Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำนำ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนแก้ไขและ ... [เข้าชม 43] [โดย พุทธิตา สีมาด]

การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การเผยแพร่ผลงาน [เข้าชม 83] [โดย อรุณศรี จันทะระ]

การส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านซีเยาะ จังหวัดยะลา กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นประ ... [เข้าชม 67] [โดย Supongsak.Udom]

การส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านซีเยาะ จังหวัดยะลา กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นประ ... [เข้าชม 88] [โดย Supongsak.Udom]

การส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านซีเยาะ จังหวัดยะลา กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นประ ... [เข้าชม 25] [โดย Supongsak.Udom]

การส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ... [เข้าชม 48] [โดย Supongsak.Udom]

การส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านซีเยาะ จังหวัดยะลา กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นประ ... [เข้าชม 42] [โดย Supongsak.Udom]

“Google Chromecast” อุปกรณ์ทีวีสตริมมิ่งแห่งโลกบันเทิง

“Google Chromecast” อุปกรณ์ทีวีสตริมมิ่งแห่งโลกบันเทิง [เข้าชม 85] [โดย googleappthailand]

“Google Chromecast” อุปกรณ์ทีวีสตริมมิ่งแห่งโลกบันเทิง

“Google Chromecast” อุปกรณ์ทีวีสตริมมิ่งแห่งโลกบันเทิง [เข้าชม 54] [โดย googleappthailand]

Gmail ประกาศเริ่มบล็อคไฟล์แนบที่เป็น JavaScript แล้ว

Gmail ประกาศเริ่มบล็อคไฟล์แนบที่เป็น JavaScript แล้ว [เข้าชม 73] [โดย googleappthailand]

Gmail ประกาศเริ่มบล็อคไฟล์แนบที่เป็น JavaScript แล้ว

Gmail ประกาศเริ่มบล็อคไฟล์แนบที่เป็น JavaScript แล้ว [เข้าชม 38] [โดย googleappthailand]

แอบส่องออฟฟิศ Google ทั่วโลก เจ๋งแค่ไหนมาดูกัน!!

แอบส่องออฟฟิศ Google ทั่วโลก เจ๋งแค่ไหนมาดูกัน!! [เข้าชม 60] [โดย googleappthailand]

แอบส่องออฟฟิศ Google ทั่วโลก เจ๋งแค่ไหนมาดูกัน!!

แอบส่องออฟฟิศ Google ทั่วโลก เจ๋งแค่ไหนมาดูกัน!! [เข้าชม 29] [โดย googleappthailand]

เรียนดนตรีให้ประสบความสำเร็จ

การเรียนดนตรีให้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นระดับเล็ก กลาง ขั้นสูง ก็มีขั้นตอนเดียวกัน สิ่งสำคัญหลักๆประกอบไปด้วย 3 ประการใหญ่ๆ หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป โอกาสประสบความสำเร็จย่อมมีน้อยลงมาก 1.ผู้เรียน ... [เข้าชม 51] [โดย Ladyflute Christmas]

. การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด เมืองตรังของหนู

บทคัดย่อ บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด เมืองตรังของหนู เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ให้มีประ ... [เข้าชม 110] [โดย นายนิทัศน์ ถวิลเวทิน]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดอินเทอร์เน็ตน่ารู้

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด อินเทอร์เน็ตน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ตำบลเพ็ญ อำ ... [เข้าชม 107] [โดย นายสัญญา กุลสุวรรณ์]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดอินเทอร์เน็ตน่ารู้

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด อินเทอร์เน็ตน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ตำบลเพ็ญ อำ ... [เข้าชม 89] [โดย นายสัญญา กุลสุวรรณ์]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดอินเทอร์เน็ตน่ารู้

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด อินเทอร์เน็ตน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ตำบลเพ็ญ อำ ... [เข้าชม 55] [โดย นายสัญญา กุลสุวรรณ์]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดอินเทอร์เน็ตน่ารู้

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด อินเทอร์เน็ตน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ตำบลเพ็ญ อำ ... [เข้าชม 29] [โดย นายสัญญา กุลสุวรรณ์]

ชุดการเรียนการสอนเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรคกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชุดการเรียนการสอนเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรคกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ... [เข้าชม 78] [โดย สุภาวรรณ ศรีสุขใส]

การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การศึกษาครั้งนี้ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนการสอน เรื่อง ... [เข้าชม 117] [โดย สุภาวรรณ ศรีสุขใส]

การประเมินโครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนหนองยางพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนหนองยางพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ชื่อผู้ประเมิน นางสาวนภาพร วงศ์คง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม คำ ... [เข้าชม 58] [โดย นภาพร วงศ์คง]

บทคัดย่อ การประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

1.ด้านสภาวะแวดล้อม มีการพัฒนาที่ดีขึ้น 2.ด้านปัจจัย มีการดำเนินการโครงการอย่างเป็นระบบ 3.ด้านกระบวนการ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม สามารถพัฒนาอาคารสถานที่ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล และมีการนิเทศติดตามผล 4.ด้านผลผลิต ... [เข้าชม 86] [โดย นายทีรเดช พันทนพิเชฐ]

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 ค22201 เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 ค22201 เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา กฤษณา ชาลีบัว หน่วยงาน โรงเรียนโนนกอกวิทยา ... [เข้าชม 109] [โดย ครูดาว]