บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดอินเทอร์เน็ตน่ารู้

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด อินเทอร์เน็ตน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ตำบลเพ็ญ อำ ... [เข้าชม 16] [โดย นายสัญญา กุลสุวรรณ์]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดอินเทอร์เน็ตน่ารู้

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด อินเทอร์เน็ตน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ตำบลเพ็ญ อำ ... [เข้าชม 7] [โดย นายสัญญา กุลสุวรรณ์]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดอินเทอร์เน็ตน่ารู้

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด อินเทอร์เน็ตน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ตำบลเพ็ญ อำ ... [เข้าชม 8] [โดย นายสัญญา กุลสุวรรณ์]

บทคัดย่อ การประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

1.ด้านสภาวะแวดล้อม มีการพัฒนาที่ดีขึ้น 2.ด้านปัจจัย มีการดำเนินการโครงการอย่างเป็นระบบ 3.ด้านกระบวนการ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม สามารถพัฒนาอาคารสถานที่ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล และมีการนิเทศติดตามผล 4.ด้านผลผลิต ... [เข้าชม 34] [โดย นายทีรเดช พันทนพิเชฐ]

การประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

1.ด้านสภาวะแวดล้อม มีการพัฒนาที่ดีขึ้น 2.ด้านปัจจัย มีการดำเนินการโครงการอย่างเป็นระบบ 3.ด้านกระบวนการ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม สามารถพัฒนาอาคารสถานที่ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล และมีการนิเทศติดตามผล 4.ด้านผลผลิต ... [เข้าชม 2] [โดย นายทีรเดช พันทนพิเชฐ]

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 ค22201 เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 ค22201 เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา กฤษณา ชาลีบัว หน่วยงาน โรงเรียนโนนกอกวิทยา ... [เข้าชม 49] [โดย ครูดาว]

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 ค22201 เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 ค22201 เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา กฤษณา ชาลีบัว หน่วยงาน โรงเรียนโนนกอกวิทยา ... [เข้าชม 28] [โดย ครูดาว]

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 ค22201 เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 ค22201 เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา กฤษณา ชาลีบัว หน่วยงาน โรงเรียนโนนกอกวิทยา ... [เข้าชม 17] [โดย นางสาวกฤษณา ชาลีบัว]

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 ค22201 เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 ค22201 เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา กฤษณา ชาลีบัว หน่วยงาน โรงเรียนโนนกอกวิทยา ... [เข้าชม 12] [โดย นางสาวกฤษณา ชาลีบัว]

เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลงานของนายพีรศาสตร์ จินาปุก ครูชำนาญการ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ [เข้าชม 54] [โดย พีรศาสตร์ จินาปุก]

เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลงานของนายพีรศาสตร์ จินาปุก ครูชำนาญการ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ [เข้าชม 36] [โดย พีรศาสตร์]

เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลงานของนายพีรศาสตร์ จินาปุก ครูชำนาญการ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ [เข้าชม 26] [โดย พีรศาสตร์]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ ผู้ประเมิน : นายสุทิน บุษบา ปีที่ประเมิน : 2558 บทสรุปสำ ... [เข้าชม 194] [โดย xmen]

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเกษตร) โดยใช้การสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเกษตร) โดยใช้การสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ผู้วิจัย นายวราธิป ... [เข้าชม 58] [โดย ธิป]

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเกษตร) โดยใช้การสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเกษตร) โดยใช้การสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ผู้วิจัย นายวราธิป ... [เข้าชม 41] [โดย ธิป]

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเกษตร) โดยใช้การสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเกษตร) โดยใช้การสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ผู้วิจัย นายวราธิป ... [เข้าชม 43] [โดย นายวราธิป โลหะวิจารณ์]

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเกษตร) โดยใช้การสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเกษตร) โดยใช้การสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ผู้วิจัย นายวราธิป ... [เข้าชม 39] [โดย นายวราธิป โลหะวิจารณ์]

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเกษตร) โดยใช้การสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเกษตร) โดยใช้การสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ผู้วิจัย นายวราธิป ... [เข้าชม 32] [โดย นายวราธิป โลหะวิจารณ์]

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเกษตร) โดยใช้การสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเกษตร) โดยใช้การสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) ผู้วิจัย นายวราธิป ... [เข้าชม 34] [โดย นายวราธิป โลหะวิจารณ์]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [เข้าชม 96] [โดย พนิดา หมัดอะดัม]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [เข้าชม 11] [โดย พนิดา หมัดอะดัม]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [เข้าชม 11] [โดย พนิดา หมัดอะดัม]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เผยแพร่ผลงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [เข้าชม 2] [โดย พนิดา หมัดอะดัม]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เผยแพร่ผลงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [เข้าชม 5] [โดย พนิดา หมัดอะดัม]