บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
รูปแบบกระบวนการบริหารงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ชื่อเรื่อง รูปแบบกระบวนการบริหารงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ชื่อผู้วิจัย นางเมษา แก้วเสน ปีการศึกษา 2557 ... [เข้าชม 17] [โดย เมษา แก้วเสน]

รูปแบบกระบวนการบริหารงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ชื่อเรื่อง รูปแบบกระบวนการบริหารงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ชื่อผู้วิจัย นางเมษา แก้วเสน ปีการศึกษา 2557 ... [เข้าชม 2] [โดย เมษา แก้วเสน]

รูปแบบกระบวนการบริหารงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ชื่อเรื่อง รูปแบบกระบวนการบริหารงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ชื่อผู้วิจัย นางเมษา แก้วเสน ปีการศึกษา 2557 บทคัดย่อ วัตถุประ ... [เข้าชม 2] [โดย เมษา แก้วเสน]

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้ศึกษา สุนันท์ธินีย์ ไชยสาส์น ตำแหน่ง ... [เข้าชม 40] [โดย ครูสังคม]

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้ศึกษา สุนันท์ธินีย์ ไชยสาส์น ตำแหน่ง ... [เข้าชม 13] [โดย Ekkachai Panasan]

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้ศึกษา สุนันท์ธินีย์ ไชยสาส์น ตำแหน่ง ... [เข้าชม 13] [โดย Ekkachai Panasan]

รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย วิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อเรื่อง รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย วิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชื่อผู้รายงาน นายนพดล ... [เข้าชม 21] [โดย นพดล]

รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย วิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อเรื่อง รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย วิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชื่อผู้รายงาน นายนพดล ... [เข้าชม 14] [โดย นพดล]

การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท

การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท ... [เข้าชม 1] [โดย นายอดิเรก เฉลียวฉลาด]

การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท

ผู้วิจัย อดิเรก เฉลียวฉลาด ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ ... [เข้าชม 25] [โดย นายอดิเรก เฉลียวฉลาด]

การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท

การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท ... [เข้าชม 1] [โดย นายอดิเรก เฉลียวฉลาด]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพื่อนรักของเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล บ้านคูหาสวรรค์

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพื่อนรักของเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล บ้านคูหาสวรรค์ ผู้รายงาน ... [เข้าชม 153] [โดย ข้าวเหนียว หมูปิ้ง]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพื่อนรักของเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล บ้านคูหาสวรรค์

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพื่อนรักของเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล บ้านคูหาสวรรค์ ผู้รายงาน ... [เข้าชม 2] [โดย ข้าวเหนียว หมูปิ้ง]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพื่อนรักของเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล บ้านคูหาสวรรค์

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพื่อนรักของเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล บ้านคูหาสวรรค์ ผู้รายงาน ... [เข้าชม 3] [โดย ข้าวเหนียว หมูปิ้ง]

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ

ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ ... [เข้าชม 26] [โดย จักร์]

รายงานการพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สำนักรักษ์บ้านเกิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [เข้าชม 83] [โดย สุกันยา นุขุนครู]

รายงานการพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สำนักรักษ์บ้านเกิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [เข้าชม 80] [โดย สุกันยา นุขุนครู]

รายงานการพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สำนักรักษ์บ้านเกิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [เข้าชม 45] [โดย สุกันยา นุขุนครู]

รายงานการพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สำนักรักษ์บ้านเกิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [เข้าชม 38] [โดย สุกันยา นุขุนครู]

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์1 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ [เข้าชม 96] [โดย Pirada]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [เข้าชม 134] [โดย พนิดา หมัดอะดัม]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [เข้าชม 70] [โดย พนิดา หมัดอะดัม]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [เข้าชม 32] [โดย พนิดา หมัดอะดัม]

ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เสริมสร้างสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้ศึกษา นางอุมารินทร์ วงศ์เรียน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสบรวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและ ... [เข้าชม 30] [โดย umarin]