#the one fourth of mango#การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว | วิชาการ.คอม


#the one fourth of mango#การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว

การบริหารมีหลายรูปแบบ การนำเสนอรูปแบบที่แตกต่างเพื่อประดับความรู้อาจช่วยให้มีแนวคิดใหม่

ผู้เขียน konloas ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 เฮ็ดดี....ชวนดู
หน้าที่ 2 หมากม่วงมาจากไส?
หน้าที่ 3 หมากม่วงอยู่ไสน้อ?
หน้าที่ 4 “หมากม่วงน้อยคอยฮัก”
หน้าที่ 5 “ผ่าเสี้ยว...เฮ็ดหยัง?”
หน้าที่ 6 ตามสถานการณ์
หน้าที่ 7 สร้างระบบ...สู่ระเบียบ
หน้าที่ 8 "ฝัน"
หน้าที่ 9 ดีได้...ด้งนาง
หน้าที่ 10 คิด..ฝันวันเวียน
หน้าที่ 11 เทียบ...เฮียงผู้ใด๋
หน้าที่ 12 มะม่วงมากคุณ...?
หน้าที่ 13 บอริ...แบ่งหาร
หน้าที่ 14 หมากม่วง....เป็นหยัง?
หน้าที่ 15 “ผ่าเสี้ยว...จั่งใด๋”
หน้าที่ 16 “ผ่าเสี้ยว...เผื่อผู่ใด๋”
หน้าที่ 17 องค์กร...องค์การ
หน้าที่ 18 ทำต่อเนื่อง...พัฒนา1
หน้าที่ 19 เฮ็ดหยัง...เบิ่งหมู่
หน้าที่ 20 “กระด้งน้อย...คอยผู้ใด๋”
หน้าที่ 21 หลอมตัวรวมใจ
หน้าที่ 22 เลือก...เก็บผลึกความคิด
หน้าที่ 23 สังเคราะห์คือโฮม
หน้าที่ 24 เรียบเรียง...ดูระบบ

ดีได้...ด้งนาง

 

Kradong model synthesized Procedure

กรอบแนวคิด(Idea framework)

“คิดวิเคราะห์กลับไปกลับมาหลายครั้ง แล้วเลือกผลการคิดที่ดีที่สุดเรียงลำดับไม่เกินห้าความคิดนำมาสังเคราะห์เป็นความคิดเดียวกัน เรียบเรียงใหม่ให้เป็นระบบคือมีทั้งตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต นำไปเทียบเคียง (benchmarking) กับเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิด ปรับอีกครั้งหนึ่งให้เหมาะกับการนำไปใช้ในสภาพที่เป็นจริงที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน”

Idea framework

  “Analysis thinks reverse more times to alternate think out for the best, then nominate number down 5 thinks to synthesized that one edited new in systematic etc., input process and product to benchmarking the criteria involve that thinking, adjustable that one appropriate implementation in real times to presently.” 

(sungkreeb watanarat,napinmodel: 1 01 49)

 

ดีได้...ดั่งนาง!

เอวเบิ่งอ่อนอ้อนแอ้นแสนเสน่ห์สาวสวยงามสะองค์เอวนางเบิ่งดูใจอ้อนสะออนหลายเบิ่งนางน้องสาวนวลนางน้องแอ่นห่อนตอนนางฝัดกระด้งดูแล้วอ่อยใจอยากไปเบิ่งนั่งใกล้เอาใจส่อยฝัดซาดูแลตายามเธอเพ่งดูฝัดข้าวตักเอามาวางไว้เอาไปฝัดกระด้งเก่ากลิ่นข้าวหอมอุ่นเอ้าพาใจอ้ายอั่งหลายตำครกข้าวสาวและอ้ายปากเจ้าอ่อยคำหวานปานได๋น้ออวนชายจั่งแอ่นใจเอาน้องนางหลงครองคอยเจ้าตั๋วหว่าเอาเดือนสี่จนมาฮอดมื้อนี้เดือนหกคล้อยกะบ่มาบอกให้น้องนั่งท่าคาครกหัวมองเอาไก่กาหมูหมาเป็นหมู่มายามเว้าดึกแลงหรือยามเซ้าน้องเอาเขิงฮองต่านั่งท่าอ้ายสู่มื้อเอามือค้ำค่ำบ่เซาน้องนางบ่อยากเว้าต่อว่าจาใจอ้ายนานไขคำฮักแห่งจริงใจเจ้ากระด้งเคยฝัดข้าวเอาฝัดใจอ้ายก่อนครกมองตอนซ้อมข้าวอยากเอาอ้ายใส่ลงตำหมุ่นแล้วใส่กระด้งฝัดเอาแกลบหัวใจฝัดเอาความตั๋วตมออกตาให้เห็นฮู้เทื่อดู๋ตนนางบ้างคราวเดินทางเดียวโดดเดี่ยวใจนางเทียวพร้อมอ้ายหัวใจห้อยห่วงหาครกมองคงคอยท่าอ้ายบ่าวมาเฮียงคิงมาพิงแขนแทนกายส่ายครกมองตำข้าวเอารำไปขายแล้วหาหมูอีมาเลี้ยงเบิ่งเลี้ยงไว้เหิงท่าฮักเฮาเทื่อนี้บ่ดีบ้อพ่อบักหำได้ฟังน้องเว้าย้ำพอส่ำผิงไฟอ้ายทำใจเห็นทางบ่ห่างนางพอน้อยอ้ายคงคอยนางน้องหาเงินทองมาดองแต่งค่าดองแพงอ้ายบ่ท้อขอเพียงน้องได้ฮักกันอ้ายได้ดีมื้อนั่นฝันอ้ายเกิดเป็นจริงฮักอ้ายพิงเสาหลักอ้ายฮักนางเต็มแล้วบ่มีแจวบ่มีจั้งเอาใจนางน้องพอเผิ่งเหิงบ่ย้านอ้ายฮักน้องครองใจเจ้าตลอดกาลเอาครกมองสากสะบั้นมาเป็นสิ่งพยานฮักเอากระเบียนเขิงฮองกระด้งรองเป็นเค้าเอาหัวใจของอ้ายรองมือนางครองก่อนเอาครกสอนสากซ้อนสอนฝัดด้งฮักแถม ดีบ่ละน้อง

คำอธิบายเพิ่มเติม    -เปลือกมะม่วงเปรียบเสมือนกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เป็นกรอบการบริหารให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด  

                                 -เนื้อมะม่วงเปรียบเสมือนกับกิจกรรมบริหารที่นำมาสังเคราะห์ คือ  

                                     -Benchmarking

                                     - Napin model  

                                     -Research &development  

                        ซึ่งเป็นองค์ความรู้กิจกรรมบริหารที่นำมาประยุกต์ใช้กับเทคนิคการบริหารที่เลือก เป็นแกนนำ

                                    -แกนมะม่วงเปรียบเสมือนกับกิจกรรมหลักที่เป็นยุทธศาสตร์ปฏิบัติงานในที่นี้ใช้ ยุทธศาสตร์การบริหารแบบหลอมรวม (The Integrated Administration Strategy: IAS) เป็นแกน

                                  -เม็ดมะม่วงเปรียบเสมือนกับนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลผลิตใหม่จากการบริหารเพื่อให้ได้ ผลึกที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบจากกระบวนการบริหารแบบBMR&D นั่น    คือ นวัตกรรมBEMORE&D MODEL

THE ONE FOURTH OF MANGO TO CALL “BMR&D MODEL”

(The product of Kradong synthesized thinking  Model

- Sungkreeb watanarat 2549)

             EXPLAIN

                                    -shell of mango compared as the criteria of national standard  

                                    - Inside of mango compared as the administration activities for use as;  

                                          -Benchmarking

                                          - Napin model  

                                         -Research and development  

                Is the knowledge to use in synthesized administration innovation?

                                    -Core of mango as like to the operational strategies in here use

                                           The Integrated   Administration Strategy: IAS

                                   -Seed of mango like as the administration innovation .The new administration   Product to call “CYSTRALOF ADMINISTRATION KNOWLEDGE”

                       THESE ARE the crystal of   benchmarking compared with best practice model in   Research and development to call this innovation name as “BEMORE&D MODEL” 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา