บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
 รายงานผลการการใช้แบบฝึก ชุด หนูพากเพียร เรียนการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ควบคู่กับกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายงานผลการการใช้แบบฝึก ชุด หนูพากเพียร เรียนการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ควบคู่กับกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : นายสาวรุ้งลาวัลย์ กิจอรุณโชค. (2559) ... [เข้าชม 15] [โดย rungkondee]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเชิงรุก เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเชิงรุก เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1 รอบรู้เรื่องจำนวนเต็ม เล่มที่ 2 การบวกจำนวนเต็ม เล่มที่ 3 การลบจำนวนเต็ม เล่มที่ 4 การคูณจำนวนเต็ม เล่มที่ ... [เข้าชม 12] [โดย รัชณี แก้วแกมจันทร์]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเชิงรุก เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเชิงรุก เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1 รอบรู้เรื่องจำนวนเต็ม เล่มที่ 2 การบวกจำนวนเต็ม เล่มที่ 3 การลบจำนวนเต็ม เล่มที่ 4 การคูณจำนวนเต็ม เล่มที่ ... [เข้าชม 8] [โดย ณี]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเชิงรุก เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเชิงรุก เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1 รอบรู้เรื่องจำนวนเต็ม เล่มที่ 2 การบวกจำนวนเต็ม เล่มที่ 3 การลบจำนวนเต็ม เล่มที่ 4 การคูณจำนวนเต็ม เล่มที่ ... [เข้าชม 8] [โดย ณี]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเชิงรุก เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเชิงรุก เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1 รอบรู้เรื่องจำนวนเต็ม เล่มที่ 2 การบวกจำนวนเต็ม เล่มที่ 3 การลบจำนวนเต็ม เล่มที่ 4 การคูณจำนวนเต็ม เล่มที่ ... [เข้าชม 7] [โดย ณี]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเชิงรุก เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเชิงรุก เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1 รอบรู้เรื่องจำนวนเต็ม เล่มที่ 2 การบวกจำนวนเต็ม เล่มที่ 3 การลบจำนวนเต็ม เล่มที่ 4 ... [เข้าชม 7] [โดย ณี]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเชิงรุก เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเชิงรุก เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1 รอบรู้เรื่องจำนวนเต็ม เล่มที่ 2 การบวกจำนวนเต็ม เล่มที่ 3 ... [เข้าชม 8] [โดย ณี]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเชิงรุก เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเชิงรุก เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1 รอบรู้เรื่องจำนวนเต็ม เล่มที่ 2 ... [เข้าชม 11] [โดย ณี]

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3

ผู้ศึกษา ภัสรลักษณ์ เซ็นนันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ปีที่รายงาน 2558 บทคัดย่อ ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ... [เข้าชม 15] [โดย katoy]

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3

ผู้ศึกษา ภัสรลักษณ์ เซ็นนันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ปีที่รายงาน 2558 บทคัดย่อ ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ... [เข้าชม 9] [โดย ภัสรลักษณ์ เซ็นนันท์]

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3

ผู้ศึกษา ภัสรลักษณ์ เซ็นนันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ปีที่รายงาน 2558 บทคัดย่อ ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ... [เข้าชม 11] [โดย ภัสรลักษณ์ เซ็นนันท์]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้รูปบาร์โมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผลการพัฒนาพบว่า 1. แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้ รูปบาร์โมเดล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 เล่ม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.13/84.76 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ ... [เข้าชม 16] [โดย พริกหวาน]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้รูปบาร์โมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อรายงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้รูปบาร์โมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 [เข้าชม 19] [โดย พริกหวาน]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้รูปบาร์โมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อรายงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้รูปบาร์โมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระ ... [เข้าชม 13] [โดย พริกหวาน]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้รูปบาร์โมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อรายงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้รูปบาร์โมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระ ... [เข้าชม 16] [โดย พริกหวาน]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้รูปบาร์โมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อรายงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้รูปบาร์โมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระ ... [เข้าชม 11] [โดย พริกหวาน]

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ชื่อผู้รายงาน : นายพีรศาสตร์ จินาปุก ... [เข้าชม 79] [โดย พีรศาสตร์]

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ชื่อผู้รายงาน : นายพีรศาสตร์ จินาปุก ... [เข้าชม 44] [โดย พีรศาสตร์]

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ชื่อผู้รายงาน : นายพีรศาสตร์ จินาปุก ... [เข้าชม 19] [โดย พีรศาสตร์]

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ชื่อผู้รายงาน : นายพีรศาสตร์ จินาปุก ... [เข้าชม 23] [โดย พีรศาสตร์]

รายงานการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้รายงานนางศิดานันท์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

บทคัดย่อ การศึกษาเรื่องการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ... [เข้าชม 56] [โดย นางศิดานันท์ สิงห์โตทอง]

รายงานการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้รายงานนางศิดานันท์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

บทคัดย่อ การศึกษาเรื่องการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ... [เข้าชม 40] [โดย นางศิดานันท์ สิงห์โตทอง]

รายงานการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้รายงานนางศิดานันท์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

บทคัดย่อ การศึกษาเรื่องการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ... [เข้าชม 26] [โดย นางศิดานันท์ สิงห์โตทอง]

รายงานการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้รายงานนางศิดานันท์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

บทคัดย่อ การศึกษาเรื่องการใช้หนังสือประกอบภาพแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ... [เข้าชม 28] [โดย นางศิดานันท์ สิงห์โตทอง]