กลอนอีสาน(ESEARN POEM)ยุทธศาสตร์การบริหารแบบ “NSTB” “ตุ้มโฮม” | วิชาการ.คอม


กลอนอีสาน(ESEARN POEM)ยุทธศาสตร์การบริหารแบบ “NSTB” “ตุ้มโฮม”

ตุ้มโฮมคือการบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ถ้าเป็นคนละพวกก็จะหมายถึงการมารวมกันอย่างครบหมู่ มีวัตถุประสงค์ดำเนินงานเดียวกัน ระดมด้วยกัน ชื่มชมและแบ่งปันความสุขด้วยกัน อย่างพอเพียงและทั่วถึง งานเขียนนี้จะนำเสนอยุทธศาสตร์ที่เป็นการรวมกันรวมพลังทุกส่วน

ผู้เขียน sungkawat ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ตุ้มโฮม#1

Nstbas strategy administration in Napin School

The Nstbas strategy administration is integrated network process withdrawals. Sufficiency economic best practice, take care process, and the others best practices in school to use in all integration applied routine dailies and arty. In Esearn regional of Thailand to call   The Nstbas strategy administration is “TUUMHOME” .The each Esearn regional charming to call “TUUMHOME”. To occurred the creative mind power. This strategy manifest involves family habits couple with the economic sufficiency philosophy in excellent take care underline by the best practice core work innovation. Nstbas strategy administration to synthesizing the development strategy eternal going on.  The objectives of strategy synthesized have been to alternate the best procedure in main strategy adjustable for daily time routine. To whole development in input process output and environments or administration context for facility in work develop system.

Main activities compound of built sufficiency network take care and best practices in all systematic.

The expectation for this strategy implemented is the target communities have the happiness and strength by self and all in eternal development.

My link

http://www.vcharkarn.com/vblog/72960  ตำรับรักนักบริหารหน้าสารบัญ

http://www.vcharkarn.com/vblog/72960/1   ตำรับรักนักบริหาร#1

http://www.vcharkarn.com/vblog/72960/2   ฮักอีหยังน้อลืมบ่ลง#1

http://www.vcharkarn.com/vblog/72960/3    เติมฮักให้เต็มอก#1

http://www.vcharkarn.com/vblog/72960/4   “ฮักติดลบ”

http://www.vcharkarn.com/vblog/72960/5    แฮงฮักแฮงคิดฮอด

http://www.vcharkarn.com/vblog/72960/6     “ฮักสะท้านงานสะเทือน”

http://www.vcharkarn.com/vblog/72960/7  จ่มฮัก

http://www.vcharkarn.com/vblog/72960/8    “วันแฮกวันฮัก”

http://www.vcharkarn.com/vblog/72960/9   ฮักนี้มีแต่คุณ

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685  กลอนอีสานเ การสร้างโมเดล หน้าสารบัญ

 http://www.vcharkarn.com/vblog/68685/1  กลอนอีสาน นำเจ้าสู่กลอน

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685/2     กลอนอีสาน การสร้างโมเดล#2

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685/3   กลอนอีสาน “คิด...เริ่มต้นสร้างโมเดล”

http://www.vcharkarn.com/vblog/68685/4  กลอนอีสาน “คิดวิเคราะห์ จุดเริ่มต้นของการเกิดโมเดล#1”

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา