vcharkarn.com - Writer Default


บล๊อคของ sungkreebรัก โดย sungkreeb

รักคืออะไรในใจคุณ [เข้าชม 2,970]


ตำรับรักนักบริหาร โดย sungkreeb

นักบริหารต้องให้ความรักความเข้าใจกับผู้ร่วมงานพอสมควร [เข้าชม 2,745]


“NAPINMODEL SERIES 10 VERSION” โดย sungkreeb

“NAPINMODEL SERIES 10 VERSION” ประกาศใช้ 19 พ.ค.2552 “napinmodel series 10 versions” หรือ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ” มีชื่อเต็มว่า “The knowledge management series for educational development in napin school 10 versions” หรือชื่อเต็มในภาษาไทยเรียกว่า “ชุดจั [เข้าชม 10,699]


napinmodel siries 10 versions โดย sungkreeb

มะม่วงผ่าเสี้ยว .....วิธีการบริหารที่สังเคราะห์ใหม่ล่าสุดๆๆๆๆๆ [เข้าชม 6,026]


นาพินโมเดล โดย sungkreeb

การบริหารจัดการความรู้ที่ออกแบบและสังเคราะห์โดยผู้บริหารโรงเรียนคนหนึ่งซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การยอมรับว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่ดี(GOOD PRACTICE) [เข้าชม 16,004]


งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ"นาพินโมเดล" โดย sungkreeb

นาพินโมเดลเป็นการจัดการความรู้ที่มีการวิจัยรองรับและเป็นศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ลองอ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เผื่อจะได้แนวคิดอะไรบางอย่างที่จะเป็นหนทางสู่การคิดที่ดีกว่า [เข้าชม 4,338]