#the one fourth of mango#การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว | วิชาการ.คอม


#the one fourth of mango#การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว

การบริหารมีหลายรูปแบบ การนำเสนอรูปแบบที่แตกต่างเพื่อประดับความรู้อาจช่วยให้มีแนวคิดใหม่

ผู้เขียน konloas ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 เฮ็ดดี....ชวนดู
หน้าที่ 2 หมากม่วงมาจากไส?
หน้าที่ 3 หมากม่วงอยู่ไสน้อ?
หน้าที่ 4 “หมากม่วงน้อยคอยฮัก”
หน้าที่ 5 “ผ่าเสี้ยว...เฮ็ดหยัง?”
หน้าที่ 6 ตามสถานการณ์
หน้าที่ 7 สร้างระบบ...สู่ระเบียบ
หน้าที่ 8 "ฝัน"
หน้าที่ 9 ดีได้...ด้งนาง
หน้าที่ 10 คิด..ฝันวันเวียน
หน้าที่ 11 เทียบ...เฮียงผู้ใด๋
หน้าที่ 12 มะม่วงมากคุณ...?
หน้าที่ 13 บอริ...แบ่งหาร
หน้าที่ 14 หมากม่วง....เป็นหยัง?
หน้าที่ 15 “ผ่าเสี้ยว...จั่งใด๋”
หน้าที่ 16 “ผ่าเสี้ยว...เผื่อผู่ใด๋”
หน้าที่ 17 องค์กร...องค์การ
หน้าที่ 18 ทำต่อเนื่อง...พัฒนา1
หน้าที่ 19 เฮ็ดหยัง...เบิ่งหมู่
หน้าที่ 20 “กระด้งน้อย...คอยผู้ใด๋”
หน้าที่ 21 หลอมตัวรวมใจ
หน้าที่ 22 เลือก...เก็บผลึกความคิด
หน้าที่ 23 สังเคราะห์คือโฮม
หน้าที่ 24 เรียบเรียง...ดูระบบ

คิด..ฝันวันเวียน

 http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933 รวมความรู้ชุด “นาพินโมเดล 10 แบบ” 

Kradong model synthesized Procedure

กรอบแนวคิด(Idea framework)

“คิดวิเคราะห์กลับไปกลับมาหลายครั้ง แล้วเลือกผลการคิดที่ดีที่สุดเรียงลำดับไม่เกินห้าความคิดนำมาสังเคราะห์เป็นความคิดเดียวกัน เรียบเรียงใหม่ให้เป็นระบบคือมีทั้งตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต นำไปเทียบเคียง (benchmarking) กับเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิด ปรับอีกครั้งหนึ่งให้เหมาะกับการนำไปใช้ในสภาพที่เป็นจริงที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน”

Idea framework

  “Analysis thinks reverse more times to alternate think out for the best, then nominate number down 5 thinks to synthesized that one edited new in systematic etc., input process and product to benchmarking the criteria involve that thinking, adjustable that one appropriate implementation in real times to presently.” 

(sungkreeb watanarat,napinmodel: 1 01 49)

 

กลอนด้นอีสาน “การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว”

 

“คิด...ฝันวันเวียน”

วันเวลาพาเราท้อรอสังขารวันบ่เที่ยงเอียงวังเวงวิเวกว่ายวนไซร้วัฎกรรมวัฎจักรบอกย้ำทำกิเลสพอดีกาลทำไปนานเห็นวันว่ายวนเวียนแว้งแสวงหาสุขพ้อรอหัวใจว่างเปล่าสุญญตาหม่องเว้าเฮาสิพ้อพ่อฝันความคิดเกิดก่อกั้นฝันเกิดเวียนวนใจคนเฮาบ่เคยพอเผิ่งฝันพาเที่ยวเหลียวหัวใจทนเศร้าเราทำเองหือไผสั่งพลังใจเพาะพ้องเราผองพ้อเรื่องผ่องใจอธิบายบอกได้เรื่องใดเกิดเพราะเราฝันอัศจรรย์ใจเห็นภาพผันพันที่มีเวลามาพ้อขอเพียงใจมั่นเที่ยงเพียงฝันพ้อก่อแก้แลดูแล้วสะอาดใจ คิดหลายฝันส่อยได้เร่งพิศคำฝันเห็นเป็นหนทางธรรมอธิบายหายข้องตรองดูฝันเราเห็นท่างบางเวลาคิดค้นค่าหาเวลาว่างเวียกไว้ใจเราเพ่งผ่องใส ถึงตอนนั้นเราจะได้พินิจออกฝันดีโมเดลมีแนวทำฮูปชัดเจนมองพ้นคิดวนเวียนเพียรว่ายเวลาใจตั้งต่อติดตลอดจั่งได้พ้อพอเห็นแล้วจั่งจอดดูคิดให้ออกบอกให้รู้ใจหดหู่หรือดูบานใจรำคาญหรือดูดีเด่นดังหรืออับรู้พินิจดูวันว่างเวียนหัวใจกลับเก่าเอาฝันกลับต่างโค้งฝันซ้ำตื่มสองกลับมาอีกเรียกร้องคิดออกติดตามเรื่องฝันงามโมเดลคิดดูวนวิ่งหลิงเอาฝันมาแก้แปลคำฝันคราววันใหม่ปรับหัวใจคิดแก้เอาฝันสร้างกรอบงาน แนวคิดกรอบรอบด้านเอาฝันส่องทางเดินบ่เนิ่นนานเราเห็นหม่องเกิดเป็นโมเดลน้อยคอยมองดูเห็นแล้วนำกลับมาเริ่มใหม่รอยหัวใจเกิดแล้วทบทวนท่างอย่าหลีกไกลอธิบายบอกไว้กำหนดกรอบประเด็นงานหมากม่วงมันเฮาดูละเอียดดีในเนื้อเปรียบเอาเกลือมาแกล้มชิมดูเนื้อหมากม่วงฝันเปรียบเทียบบอกฮู้เรารู้ร่องแบบดีจัดระเบียบบ่งชี้คำคิดรวมฝันหมากม่วงมันเอามาโฮมหมั่นเห็นโมเดลเนื้อจับมาเถือริมข้างมีดสันบางมาปาดแผ่แลดูเฉียดหมากม่วงน้อยโมเดลได้ย้อนคิดวน ดอกนา

คำอธิบายเพิ่มเติม    -เปลือกมะม่วงเปรียบเสมือนกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เป็นกรอบการบริหารให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด  

                                 -เนื้อมะม่วงเปรียบเสมือนกับกิจกรรมบริหารที่นำมาสังเคราะห์ คือ  

                                     -Benchmarking

                                     - Napin model  

                                     -Research &development  

                        ซึ่งเป็นองค์ความรู้กิจกรรมบริหารที่นำมาประยุกต์ใช้กับเทคนิคการบริหารที่เลือก เป็นแกนนำ

                                    -แกนมะม่วงเปรียบเสมือนกับกิจกรรมหลักที่เป็นยุทธศาสตร์ปฏิบัติงานในที่นี้ใช้ ยุทธศาสตร์การบริหารแบบหลอมรวม (The Integrated Administration Strategy: IAS) เป็นแกน

                                  -เม็ดมะม่วงเปรียบเสมือนกับนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลผลิตใหม่จากการบริหารเพื่อให้ได้ ผลึกที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบจากกระบวนการบริหารแบบBMR&D นั่น    คือ นวัตกรรมBEMORE&D MODEL

THE ONE FOURTH OF MANGO TO CALL “BMR&D MODEL”

(The product of Kradong synthesized thinking  Model

- Sungkreeb watanarat 2549)

             EXPLAINATION  

                                    -shell of mango compared as the criteria of national standard  

                                    - Inside of mango compared as the administration activities for use as;  

                                          -Benchmarking

                                          - Napin model  

                                         -Research and development  

                Is the knowledge to use in synthesized administration innovation?

                                    -Core of mango as like to the operational strategies in here use

                                           The Integrated   Administration Strategy: IAS

                                   -Seed of mango like as the administration innovation .The new administration   Product to call “CYSTRALOF ADMINISTRATION KNOWLEDGE”

                       THESE ARE the crystal of   benchmarking compared with best practice model in   Research and development to call this innovation name as “BEMORE&D MODEL”

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933รวมความรู้ชุด “นาพินโมเดล 10 แบบ”   

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา