Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชา สังคมศึกษา เรื่อง พระพุทธศาสนาและหลักธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

ผู้ศึกษา นางณัฐิยา อาษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ปีที่ศึกษา 2558 [เข้าชม 122] [โดย ณัฐิยา อาษา]

รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชา สังคมศึกษา เรื่อง พระพุทธศาสนาและหลักธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

ผู้ศึกษา นางณัฐิยา อาษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ปีที่ศึกษา 2558 [เข้าชม 75] [โดย ณัฐิยา อาษา]

รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชา สังคมศึกษา เรื่อง พระพุทธศาสนาและหลักธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

ผู้ศึกษา นางณัฐิยา อาษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ปีที่ศึกษา 2558 [เข้าชม 55] [โดย ณัฐิยา อาษา]

รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชา สังคมศึกษา เรื่อง พระพุทธศาสนาและหลักธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

ผู้ศึกษา นางณัฐิยา อาษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ปีที่ศึกษา 2558 [เข้าชม 69] [โดย ณัฐิยา อาษา]

รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชา สังคมศึกษา เรื่อง พระพุทธศาสนาและหลักธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

ผู้ศึกษา นางณัฐิยา อาษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ปีที่ศึกษา 2558 [เข้าชม 52] [โดย ณัฐิยา อาษา]

รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชา สังคมศึกษา เรื่อง พระพุทธศาสนาและหลักธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

ผู้ศึกษา นางณัฐิยา อาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ [เข้าชม 52] [โดย ณัฐิยา อาษา]

รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชา สังคมศึกษา เรื่อง พระพุทธศาสนาและหลักธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

ผู้ศึกษา นางณัฐิยา อาษา ... [เข้าชม 59] [โดย ณัฐิยา อาษา]

รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชา สังคมศึกษา เรื่อง พระพุทธศาสนาและหลักธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

ผู้ศึกษา นางณัฐิยา อาษา [เข้าชม 52] [โดย ณัฐิยา อาษา]

รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชา สังคมศึกษา เรื่อง พระพุทธศาสนาและหลักธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

การศึกษาครั้งนี้ มีจุดประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชา สังคมศึกษา เรื่อง พระพุทธศาสนาและหลักธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระ ... [เข้าชม 51] [โดย ณัฐิยา อาษา]

เปิดตัวแล้ว!! Google Pixel มือถือที่รวมความที่สุดของ Google

เปิดตัวแล้ว!! Google Pixel มือถือที่รวมความที่สุดของ Google [เข้าชม 188] [โดย googleappthailand]

เปิดตัวแล้ว!! Google Pixel มือถือที่รวมความที่สุดของ Google

เปิดตัวแล้ว!! Google Pixel มือถือที่รวมความที่สุดของ Google [เข้าชม 73] [โดย googleappthailand]

Google Apps เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น G Suite

Google Apps เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น G Suite [เข้าชม 223] [โดย googleappthailand]

Google Apps เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น G Suite

Google Apps เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น G Suite [เข้าชม 132] [โดย googleappthailand]

Google Apps เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น G Suite

Google Apps เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น G Suite [เข้าชม 67] [โดย googleappthailand]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา นางสุดสิริ เพ็ชรมณี หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) ปีที่ทำการศึกษา พ.ศ. 2559 ... [เข้าชม 232] [โดย Sudsiri]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา

บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ... [เข้าชม 77] [โดย ชลธิชา มัสยามาตย์]

โปรโมชั่นแรงๆ สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อที่ Australia

สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อที่ Australia ILSC-Melbourne เปิดรับใบสมัครสำหรับนักเรียน visitor visa & working holiday visa แล้วค่ะ [เข้าชม 320] [โดย Enuvespa]

สอนภาษาอังกฤษด้วย phonics ทำให้เด็กได้คะแนนโอเน็ตเต็ม 100 โรงเรียนสะพานที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ข้าพเจ้า นางสาวรัชดาพร คำมา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ได้สอนภาษาอังกฤษด้วยการถอดรหัสเสียงแบบ phonics โดยได้ สอนตั้งแต่อยู่ชั้น ป.4 และเมื่อปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้น ป.6 ได้คะแนน onet เต็ม 100 และมีคะ ... [เข้าชม 138] [โดย ratkhamma]

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD ชื่อผู้รายงาน ... [เข้าชม 72] [โดย ordinary1977@hotmail.com]

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาด้วยวิธี K-W-L เรื่องพันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาด้วยวิธี K-W-L เรื่องพันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ... [เข้าชม 341] [โดย chamaiphorn]

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เผยแพร่แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยครูนาฏฤดี คงผดุง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล [เข้าชม 107] [โดย ืrooney]

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2013 ชุด สร้างสรรค์งานสวยด้วย Word 2013

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2013 ชุด สร้างสรรค์งานสวยด้วย Word ... [เข้าชม 205] [โดย ฉันทนา]

การประกวดการใช้ซอฟต์แวร์ Software Enterprises Registration by SIPA

กิจกรรมดีๆจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(SIPA) เชิญผู้ประกอบการและผู้ใช้ซอฟต์แวร์จับมือกันร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ "Software Enterprises Certification Registration by SIPA : ขึ้นทะ ... [เข้าชม 134] [โดย kittimasu]

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องกลและการได้เปรียบเชิงกล วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องกลและการได้เปรียบเชิงกล วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้ศึกษา นางสาวหนึ่งฤทัย คาร สถานศึกษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ... [เข้าชม 130] [โดย หนึ่งฤทัย]