Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ... [เข้าชม 82] [โดย เนตรชนก นาคแก้ว]

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ... [เข้าชม 17] [โดย เนตรชนก นาคแก้ว]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ประกอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสกุณา รันพิศาล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ [เข้าชม 63] [โดย สกุณา รันพิศาล]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ประกอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสกุณา รันพิศาล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ [เข้าชม 32] [โดย นาง]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ประกอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสกุณา รันพิศาล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ [เข้าชม 18] [โดย นาง]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ประกอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสกุณา รันพิศาล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ [เข้าชม 20] [โดย นาง]

รายงานประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตากแดด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานการประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตากแดด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา แบ่งการประ ... [เข้าชม 171] [โดย Jug Kongyot]

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ ... [เข้าชม 169] [โดย เพ็ญประภาอุดมฤทธิ์]

บล็อค

ทดสอบ [เข้าชม 72] [โดย นศ]

บล็อค

ทดสอบ [เข้าชม 72] [โดย นศ]

บล็อค

ทดสอบ [เข้าชม 27] [โดย Lechee Samp]

เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนบัวงามวิทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนบัวงามวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัย นายจำลอง บุญแต่ง ปีที่วิจัย 2559 ... [เข้าชม 322] [โดย ทิยานนท์ หมื่นสุข]

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พลังงานทดแทนเซลล์แสงอาทิตย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พลังงานทดแทนเซลล์แสงอาทิตย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทับวัง ผู้ศึกษาค้นคว้า จักรพงษ์ ใจเย็น สถานศึกษา โรงเรียนบ้านทับวัง ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ ... [เข้าชม 122] [โดย nutxnut]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ผู้วิจัย สุคนธ์ ... [เข้าชม 182] [โดย thaniya]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ผู้วิจัย สุคนธ์ ... [เข้าชม 63] [โดย Thaniya]

Roto-Moulding product suppliers

suitable for molding large plastic product.Roto-Moulding product suppliers website:http://www.chinacoolerbox.com/rotational-moulding-plastic-products/ [เข้าชม 188] [โดย momu117]

Roto-Moulding product suppliers

suitable for molding large plastic product.Roto-Moulding product suppliers website:http://www.chinacoolerbox.com/rotational-moulding-plastic-products/ [เข้าชม 61] [โดย momu117]

Roto-Moulding product suppliers

SPECIFIC LLDPE resist acid and alkali, tough and durable, can work under very low temperature. Food grade raw materials even can be touched with food directly. Moreover, the cost of rotational molding ... [เข้าชม 23] [โดย momu117]

Roto-Moulding product suppliers

SPECIFIC LLDPE resist acid and alkali, tough and durable, can work under very low temperature. Food grade raw materials even can be touched with food directly. Moreover, the cost of rotational molding ... [เข้าชม 28] [โดย momu117]

“อย่า อยู่ อย่าง ไม่ซื่อสัตย์” รู้เท่าทันชีวิตด้วยเครื่องวัดความดันโลหิต

สุขภาพ [เข้าชม 147] [โดย ppap]

ประชาสัมพันธ์โครงการฝีกอบรม ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการ เจาะลึกการประชุมสภาท้อองถิ่น อำนาจสภาท้องถิ่น ในการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม การพิจารณาอำนาจหน้าที่ของ อปท. ตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายจัดตั้ง หลักเกณฑ์การเลือกตั้งท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ 2560 ... [เข้าชม 235] [โดย ก้าวแรกของหมื่นลี้]

ประชาสัมพันธ์โครงการฝีกอบรม

โครงการ เจาะลึกการประชุมสภาท้อองถิ่น อำนาจสภาท้องถิ่น ในการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม การพิจารณาอำนาจหน้าที่ของ อปท. ตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายจัดตั้ง หลักเกณฑ์การเลือกตั้งท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ 2560 ... [เข้าชม 181] [โดย ก้าวแรกของหมื่นลี้]

ประชาสัมพันธ์โครงการฝีกอบรม

[เข้าชม 48] [โดย ก้าวแรกของหมื่นลี้]

ประชาสัมพันธ์โครงการฝีกอบรม

[เข้าชม 41] [โดย นางสุนันทนา สารขันธ์]