บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ชื่อผู้วิจัย : นางสายรุ้ง บุญเป็ง ปีที่ศึกษา : ๒๕๕๘ บทคัดย่อ ผลการใช้แบบฝึกทักษะ ... [เข้าชม 35] [โดย สายรุ้ง บุญเป็ง]

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ชื่อผู้วิจัย : นางสายรุ้ง บุญเป็ง ปีที่ศึกษา : ๒๕๕๘ บทคัดย่อ ผลการใช้แบบฝึกทักษะ ... [เข้าชม 28] [โดย สายรุ้ง บุญเป็ง]

รายงานการพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียนนิทานประกอบภาพ ชุด เบญจศีลและเบญจธรรม สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียนนิทานประกอบภาพ ชุด เบญจศีลและเบญจธรรม สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ... [เข้าชม 32] [โดย พุทธา]

รายงานการพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียนนิทานประกอบภาพ ชุด เบญจศีลและเบญจธรรม สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียนนิทานประกอบภาพ ชุด เบญจศีลและเบญจธรรม สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ... [เข้าชม 32] [โดย พุทธา]

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเศรษฐศาสตร์ ส 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเงิน การคลัง

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเศรษฐศาสตร์ ส 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเงิน การคลัง ... [เข้าชม 110] [โดย อัญชลี]

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเศรษฐศาสตร์ ส 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเงิน การคลัง

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเศรษฐศาสตร์ ส 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเงิน การคลัง ... [เข้าชม 2] [โดย อัญชลี]

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ผู้รายงาน นายวิวัฒน์ไชย ศรีวิพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ... [เข้าชม 75] [โดย wiwatchai05]

ชื่อวิจัย รูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน

ชื่อวิจัย รูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่าย โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา ... [เข้าชม 94] [โดย wiwatchai05]

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนคลองบางแก้ว(ภิรมย์ประชาราษฎร์) ผู้วิจัย นางจันทร์จิรา งามฤทธิ์ ปีการศึกษา 2559 บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ ... [เข้าชม 79] [โดย ครูจันทร์]

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนคลองบางแก้ว(ภิรมย์ประชาราษฎร์) ผู้วิจัย นางจันทร์จิรา งามฤทธิ์ ปีการศึกษา 2559 บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ ... [เข้าชม 74] [โดย ครูจันทร์]

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL ประวัติผู้วิจัย นางสาวพรทิพย์ สมบัติบุญ ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ การพัฒนาแบบฝึกเสริม [เข้าชม 113] [โดย พรทิพย์ สมบัติบุญ]

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค KWDL ประวัติผู้วิจัย นางสาวพรทิพย์ สมบัติบุญ ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ ... [เข้าชม 116] [โดย พรทิพย์ สมบัติบุญ]

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ใช้รูปแบบ CIPP Model ของ Daneil L.Stufflebeam มีวัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process ... [เข้าชม 113] [โดย ่jeera]

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ใช้รูปแบบ CIPP Model ของ Daneil L.Stufflebeam มีวัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process ... [เข้าชม 97] [โดย ่jeera]

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ใช้รูปแบบ CIPP Model ของ Daneil L. Stufflebeam โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ ... [เข้าชม 68] [โดย ่jeera]

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ใช้รูปแบบ CIPP Model ของ Daneil L. Stufflebeam โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) และด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ตามความคิดเห็นของผู้บริ [เข้าชม 69] [โดย ่jeera]

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ใช้รูปแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Daneil L. Stufflebeam) เป็นกรอบในการประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเส [เข้าชม 67] [โดย ่jeera]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา นางสุดสิริ เพ็ชรมณี หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) ปีที่ทำการศึกษา พ.ศ. 2559 ... [เข้าชม 228] [โดย Sudsiri]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา นางสุดสิริ เพ็ชรมณี หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) ปีที่ทำการศึกษา พ.ศ. 2559 ... [เข้าชม 4] [โดย Jitsupa]

รายงานผลการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประ ... [เข้าชม 270] [โดย อัจฉรา สอนพรม]

รายงานผลการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ... [เข้าชม 1] [โดย นางฟ้า]

รายงานผลการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ... [เข้าชม 1] [โดย อัจฉรา สอนพรม]

รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฏิกิริยาเคมี วิชาวิทยาศาสตร์ ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฏิกิริยาเคมี วิชาวิทยาศาสตร์ ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ... [เข้าชม 40] [โดย จิราภรณ์]

รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฏิกิริยาเคมี วิชาวิทยาศาสตร์ ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฏิกิริยาเคมี วิชาวิทยาศาสตร์ ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ... [เข้าชม 19] [โดย จิราภรณ์]