#the one fourth of mango#การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว | วิชาการ.คอม


#the one fourth of mango#การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว

การบริหารมีหลายรูปแบบ การนำเสนอรูปแบบที่แตกต่างเพื่อประดับความรู้อาจช่วยให้มีแนวคิดใหม่

ผู้เขียน konloas ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 เฮ็ดดี....ชวนดู
หน้าที่ 2 หมากม่วงมาจากไส?
หน้าที่ 3 หมากม่วงอยู่ไสน้อ?
หน้าที่ 4 “หมากม่วงน้อยคอยฮัก”
หน้าที่ 5 “ผ่าเสี้ยว...เฮ็ดหยัง?”
หน้าที่ 6 ตามสถานการณ์
หน้าที่ 7 สร้างระบบ...สู่ระเบียบ
หน้าที่ 8 "ฝัน"
หน้าที่ 9 ดีได้...ด้งนาง
หน้าที่ 10 คิด..ฝันวันเวียน
หน้าที่ 11 เทียบ...เฮียงผู้ใด๋
หน้าที่ 12 มะม่วงมากคุณ...?
หน้าที่ 13 บอริ...แบ่งหาร
หน้าที่ 14 หมากม่วง....เป็นหยัง?
หน้าที่ 15 “ผ่าเสี้ยว...จั่งใด๋”
หน้าที่ 16 “ผ่าเสี้ยว...เผื่อผู่ใด๋”
หน้าที่ 17 องค์กร...องค์การ
หน้าที่ 18 ทำต่อเนื่อง...พัฒนา1
หน้าที่ 19 เฮ็ดหยัง...เบิ่งหมู่
หน้าที่ 20 “กระด้งน้อย...คอยผู้ใด๋”
หน้าที่ 21 หลอมตัวรวมใจ
หน้าที่ 22 เลือก...เก็บผลึกความคิด
หน้าที่ 23 สังเคราะห์คือโฮม
หน้าที่ 24 เรียบเรียง...ดูระบบ

เรียบเรียง...ดูระบบ

 http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933 รวมความรู้ชุด “นาพินโมเดล 10 แบบ” 

Kradong model synthesized Procedure

กรอบแนวคิด(Idea framework)

“คิดวิเคราะห์กลับไปกลับมาหลายครั้ง แล้วเลือกผลการคิดที่ดีที่สุดเรียงลำดับไม่เกินห้าความคิดนำมาสังเคราะห์เป็นความคิดเดียวกัน เรียบเรียงใหม่ให้เป็นระบบคือมีทั้งตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต นำไปเทียบเคียง (benchmarking) กับเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิด ปรับอีกครั้งหนึ่งให้เหมาะกับการนำไปใช้ในสภาพที่เป็นจริงที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน”

Idea framework

  “Analysis thinks reverse more times to alternate think out for the best, then nominate number down 5 thinks to synthesized that one edited new in systematic etc., input process and product to benchmarking the criteria involve that thinking, adjustable that one appropriate implementation in real times to presently.” 

(sungkreeb watanarat,napinmodel: 1 01 49)

 

กลอนด้นอีสาน “การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว”

 

“เรียบเรียง...ดูระบบ ”

วางหัวใจสอนซ้อนถอนเวลามาตั้งใหม่เรียงหัวใจซับซ้อนสอนสร้างสืบสานระบบแบบครบชั้นวางระเบียบยามลงมือถือระบบนำสมัยใส่พานวางไว้เรียบเรียงใจสอนซี้วิถีใจเรียงใหม่สร้างระบบครบไว้ใช้แนมถ้วนจั่งค่อยทำงานระบบแบบย้ำกระทำแบบเรียงการวางระวังยามเฮ็ดหมั่นทวนคำเค้าแนวเฮาวางจุดหมายไว้เป้าหมายมีเอามาผ่าอย่าผ่านใจออกหน้ายามงานข่อนอย่าละเลยเรียบเรียงซ้อนย้อนเย้ยอย่าเลยล่วงยามทวนทบระบบดีวางมาหมั่นทวนความสร้างระเบียบวางเอาไว้เวลาดีมองถี่ก่อนทบทวนดูเรียบร้อยงานได้ฮอดหมายลางเทื่อความมักฮ้ายเอาคำหง่ายมาประสพพบเห็นคำพึงใจแหล่นกลายบ่เห็นส้นใจคนเฮาเอาลมล่อลวงหวานประสพสอดพลอดฮักมักกะด้อพอใจแท้พิษตาลอ้อยเคลือบยาพิษบ่ย้านยามถืกหัวใจระบบหายระเบียบหดลดดีเหลือร้ายระวังใจเพียงนี้ลางทียังมีพลาดความขลาดมาพักเพิ่งเพิงน้อยถูกละเลยถิ่มระบบหมู่เย้ยเกิดพลาดท่ามาเหลวไหลหัวใจดียามฮักบาดเทื่อซังไถลถิ่มลืมคำพิมพ์ใจแล้วแนวหัวใจแปรแบบเปลี่ยนจากแซบสู่เศร้าเพราะใจเจ้าหวาดไหวหวั่นอารมณ์แกว่งได้ถูกจับจากระบบดีอย่าได้ไลลาลืมหมั่นสอนใจเจ้าตัวป้อนเราถนอมไว้กระบวนการหมั่นใจจอดผลผลิตฮอดมื้อนี้นำมาตั้งทบทวนเรียบเรียงหนึ่งครบถ้วนนับต่อไปถึงสิบข้ามไปหาจุดหมายเทื่อได้คอยเถิงร้อยรอยกระทำหลังพุ้นนำมาดูอ่านออกบอกเหตุผลหม่องย้อยหัวใจห้อยอยู่ที่ใด วางเวียกการหม่องใช้เทคนิคใหม่ระบบกลอย่าสับสนหัวใจหมั้นทวนตามห้องตรองดูหลักปักไว้วิชาการหมั่นอ่านเอาเทคนิคใหม่พร้อมมาซ้อนเซาะซอนระบบดีระเบียบซ้อนวางก่อนทบทวนดูเลือกเอาแนวดีหลายด่วนกระทำยามฟ้าวเราเห็นทางวางแล้วเรียงดูอย่าซอนแทรกแลกหัวใจแทรกเข้าเอาใจเจ้าแลกสวยสิ่งดูดีแลกด้วยหัวใจอ่วยใส่มือสาวเอาสายตาซอนเซาะเลาะสู่ใจนางน้องลองเอาหัวใจเจ้ามาวางเรียงข้างใจพี่ฮักกับอ้ายมื้อนี้ระบบซ้อนฮอดห่วงหาสอดหัวใจฮอดซาติหน้าหวังว่าระบบดีมีระวางหัวใจหว่าฮักหลายเด้น้องลองมาวางกับอ้ายเอาแนวใดดูได้ด่วนวางกระบวนฮักไว้เฮียงน้องสู่วันระเบียบดีร้อยชั้นยังบ่ท่อเฮียงเฮาเอาหัวใจเฮียงสองบ่ห่างกันพอก้อยคอยนำกันเรียงข้างวางหัวใจเฮียงฮอดเพราะฮักสอดอยากผูกเจ้า นางน้องบ่สน...แหน่บ้อ

คำอธิบายเพิ่มเติม    -เปลือกมะม่วงเปรียบเสมือนกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เป็นกรอบการบริหารให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด  

                                 -เนื้อมะม่วงเปรียบเสมือนกับกิจกรรมบริหารที่นำมาสังเคราะห์ คือ  

                                     -Benchmarking

                                     - Napin model  

                                     -Research &development  

                        ซึ่งเป็นองค์ความรู้กิจกรรมบริหารที่นำมาประยุกต์ใช้กับเทคนิคการบริหารที่เลือก เป็นแกนนำ

                                    -แกนมะม่วงเปรียบเสมือนกับกิจกรรมหลักที่เป็นยุทธศาสตร์ปฏิบัติงานในที่นี้ใช้ ยุทธศาสตร์การบริหารแบบหลอมรวม (The Integrated Administration Strategy: IAS) เป็นแกน

                                  -เม็ดมะม่วงเปรียบเสมือนกับนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลผลิตใหม่จากการบริหารเพื่อให้ได้ ผลึกที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบจากกระบวนการบริหารแบบBMR&D นั่น    คือ นวัตกรรมBEMORE&D MODEL

THE ONE FOURTH OF MANGO TO CALL “BMR&D MODEL”

(The product of Kradong synthesized thinking  Model

- Sungkreeb watanarat 2549)

             EXPLAINATION  

                                    -shell of mango compared as the criteria of national standard  

                                    - Inside of mango compared as the administration activities for use as;  

                                          -Benchmarking

                                          - Napin model  

                                         -Research and development  

                Is the knowledge to use in synthesized administration innovation?

                                    -Core of mango as like to the operational strategies in here use

                                           The Integrated   Administration Strategy: IAS

                                   -Seed of mango like as the administration innovation .The new administration   Product to call “CYSTRALOF ADMINISTRATION KNOWLEDGE”

                       THESE ARE the crystal of   benchmarking compared with best practice model in   Research and development to call this innovation name as “BEMORE&D MODEL”

http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933รวมความรู้ชุด “นาพินโมเดล 10 แบบ”   

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา