vcharkarn.com - Writer Default


บล๊อคของ konloasอยากไป โดย konloas

ความอยากเป็นคำคิดที่ถูกนิยามเพื่ออธิบายและถ่ายทอดประสบการณ์ของตนให้ผู้อื่นได้รับรู้ในจุดแห่งเวลาหนี่งซึ่งใครๆก็ฝัน [เข้าชม 722]


อยากอีหลี โดย konloas

ความอยากเป็นคำคิดที่ถูกนิยามเพื่ออธิบายและถ่ายทอดประสบการณ์ของตนให้ผู้อื่นได้รับรู้ในจุดแห่งเวลาหนี่ง [เข้าชม 367]


อยากเห็น โดย konloas

ความอยากเป็นคำคิดที่ถูกนิยามเพื่ออธิบายและถ่ายทอดประสบการณ์ของตนให้ผู้อื่นได้รับรู้ในจุดแห่งเวลาหนี่งและรู้สึกถึงสัมผัสที่สื่อสาร [เข้าชม 326]


อยากเป็น โดย konloas

ความอยากเป็นคำคิดที่ถูกนิยามเพื่ออธิบายและถ่ายทอดประสบการณ์ของตนให้ผู้อื่นได้รับรู้ในจุดแห่งเวลาหนี่งโดยนำเสนอผ่านสัมผัสที่เปิดเผยหรือไม่ก็ได้ [เข้าชม 350]


เป็นหยังคือมีปัญหา? โดย konloas

ความอยากเป็นต้นเหตุแห่งปัญหา มนุษย์แสวงหาสิ่งที่สนองความอยากของตนเอง การรู้เท่าทันความอยากย่อมทำให้มองเห็นเหตุแห่งปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล [เข้าชม 710]


#the one fourth of mango#การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว โดย konloas

การบริหารมีหลายรูปแบบ การนำเสนอรูปแบบที่แตกต่างเพื่อประดับความรู้อาจช่วยให้มีแนวคิดใหม่ [เข้าชม 126,296]