Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) ... [เข้าชม 7] [โดย Thaniya]

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) ... [เข้าชม 11] [โดย Thaniya]

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) ... [เข้าชม 21] [โดย Thaniya]

การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท

ผู้วิจัย อดิเรก เฉลียวฉลาด ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ ... [เข้าชม 31] [โดย นายอดิเรก เฉลียวฉลาด]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพื่อนรักของเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล บ้านคูหาสวรรค์

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพื่อนรักของเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล บ้านคูหาสวรรค์ ผู้รายงาน ... [เข้าชม 161] [โดย ข้าวเหนียว หมูปิ้ง]

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) สังกัดเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) สังกัดเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ผู้ศึกษา นางกนกภรณ์ รัตนยิ่ง ปีการศึกษา 2557 ... [เข้าชม 38] [โดย Thaniya Sriwichai]

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) สังกัดเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) สังกัดเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ผู้ศึกษา นางกนกภรณ์ รัตนยิ่ง ปีการศึกษา 2557 ... [เข้าชม 25] [โดย Thaniya]

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) สังกัดเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) สังกัดเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ผู้ศึกษา นางกนกภรณ์ รัตนยิ่ง ปีการศึกษา 2557 ... [เข้าชม 15] [โดย Thaniya]

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) สังกัดเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) สังกัดเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ผู้ศึกษา นางกนกภรณ์ รัตนยิ่ง ปีการศึกษา 2557 ... [เข้าชม 17] [โดย Thaniya]

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย อยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) จังหวัดยะ ... [เข้าชม 29] [โดย Thaniya Sriwichai]

Google News เพิ่มแท็ก Fact Check ช่วยกรองข่าวมั่วออกจากสารบบ

Google News เพิ่มแท็ก Fact Check ช่วยกรองข่าวมั่วออกจากสารบบ [เข้าชม 27] [โดย googleappthailand]

Google News เพิ่มแท็ก Fact Check ช่วยกรองข่าวมั่วออกจากสารบบ

Google News เพิ่มแท็ก Fact Check ช่วยกรองข่าวมั่วออกจากสารบบ [เข้าชม 19] [โดย googleappthailand]

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษkาเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย อยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) จังหวัดยะ ... [เข้าชม 17] [โดย Thaniya]

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษkาเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย อยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) จังหวัดยะ ... [เข้าชม 16] [โดย Thaniya]

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษkาเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย อยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) จังหวัดยะ ... [เข้าชม 15] [โดย Thaniya]

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษkาเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย อยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) จังหวัดยะ ... [เข้าชม 19] [โดย Thaniya]

5 ฟีเจอร์ลับที่ Google Chrome ไม่เคยบอกคุณว่ามันก็ทำได้

5 ฟีเจอร์ลับที่ Google Chrome ไม่เคยบอกคุณว่ามันก็ทำได้ [เข้าชม 23] [โดย googleappthailand]

5 ฟีเจอร์ลับที่ Google Chrome ไม่เคยบอกคุณว่ามันก็ทำได้

5 ฟีเจอร์ลับที่ Google Chrome ไม่เคยบอกคุณว่ามันก็ทำได้ [เข้าชม 16] [โดย googleappthailand]

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ

ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ ... [เข้าชม 29] [โดย จักร์]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด งานช่างไฟฟ้า วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด งานช่างไฟฟ้า วิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี (งานช่าง) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ... [เข้าชม 23] [โดย นายปุญญพัฒน์]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด งานช่างไฟฟ้า วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด งานช่างไฟฟ้า วิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี (งานช่าง) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ... [เข้าชม 23] [โดย นายปุญญพัฒน์]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

บทคัดย่อ ชื่อเรื่องผลงานวิจัย การศึกษาการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผ่านกิจกรรมบทบาทสมมติ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้วิจัย นางสาวไทยน้อย ... [เข้าชม 33] [โดย นางสาวไทยน้อย พรายอินทร์]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

บทคัดย่อ ชื่อเรื่องผลงานวิจัย การศึกษาการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผ่านกิจกรรมบทบาทสมมติ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ... [เข้าชม 29] [โดย นางสาวไทยน้อย พรายอินทร์]

เผยแพร่ผลงาน คศ .3

บทคัดย่อ เรื่อง ชุดฝึกทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน นางปารย์ทิพย์ เพ็ชรประวัติ ปีที่ศึกษา 2559 ... [เข้าชม 20] [โดย ครูอ้อย]