#the one fourth of mango#การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว | วิชาการ.คอม


#the one fourth of mango#การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว

การบริหารมีหลายรูปแบบ การนำเสนอรูปแบบที่แตกต่างเพื่อประดับความรู้อาจช่วยให้มีแนวคิดใหม่

ผู้เขียน konloas ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 เฮ็ดดี....ชวนดู
หน้าที่ 2 หมากม่วงมาจากไส?
หน้าที่ 3 หมากม่วงอยู่ไสน้อ?
หน้าที่ 4 “หมากม่วงน้อยคอยฮัก”
หน้าที่ 5 “ผ่าเสี้ยว...เฮ็ดหยัง?”
หน้าที่ 6 ตามสถานการณ์
หน้าที่ 7 สร้างระบบ...สู่ระเบียบ
หน้าที่ 8 "ฝัน"
หน้าที่ 9 ดีได้...ด้งนาง
หน้าที่ 10 คิด..ฝันวันเวียน
หน้าที่ 11 เทียบ...เฮียงผู้ใด๋
หน้าที่ 12 มะม่วงมากคุณ...?
หน้าที่ 13 บอริ...แบ่งหาร
หน้าที่ 14 หมากม่วง....เป็นหยัง?
หน้าที่ 15 “ผ่าเสี้ยว...จั่งใด๋”
หน้าที่ 16 “ผ่าเสี้ยว...เผื่อผู่ใด๋”
หน้าที่ 17 องค์กร...องค์การ
หน้าที่ 18 ทำต่อเนื่อง...พัฒนา1
หน้าที่ 19 เฮ็ดหยัง...เบิ่งหมู่
หน้าที่ 20 “กระด้งน้อย...คอยผู้ใด๋”
หน้าที่ 21 หลอมตัวรวมใจ
หน้าที่ 22 เลือก...เก็บผลึกความคิด
หน้าที่ 23 สังเคราะห์คือโฮม
หน้าที่ 24 เรียบเรียง...ดูระบบ

หลอมตัวรวมใจ

 http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933 รวมความรู้ชุด “นาพินโมเดล 10 แบบ” 

Kradong model synthesized Procedure

กรอบแนวคิด(Idea framework)

“คิดวิเคราะห์กลับไปกลับมาหลายครั้ง แล้วเลือกผลการคิดที่ดีที่สุดเรียงลำดับไม่เกินห้าความคิดนำมาสังเคราะห์เป็นความคิดเดียวกัน เรียบเรียงใหม่ให้เป็นระบบคือมีทั้งตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต นำไปเทียบเคียง (benchmarking) กับเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิด ปรับอีกครั้งหนึ่งให้เหมาะกับการนำไปใช้ในสภาพที่เป็นจริงที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน”

Idea framework

  “Analysis thinks reverse more times to alternate think out for the best, then nominate number down 5 thinks to synthesized that one edited new in systematic etc., input process and product to benchmarking the criteria involve that thinking, adjustable that one appropriate implementation in real times to presently.” 

(sungkreeb watanarat,napinmodel: 1 01 49)

 

กลอนด้นอีสาน “การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว”

 

“หลอมตัว...โฮมใจ”

เฮาเกิดมาเพียงนี้มีลิขิตผู้ใดขีดชีวิตพรหมผู้สร้างบ้อหรือเฮาสร้างคิดเองบนโลกาที่ขว้างเคว้งละเลงทุกข์ประสมสุขเอาแต่อุกหัวใจกิเลสกองตัณหาหุ้มคลุมหัวใจด้วยความเศร้า โมหาหลงละโมบความโลภลาภเกิดได้มีแล้วเสื่อมถอยสรรเสริญมากน้อยนินทาเกิดตามมาอนิจจาอนิจจังบ่ทนยาวยื่นผู้ฝืนใจกระแสกลุ้มหลงมัวเมาเอาโลภก่อนสอนตัวเองบ่ได้ไผน้อย่องหว่าเด่นดีธรรมชาติบ่งชี้จั่งได้เกิดความกล้วย้านหลงมัวลืมเซาบ้าบิ่นเราหลงซ่นคนพากันรวมเข้าเอาสมองรวมหมู่หาวิธีบอกรู้เรียนร่วมหร่วมใจหาทางออกบอกหมู่ไว้แนวใดเกิดความสุขละตัณหากองทุกข์อย่ากระทำนำแก้แลเห็นทางสุขสร้างถางวิถีหนีทุกข์โศรกป๋าปล่อยโลกละถิ่มพาพ้อสุ่มเย็นเหตุและผลอย่าหลีกเร้นโฮมห่อมหาทางอ้างเอาสัจจังจริงจอดใจจองจ้องตรองนำกันจบแล้วเอามาจุนแจ้งหมู่ดูนำกันคักแล้วเอามาอ้างระเบียบการเกิดกฏเกณฑ์ระเบียบบ้านเอิ้นกรอบกำหนดงานวางแผนการลงมามอบคนนำหน้าหาคนพาผลพึ่งพิงไปพร้อมหมู่อยู่ผู้เดียวบ่ได้สังคมเข้าหมู่โฮมเอิ้นหว่าหลอมร่วมเริ่มเฮ็ดประโยชน์พาสุขขจัดใจกองทุกข์ฮ่วมกันฉันท์สร้างวางแนวทางนำใช้เอาใจกันสังคมเกิดสงบสุขยึดมั่นปันได้ถูกใจนี่เป็นแนวยอดอยากได้มวลมนุษย์ฝันหาพากันสุมหลอมรวมห่วมใจกันสร้างโฮมรางใจรวมเข้าเอาใจกันรวมฝ่ายกลายเป็นผลก้อมกุ้นสังคมร่วมสุ่มสงบยุทธศาสตร์พบแล้วเอิ้นแบบหลอมโฮมรวมหลอมโลมนำกันหมั่นเกลาขัดแก้แลเอาดีโดยด้านรวมกันโดยรอบกอร์ปกิจร่วมด้วยแล้วเราได้อยู่เจริญ ดอกเด้อ

คำอธิบายเพิ่มเติม    -เปลือกมะม่วงเปรียบเสมือนกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เป็นกรอบการบริหารให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด  

                                 -เนื้อมะม่วงเปรียบเสมือนกับกิจกรรมบริหารที่นำมาสังเคราะห์ คือ  

                                     -Benchmarking

                                     - Napin model  

                                     -Research &development  

                        ซึ่งเป็นองค์ความรู้กิจกรรมบริหารที่นำมาประยุกต์ใช้กับเทคนิคการบริหารที่เลือก เป็นแกนนำ

                                    -แกนมะม่วงเปรียบเสมือนกับกิจกรรมหลักที่เป็นยุทธศาสตร์ปฏิบัติงานในที่นี้ใช้ ยุทธศาสตร์การบริหารแบบหลอมรวม (The Integrated Administration Strategy: IAS) เป็นแกน

                                  -เม็ดมะม่วงเปรียบเสมือนกับนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลผลิตใหม่จากการบริหารเพื่อให้ได้ ผลึกที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบจากกระบวนการบริหารแบบBMR&D นั่น    คือ นวัตกรรมBEMORE&D MODEL

THE ONE FOURTH OF MANGO TO CALL “BMR&D MODEL”

(The product of Kradong synthesized thinking  Model

- Sungkreeb watanarat 2549)

             EXPLAINATION  

                                    -shell of mango compared as the criteria of national standard  

                                    - Inside of mango compared as the administration activities for use as;  

                                          -Benchmarking

                                          - Napin model  

                                         -Research and development  

                Is the knowledge to use in synthesized administration innovation?

                                    -Core of mango as like to the operational strategies in here use

                                           The Integrated   Administration Strategy: IAS

                                   -Seed of mango like as the administration innovation .The new administration   Product to call “CYSTRALOF ADMINISTRATION KNOWLEDGE”

                       THESE ARE the crystal of   benchmarking compared with best practice model in   Research and development to call this innovation name as “BEMORE&D MODEL”

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933รวมความรู้ชุด “นาพินโมเดล 10 แบบ”   

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา