอาเม็ดในปลูกไว้ผลิต้นเกิดใบเอิ้นซื่อชั้นบอกไว้แบบใหม่แนวกระทำนวัตกรรมผลงานเกิดใหม่เป็นวิธีสร้าง วางวิธีเขียนไว้กระทำดีเอาออกเบิ่งแนมเบิ่งเหิ่งจั่งแอบอ้างวางลงแล้วตั้งซื่อเสียงองค์ความรู้บอกต่อเรื่องแนวหมากม่วงมีใบรากเกิดลงในดินต้นเกิดบนผิวพื้นยืนยาวหลายปีแล้วเม็ดพันธ์กลายเป็นต้นใหญ่นวัตกรรมตั้งสื่อไว้เป็นแนวสร้างต่อเติม แบบบริหารกะจั่งเพิ่มโมเดลใหม่เอามาดูเปรียบเทียบฮูฮอยเฮ็ดบ่อนหว่าเฮาเคยใช่ประเมินไปวิจัยซ้ำกระทำดูดู๋เบิ่งสิบ่เหิงหมากม่วงมีดอกแล้ววิชาแก้วเกิดต่อเติม พี่น้องเอ๋ย

คำอธิบายเพิ่มเติม               -เปลือกมะม่วงเปรียบเสมือนกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เป็นกรอบการบริหารให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด  

      -เนื้อมะม่วงเปรียบเสมือนกับกิจกรรมบริหารที่นำมาสังเคราะห์ คือ  

               -Benchmarking

               - Napin model  

                                     -Research &development  

                        ซึ่งเป็นองค์ความรู้กิจกรรมบริหารที่นำมาประยุกต์ใช้กับเทคนิคการบริหารที่เลือก เป็นแกนนำ

                                    -แกนมะม่วงเปรียบเสมือนกับกิจกรรมหลักที่เป็นยุทธศาสตร์ปฏิบัติงานในที่นี้ใช้ ยุทธศาสตร์การบริหารแบบหลอมรวม (The Integrated Administration Strategy: IAS) เป็นแกน

                                  -เม็ดมะม่วงเปรียบเสมือนกับนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลผลิตใหม่จากการบริหารเพื่อให้ได้ ผลึกที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบจากกระบวนการบริหารแบบBMR&D นั่น    คือ นวัตกรรมBEMORE&D MODEL

THE ONE FOURTH OF MANGO TO CALL “BMR&D MODEL”

(The product of Kradong synthesized thinking  Model

- Sungkreeb watanarat 2549)

             EXPLAINATION  

                                    -shell of mango compared as the criteria of national standard  

                                    - Inside of mango compared as the administration activities for use as;  

                                          -Benchmarking

                                          - Napin model  

                                         -Research and development  

                Is the knowledge to use in synthesized administration innovation?

                                    -Core of mango as like to the operational strategies in here use

                                           The Integrated   Administration Strategy: IAS

                                   -Seed of mango like as the administration innovation .The new administration   Product to call “CYSTRALOF ADMINISTRATION KNOWLEDGE”

                       THESE ARE the crystal of   benchmarking compared with best practice model in   Research and development to call this innovation name as BEMORE&D MODEL

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา