#the one fourth of mango#การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว | วิชาการ.คอม


#the one fourth of mango#การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว

การบริหารมีหลายรูปแบบ การนำเสนอรูปแบบที่แตกต่างเพื่อประดับความรู้อาจช่วยให้มีแนวคิดใหม่

ผู้เขียน konloas ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 เฮ็ดดี....ชวนดู
หน้าที่ 2 หมากม่วงมาจากไส?
หน้าที่ 3 หมากม่วงอยู่ไสน้อ?
หน้าที่ 4 “หมากม่วงน้อยคอยฮัก”
หน้าที่ 5 “ผ่าเสี้ยว...เฮ็ดหยัง?”
หน้าที่ 6 ตามสถานการณ์
หน้าที่ 7 สร้างระบบ...สู่ระเบียบ
หน้าที่ 8 "ฝัน"
หน้าที่ 9 ดีได้...ด้งนาง
หน้าที่ 10 คิด..ฝันวันเวียน
หน้าที่ 11 เทียบ...เฮียงผู้ใด๋
หน้าที่ 12 มะม่วงมากคุณ...?
หน้าที่ 13 บอริ...แบ่งหาร
หน้าที่ 14 หมากม่วง....เป็นหยัง?
หน้าที่ 15 “ผ่าเสี้ยว...จั่งใด๋”
หน้าที่ 16 “ผ่าเสี้ยว...เผื่อผู่ใด๋”
หน้าที่ 17 องค์กร...องค์การ
หน้าที่ 18 ทำต่อเนื่อง...พัฒนา1
หน้าที่ 19 เฮ็ดหยัง...เบิ่งหมู่
หน้าที่ 20 “กระด้งน้อย...คอยผู้ใด๋”
หน้าที่ 21 หลอมตัวรวมใจ
หน้าที่ 22 เลือก...เก็บผลึกความคิด
หน้าที่ 23 สังเคราะห์คือโฮม
หน้าที่ 24 เรียบเรียง...ดูระบบ

เฮ็ดดี....ชวนดู

Kradong model synthesized Procedure

กรอบแนวคิด(Idea framework)

“คิดวิเคราะห์กลับไปกลับมาหลายครั้ง แล้วเลือกผลการคิดที่ดีที่สุดเรียงลำดับไม่เกินห้าความคิดนำมาสังเคราะห์เป็นความคิดเดียวกัน เรียบเรียงใหม่ให้เป็นระบบคือมีทั้งตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต นำไปเทียบเคียง (benchmarking) กับเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิด ปรับอีกครั้งหนึ่งให้เหมาะกับการนำไปใช้ในสภาพที่เป็นจริงที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน”

Idea framework

  Analysis thinks reverse more times to alternate think out for the best, then nominate number down 5 thinks to synthesized that one edited new in systematic etc., input process and product to benchmarking the criteria involve that thinking, adjustable that one appropriate implementation in real times to presently.

(sungkreeb watanarat,napinmodel: 1 01 49)

    .....   การบริหาร

     แบบมะม่วงผ่าเสี้ยว

เฮ็ดดี...ชี้ชวนดู

ตั้งสติใจแน่แนดูแล้วทำถูกลงลูกหลักไว้แล้ววันเพม้างแหม่นบ่มีการกระทำตั้งที่ลี่สิ่งดีก่อนเหลือเกลาเรากระทำกรรมดีเด่นดังจั่งเห็นพ้อขอเราเอาใจตั้งขังหัวใจไว้จดจ่อต่อเติมแนวตั้งไว้หัวใจเจ้าจอดดีกระทำการก่อนกี้ชี้บ่งเป็นกรรมเดิมเริ่มกระทำอันใดก่อเติมตามนั้นวันเวลามาแล้วเลยไปบ่ไหลเก่าเว้าแล้วทำค่ำเซ้าระบุเข้ากอดใจสิ่งเอออวยบอกได้เฮาเฮ็ดการหยังฟังสิ่งดีมาเฮ็ดสร้างแปงเมืองบ้านถึงวันวานหลงเว้าวันเวลาบ่วกหว่างวันวานจางจืดแล้ววันนี้เหล่าเค็มทะเลเต็มเกลือแกมน้ำยามทำงานแกมใจกอดฮักงานยอดอิ่มอ้างทางสร้างเวียกดีเฮ็ดเด่นแล้วจั่งซี้บอกผู้อื่นมาดูดู๋ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันจาเว้าเอาแนวดีมาอ้างถางเวทีค้ำแล้วถ่อขอเพียงเว้าบอกเล่าเป้าหมายตั้งเฮ็ดตามย้ำบอกแล้วออกซ้ำย้ำเวียกดูการปรับผลงานปฏิบัติเฮ็ดเดิมดีด้วยรวยคำหวานจาเจ้าจักกาลดูเหตุปรับเกรดใจใส่เค้าเอางานอ้างหว่างโชว์เฮ็ดการใดต้องโก้โชว์บอกออกความเห็นปฏิภาณงานดังเด่นเอาดูอ้างวางระบบเวลาใช้วางหัวใจเวลาบอกเอาใจออกกล่าวอ้างวางไว้ออกโชว์ชี้ชวนสิ่งบอกรู้ฮู้ใดบอกแสดงจริงพิงสัจจะเต็มตาอาจดูยามอ้อนชวนชอนไชใจยิ้มพิมพ์หัวใจอ้างกล่าวเอ่ยเอาวาจาแอบไว้หัวใจอ้อนหวี่วอนเว้าทำเสียงออดอ้อนเสนอเวียกนำมวลชนเอาผลงานดูดีเด่นดังมาอ้างแสดงทางทำได้ทำดีทำเด่นใดทำเป็นออกอ้างวางไว้ใส่กระดานทำครบขั้นรอบด้านบอกผ่านผลงานทำกิจกรรมดูดีออกมาจาจ้องลองเสนอผลได้ผลผลิตดีออกอวดเก่งแสดงเส็งแล้วรีบเร่งเล็งได้อวดเสนอ เอาใจอ้างสู่มื้อเสียงเด่นการดีวิธีทำผลงานอวดแสดงอย่าแพงค่าเฮ็ดดีมาดนแล้วชี้ชวนดูหมู่พวกบอกความจริงออกปากแล้วเอามาอ้างอวดเสนอ ฉันกับเธอเฮามาอ้างฮักกันจังเฮ็ดใดอีกหลีกหัวใจบ่ได้เอาใจอ้อนออดออกตา น้องเอย

คำอธิบายเพิ่มเติม  

  -เปลือกมะม่วงเปรียบเสมือนกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เป็นกรอบการบริหารให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด  

       -เนื้อมะม่วงเปรียบเสมือนกับกิจกรรมบริหารที่นำมาสังเคราะห์ คือ  

                -Benchmarking

                                     - Napin model  

                                     -Research &development  

                        ซึ่งเป็นองค์ความรู้กิจกรรมบริหารที่นำมาประยุกต์ใช้กับเทคนิคการบริหารที่เลือก เป็นแกนนำ

                                    -แกนมะม่วงเปรียบเสมือนกับกิจกรรมหลักที่เป็นยุทธศาสตร์ปฏิบัติงานในที่นี้ใช้ ยุทธศาสตร์การบริหารแบบหลอมรวม (The Integrated Administration Strategy: IAS) เป็นแกน

                                  -เม็ดมะม่วงเปรียบเสมือนกับนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลผลิตใหม่จากการบริหารเพื่อให้ได้ ผลึกที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบจากกระบวนการบริหารแบบBMR&D นั่น    คือ นวัตกรรมBEMORE&D MODEL

THE ONE FOURTH OF MANGO TO CALL “BMR&D MODEL”

(The product of Kradong synthesized thinking  Model

- Sungkreeb watanarat 2549)

  EXPLAINATION  

                                    -shell of mango compared as the criteria of national standard   

                                    - Inside of mango compared as the administration activities for use as;  

                                          -Benchmarking

                                          - Napin model  

                                         -Research and development  

                Is the knowledge to use in synthesized administration innovation?

                                    -Core of mango as like to the operational strategies in here use

                                           The Integrated   Administration Strategy: IAS

                                   -Seed of mango like as the administration innovation .The new administration   Product to call “CYSTRALOF ADMINISTRATION KNOWLEDGE”

  THESE ARE the crystal of   benchmarking compared with best practice model in   Research and development to call this innovation name as BEMORE&D MODEL

 

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา