Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ศึกษาชีวิตพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [เข้าชม 29] [โดย ยามี]

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน ยุภาพร พิมพ์สา ปีการศึกษา 2559 บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้ ... [เข้าชม 44] [โดย ยุภาพร พิมพ์สา]

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน ยุภาพร พิมพ์สา ปีการศึกษา 2559 บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้ ... [เข้าชม 25] [โดย ยุภาพร พิมพ์สา]

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยเทคนิค K-W-D-L

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยเทคนิค K-W-D-L ชื่อ-สกุลผู้ทำวิจัย : นางอุบลรัตน์ บุญชู ปีที่ศึกษาวิจัย ... [เข้าชม 36] [โดย นางอุบลรัตน์ บุญชู]

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยเทคนิค K-W-D-L

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยเทคนิค K-W-D-L ชื่อ-สกุลผู้ทำวิจัย : นางอุบลรัตน์ บุญชู ปีที่ศึกษาวิจัย ... [เข้าชม 31] [โดย นางอุบลรัตน์ บุญชู]

รายงานการพัฒนาและใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดอ่านมาก รู้มาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดอ่านมาก รู้มาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [เข้าชม 40] [โดย นี]

ชุดการสอนวิชาเคมีเพิ่มเติม ว30225 เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์พัฒนาชุดการสอนให้มีประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิชาเคมีเพิ่มเติม ... [เข้าชม 44] [โดย นางสาวกนิษฐา ดวงจิตต์]

ชุดการสอนวิชาเคมีเพิ่มเติม ว30225 เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์พัฒนาชุดการสอนให้มีประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิชาเคมีเพิ่มเติม ... [เข้าชม 36] [โดย นางสาวกนิษฐา ดวงจิตต์]

ชุดการสอนวิชาเคมีเพิ่มเติม ว30225 เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์พัฒนาชุดการสอนให้มีประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิชาเคมีเพิ่มเติม ... [เข้าชม 33] [โดย นางสาวกนิษฐา ดวงจิตต์]

ชุดการสอนวิชาเคมีเพิ่มเติม ว30225 เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์พัฒนาชุดการสอนให้มีประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิชาเคมีเพิ่มเติม ... [เข้าชม 29] [โดย นางสาวกนิษฐา ดวงจิตต์]

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ [เข้าชม 49] [โดย เพ็ญชรีย์ แสนศักดิ์]

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ [เข้าชม 35] [โดย เพ็ญชรีย์ แสนศักดิ์]

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ [เข้าชม 31] [โดย เพ็ญชรีย์ แสนศักดิ์]

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ [เข้าชม 33] [โดย เพ็ญชรีย์ แสนศักดิ์]

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ [เข้าชม 31] [โดย เพ็ญชรีย์ แสนศักดิ์]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Trip in Dan Chang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Trip in Dan Chang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้ศึกษา ขนิษฐา หอมยามเย็น สถานศึกษา ... [เข้าชม 41] [โดย ขนิษฐา หอมยามเย็น ]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Trip in Dan Chang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Trip in Dan Chang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้ศึกษา ขนิษฐา หอมยามเย็น สถานศึกษา ... [เข้าชม 30] [โดย ขนิษฐา หอมยามเย็น ]

Google Cloud Search ขุมพลังจาก Google Search กับความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล

Google Cloud Search ขุมพลังจาก Google Search กับความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล [เข้าชม 89] [โดย googleappthailand]

Google Cloud Search ขุมพลังจาก Google Search กับความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล

Google Cloud Search ขุมพลังจาก Google Search กับความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล [เข้าชม 38] [โดย googleappthailand]

New Hangouts: แค่มี link ก็ประชุมวีดีโอคอลกันได้แล้ว

New Hangouts: แค่มี link ก็ประชุมวีดีโอคอลกันได้แล้ว [เข้าชม 46] [โดย googleappthailand]

New Hangouts: แค่มี link ก็ประชุมวีดีโอคอลกันได้แล้ว

New Hangouts: แค่มี link ก็ประชุมวีดีโอคอลกันได้แล้ว [เข้าชม 33] [โดย googleappthailand]

16 ประโยชน์ที่ธุรกิจควรหันมาใช้ G Suite แทนฟรี Gmail

16 ประโยชน์ที่ธุรกิจควรหันมาใช้ G Suite แทนฟรี Gmail [เข้าชม 48] [โดย googleappthailand]

16 ประโยชน์ที่ธุรกิจควรหันมาใช้ G Suite แทนฟรี Gmail

16 ประโยชน์ที่ธุรกิจควรหันมาใช้ G Suite แทนฟรี Gmail [เข้าชม 33] [โดย googleappthailand]

รับตรง 60, หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบรับตรงทั่วประเทศ (รอบที่ 3)

สำหรับน้องๆ ที่อยากเรียน Human Resource (การจัดการและพัฒนาทรัพยาการบุคคล) Logistics Finance Marketing ในหลักสูตรที่มีความทันสมัยที่สุดในยุค Thailand 4.0 หลักสูตรที่ให้โอกาสในการมีงานทำสูง รอช้าไม่ได้แล้ว ... [เข้าชม 49] [โดย bussinesswu]