Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
เผยแพร่ผลงาน

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะ "การปฏิบัติเมโลเดียนเบื้องต้น" กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาเมโลเดียน 1 รหัสวิชา ศ14202 [เข้าชม 48] [โดย คงกฤช อินทพงษ์]

เผยแพร่ผลงาน

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะ "การปฏิบัติเมโลเดียนเบื้องต้น" กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาเมโลเดียน 1 รหัสวิชา ศ14202 [เข้าชม 47] [โดย คงกฤช อินทพงษ์]

เผยแพร่ผลงาน

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกทราง ปีการศึกษา 2559 ชื่อผู้ประเมิน : นางศุภลักษณ์ แก่นแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกทราง ... [เข้าชม 43] [โดย ศุภลักษณ์ แก่นแก้ว]

เผยแพร่ผลงาน

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะ "การปฏิบัติเมโลเดียนเบื้องต้น" กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาเมโลเดียน 1 รหัสวิชา ศ14202 [เข้าชม 38] [โดย คงกฤช อินทพงษ์]

ฮักคือหยัง?

ฮักคือหยังฟังไว้เอาหัวใจกรองถี่ฮักคือหยังบ่นี่แนวซี่แหม่นหยังเป็นตาซังไผพาเว้าเอาแนวใด๋แทกตื่มเทื่อเกืดลืม [เข้าชม 95] [โดย พินนา จันแก้ว]

ฮักคือหยัง?

ฮักคือหยังฟังไว้เสหัวใจกรองถี่ฮักคือหยังบ่นี่แนวซี่แหม่นหยัง [เข้าชม 37] [โดย Pinna Junkeaw]

คือฮัก

ฮักคือหยัง? ฮักแหม่นหยังฟังไว้หัวใจกรองลองเบิ่งเหิงไปจั่งคิดพ้อขอแจงไว้เผื่อคึดเถิงฮักเบิ่งเหิงเริงรื่นคืนวันอั้นบ่อยู่ผู้ใด๋พ้อสิรู้แนวใจฮู้บอกเจ้าของ [เข้าชม 73] [โดย พินนา จันแก้ว]

คือฮัก

ฮักคือหยัง? [เข้าชม 68] [โดย พินนา จันแก้ว]

คือฮัก

ฮักคือหยัง? [เข้าชม 42] [โดย Pinna Junkeaw]

คือฮัก

ฮักคือหยัง? [เข้าชม 22] [โดย Pinna Junkeaw]

“กระทรวงพลังงาน” โชว์ศักยภาพ “กาแฟถ้ำสิงห์” ต้นแบบวิสาหกิจลดใช้พลังงานยอดเยี่ยม

กระทรวงพลังงาน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร ประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ สร้างรายได้ให้จังหวัดปีละ 60 ล้านบาท พร้อมผลักดันสู่ต้นแบบวิสาหกิจลดใช้พลังงานยอดเยี่ยม ... [เข้าชม 45] [โดย ๊Unatenok]

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" ปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" ปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ด้านปัจจัยนำ ... [เข้าชม 148] [โดย sasipat ]

กรมการท่องเที่ยว จัดประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา”

กรมการท่องเที่ยว เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวตามรอยพระ ... [เข้าชม 140] [โดย khom soon]

กรมการท่องเที่ยว จัดประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา”

กรมการท่องเที่ยว เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวตามรอยพระ ... [เข้าชม 39] [โดย khom soon]

กรมการท่องเที่ยว จัดประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา”

กรมการท่องเที่ยว เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวตามรอยพระ ... [เข้าชม 28] [โดย รัศมี แสนกล้า]

กรมการท่องเที่ยว จัดประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา”

กรมการท่องเที่ยว เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวตามรอยพระ ... [เข้าชม 26] [โดย รัศมี แสนกล้า]

กรมการท่องเที่ยว จัดประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา”

กรมการท่องเที่ยว เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวตามรอยพระ ... [เข้าชม 29] [โดย รัศมี แสนกล้า]

กรมการท่องเที่ยว จัดประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 5

ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา” [เข้าชม 23] [โดย รัศมี แสนกล้า]

การแปลงโน้ตสากลกับดนตรีไทยที่สามารถเล่นร่วมกันได้

การแปลงโน้ตสากลเป็นดนตรีไทยและสากลที่สามารถเล่นร่วมกันได้ เสียงดนตรีไทยโน้ต ด ร ม ฟ ซ ล ท มีเสียงใกล้เคียงกับโน้ตสากล Bb C D Eb F G Ab ซึ่งโน้ตดังกล่าวอยู่ในบันไดเสียง Eb Major Scale ได้แก่ Eb F G ... [เข้าชม 172] [โดย อุเทน อินทโร]

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมนิทานพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อผลงาน รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมนิทานพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผู้ศึกษา นางอัมพวรรณ เพียรธัญการ บทคัดย่อ ----------------------------------------------------------------------------- [เข้าชม 95] [โดย wan071019]

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมนิทานพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อผลงาน รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมนิทานพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผู้ศึกษา นางอัมพวรรณ เพียรธัญการ บทคัดย่อ ----------------------------------------------------------------------------- [เข้าชม 29] [โดย wan071019]

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมนิทานพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อผลงาน รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมนิทานพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผู้ศึกษา นางอัมพวรรณ เพียรธัญการ บทคัดย่อ ----------------------------------------------------------------------------- [เข้าชม 20] [โดย wan071019]

บทคัดย่อ

บทคัดย่องานวิจัย [เข้าชม 82] [โดย นางจตุพร]

บทคัดย่อ

บทคัดย่องานวิจัย [เข้าชม 79] [โดย นางจตุพร]