แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ (คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าี)

วิชา : ฟิสิกส์ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 48 ข้อ ผู้เข้าชม : 19,199 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้องตามทฤษฎีเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ก. ขณะประจุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งหรือความหน่วง จะแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ข. เมื่อสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าโดยรอบ ยกเว้นบริเวณนั้นเป็นฉนวน
ค. บริเวณรอบตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าจะเกิดสนามแม่เหล็ก
 
ก ข และ ค
ก และ ง
ค เท่านั้น
คำตอบเป็นอย่างอื่น
2 ) 
ในรูปเป็นลวด 2 เส้น ซึ่งต่ออยู่กับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ แล้วทำให้เกิดการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกจากเส้นลวด การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นนี้ เนื่องมาจาก
 
การเคลื่อนที่ของประจุด้วยความเร่งระหว่างเส้นลวด
การเคลื่อนที่ของประจุด้วยความเร็วสม่ำเสมอระหว่างเส้นลวด
การไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่างเส้นลวด
เกิดการเหนี่ยวนำไฟฟ้าขึ้นภายในเส้นลวด
3 )  ขดลวดที่พันรอบแกนเฟอร์ไรทส์ (ferrites) ในเครื่องรับวิทยุทำหน้าที่เป็นสายอากาศด้วย จากความรู้เกียวกับคลื่นวิทยุ สถานีส่งอยู่ในทิศใดที่ทำให้วิทยุเงียบ ( ได้รับสัญญาณน้อยที่สุด )
 
A
B
C
D
4 )  หากมีประจุเคลื่อนที่กลับไปกลับมาคู่หนึ่งระหว่างตัวนำ ดังรูป ตามทฤษฎีของแมกซ์เวลล์ ประจุนี้จะแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาแต่มีแนวหนึ่งที่จะไม่มีคลื่นแผ่ออกมาเลย แนวนั้น คือ
 
A
B
C
D
5 )  . คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งเคลื่อนที่ออกจากจุด 0 ในระนาบ xy ดังแสดงในรูปที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเมื่อเวลาใด ๆ สนามไฟฟ้า E ชี้อยู่ในทิศ +z จงบอกทิศทางของสนามแม่เหล็ก B ที่ตำแหน่งนั้น ( ซึ่งสามารถบอกได้โดยองค์ประกอบของ B )
 
B มีทิศอยู่ในแกน +y
B มีทิศอยู่ในแกน -y
B มีองค์ประกอบอยู่ในแกน +x และ +y
B มีองค์ประกอบอยู่ในแกน -x และ -y
7 )  คำกล่าวต่อไปนี้ข้อใดบ้างที่ถูก
ก. คลื่นไมโครเวฟสะท้อนจากผิวโลหะได้ดี
ข. คลื่นโทรทัศน์เลี้ยวเบนอ้อมสิ่งกีดขวาง เช่น รถยนต์ได้
ค. รังสีอัลตราไวโอเลตทะลุแก้วได้ดี
ง. คลื่นวิทยุเอเอ็ม (530 kHz - 1.6 MHz) สะท้อนได้ดีที่บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์
 
ก ข และ ค
ก และ ค
ง เท่านั้น
คำตอบเป็นอย่างอื่น
8 )  รังสีอินฟาเรดและคลื่นไมโครเวฟมีสิ่งที่เหมือนกันคือ
ก. เป็นคลื่นประเภทเดียวกัน
ข. มีประโยชน์ในการสื่อสารเหมือนกัน
ค. ตรวจรับด้วยฟิล์มถ่ายรูปเหมือนกัน
ข้อที่ถูกคือ
 
ข้อ ก เท่านั้น
ข้อ ก และ ข
ข้อ ข และ ค
ข้อ ก และ ค
9 )  กำหนดให้ displaystyle t_1,t_2,t_3 เป็นเวลาที่คลื่นเสียง (ความถี่ 20- 20,000 Hz) คลื่นวิทยุ (ความถี่ displaystyle 10^4 - 10^9Hz ) และคลื่นไมโครเวฟ (ความถี่ displaystyle 10^8 - 10^{12}Hz) เดินทางในระยะทางที่เท่ากันตามลำดับ ข้อใดถูกต้อง
 
displaystyle t_1 > t_2 > t_3
displaystyle t_1 < t_2 < t_3
displaystyle t_1 = t_2 = t_3
คำตอบเป็นอย่างอื่น
10 )  สมมติว่าโลกมีผิวกลมเกลี้ยง และมีรัศมี R หน่วย และเสาอากาศส่งสัญญาณโทรทัศน์อันหนึ่งมีความสูง h หน่วยอยากทราบว่าสัญญาณโทรทัศน์จากเสาอากาศนี้ไปถึงเครื่องรับบนพื้นดินโดยตรง (โดยไม่ต้องมีสถานีถ่ายทอดเป็นระยะ ๆ ) นั้นไปได้ไกลที่สุดประมาณเท่าไร
 
displaystyle sqrt Rh
displaystyle sqrt 2Rh
displaystyle frac{{h^2}}{{R}}
displaystyle frac{{R^2}}{{h}}
11 )  โดยธรรมชาติโลหะจะแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ถ้าโลหะมีอุณหภูมิสูงขึ้น พลังงานที่ปลดปล่อยออกโดยการแผ่รังสีจะมากขึ้น โดยที่ความยาวคลื่นของรังสีที่มีความเข้มมากที่สุดจะเป็นอย่างไร
 
ยาวขึ้น
สั้นลง
เท่าเดิม
อาจยาวขึ้นหรือสั้นลงแล้วแต่ชนิดของโลหะ
13 )  เมื่อให้ลำแสงตกกระทบผิวผลึกโปร่งใสหนึ่งพบว่า เมื่อมุมตกกระทบมีค่า 48 องศา แสงสะท้อนจะเป็นแสงโพลาไรซ์อย่างสมบูรณ์ จงหาดัชนีหักเหของผลึกนี้ (tan 42^0= 0.90 , tan 48^0= 1.11)
 
1.11
1.12
1.13
1.14
14 )  เมื่อลำแสงตกกระทบแท่งแก้วฟลินท์ ซึ่งมีค่าดัชนีหักเห 1.65 ปรากฏว่าแสงสะท้อนเป็นแสง โพลาไรซ์ 100% จงหามุมหักเหของแสงที่ผ่านไปในแท่งแก้วนี้ (tan 58.78^0= 1.65)
 
28.2^0
29.2^0
30.2^0
31.2^0
15 )  จากการทดลองของแสง การทดลองใดบ้างที่จำเป็นในการแสดงว่า แสงเป็นคลื่นตามขวาง
ก. การหักเห
ข. การเลี้ยวเบน
ค. โพลาไรเซชัน
 
ทั้งข้อ ก. ข. และ ค.
ข้อ ก. และ ข.
ทั้ง ข. และ ค.
ข้อ ค. เท่านั้น
16 ) 
AB เป็นแท่งพลาสติกใส C แทนรังสีตกกระทบในอากาศทำมุมตก theta ข้อความใดต่อไปนี้เป็นข้อความที่ถูกต้องที่สุดสำหรับการโพลาไรเซชันของแสงสะท้อน D
 
โพลาไรซ์ 50% ทุกค่าของมุม theta
โพลาไรซ์ 100% ทุกค่าของมุม theta
จะโพลาไรซ์ทุกค่าของมุม theta แต่ไม่ถึง 100%
จะมีมุม theta ค่าหนึ่งที่โพลาไรซ์ 100 %
17 )  แสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแสงไม่โพลาไรซ์ เมื่อเดินทางกระทบโมเลกุลของอากาศในท้องฟ้า จะเกิดการกระเจิงออกรอบทิศทาง ดังรูป แสงกระเจิงทิศใดที่เป็นแสงโพลาไรซ์มากที่สุด
 
0 องศา
45 องศา
90 องศา
135 องศา
18 )  เมื่อนำโพลารอยด์ 2 แผ่นวางซ้อนกันโดยให้แกนของแผ่นทั้งสองตั้งฉากกัน ส่องดูแสงไม่โพลาไรซ์หลังแผ่นที่ 2 พบว่าไม่มีแสงผ่านออกมาเลย ถ้าต้องการให้มีแสงบางส่วนลอดออกมาได้ควรนำแผ่นโพลารอยด์แผ่นที่ 3 วางไว้ที่ใด
 
หน้าแผ่นที่ 1 โดยทีแกนไม่ขนานกับแกนของแผ่นที่ 1 หรือแผ่นที่ 2
ระหว่างแผ่นทั้งสอง โดยที่แกนไม่ขนานกับแกนของแผ่นที่ 1 หรือแผ่นที่ 2
ระหว่างแผ่นทั้งสอง โดยที่แกนทำมุมใด ๆ ก็ได้กับแผ่นที่ 1
หลังแผ่นที่ 2 โดยที่แกนทำมุมใด ๆ ก็ได้กับแผ่นที่ 2
19 )  เมือ่มองแสงความถี่เดียวจากหลอดไฟ โดยอาศัยแผ่นโพลารอยด์ 2 แผ่น displaystyle P_1 และ displaystyle P_2 ซึ่งมีแกนตั้งฉากกันพบว่าไม่มีแสงผ่านแผ่นทั้งสองนั้นออกไป จากนั้นใส่แผ่นโพลารอยด์แผ่นที่ 3 displaystyle P_3 ลงไประหว่างสองแผ่นแรก โดยให้แกน displaystyle P_3 ทำมุม 45 องศา กับแกนของ displaystyle P_1 หลังจากใส่ displaystyle P_3 ลงไปแล้วถ้า displaystyle E_1 และ displaystyle E_2 เป็นแอมพลิจูดของสนามไฟฟ้าของแสงที่ผ่าน displaystyle P_1 และ displaystyle P_2 ตามลำดับ จงหา displaystyle frac{{E_1}}{{E_2}}
 
displaystyle frac{1}{4}
displaystyle frac{1}{2}
displaystyle frac{{1}}{{sqrt 2}}
20 )  ให้ความสว่างของแสงก่อนผ่านแผ่นโพลารอยด์เป็น I ถ้าความสว่างของแสงที่ผ่านแผ่นโพลารอยด์ 2 แผ่นประกบกัน ขณะแกนของแผ่นโพลารอยด์ขนานกันเป็น displaystyle I_1 และขณะแกนโพลารอยด์ตั้งฉากกันเป็น displaystyle I_2 ข้อใดต่อไปนี้ถูก
 
displaystyle I_1 = frac{I}{2} , I_2= frac{I}{2}
displaystyle I_1 = I , I_2 = frac{I}{2}
displaystyle I_1 = frac{I}{2} , I_2 = 0
displaystyle I_1 = 0, I_2 = 0
21 )  ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 
สนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบ ๆ ไม่ว่าบริเวณนั้นจะเป็นที่ว่างหรือฉนวน
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะไม่เคลื่อนที่ออกไปในแนวที่ขนานกับสายอากาศ
เฟสของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จุดใดจุดหนึ่งเป็นอย่างเดียวกัน
ประจุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่จะแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาอย่างคงที่
22 )  หากมีกระแสสลับความถี่สูงเคลื่อนที่กลับไปกลับมาในสายอากาศ ดังรูป จะมีการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปในทิศต่างๆ ทิศใดที่คลื่นแผ่ออกแรงที่สุด
 
A
B
C
D
23 )  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งหนึ่งออกอากาศด้วยคลื่น 100 เมกะเฮิรตซ์ ถ้าท่านต้องการสร้างเสาอากาศสำหรับรับคลื่นของสถานีวิทยุกระจายเสียงนี้ ความยาวที่เหมาะสมของสายอากาศที่ท่านสร้างจะเป็นเท่าใด
 
0.75 m
1.0 m
1.5 m
3.0 m
24 )  รังสีเอ็กซ์เมื่อถูกยิงผ่านก้อนผลึก ซึ่งอะตอมมีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ ทำให้เกิดการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ขึ้นอย่างมีระเบียบ และนำมาถึงการคำนวณหาระยะห่างระหว่างอะตอมได้ ทั้งนี้เนื่องจาก
 
รังสีเอ็กซ์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงในช่วง displaystyle 10^{16} - 10^{21}Hz จึงมีพลังงานสูงพอทำให้เกิดการเลี้ยวเบน
รังสีเอ็กซ์มีความยาวคลื่นประมาณ displaystyle 10^{-10} เมตรซึ่งใกล้เคียงกับขนาดระยะห่างระหว่างแถวอะตอมในผลึก
รังสีเอ็กซ์ถูกสร้างขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วของอิเล็กตรอนเมื่อผ่านอะตอมของเป้าโลหะ
รังสีเอ็กซ์สามารถเคลื่อนที่ทะลุผ่านสิ่งกีดขวางไม่ว่าจะหนาหรือบางได้
25 )  เครื่องมือสื่อสารต่อไปนี้ แบบใดบ้างที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าตามกฏของฟาราเดย์เป็นส่วนประกอบ
ก. โทรเลข
ข. โทรศัพท์
ค. วิทยุโทรเลข
ง. เครื่องส่ง-เครื่องรับวิทยุ
 
ก และ ค
ข และ ง
ถูกทุกข้อ
26 )  คลื่นวิทยุไมโครเวฟ และแสงเลเซอร์ มีความถี่อยู่ในช่วง displaystyle 10^1 - 10^9Hz , 10^8 - 10^{12}Hz , 10^{14}Hz ตามลำดับ ถ้าส่งคลื่นเหล่านี้จากโลกไปยังดาวเทียมดวงหนึ่งข้อต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้องมากที่สุด
 
คลื่นวิทยุจะใช้เวลาในการเคลื่อนที่ไปถึงดาวเทียมน้อยที่สุด
แสงเลเซอร์จะใช้เวลาในการเคลื่อนที่ไปถึงดาวเทียมน้อยที่สุด
คลื่นทั้งสามใช้เวลาเดินทางไปถึงดาวเทียมเท่ากัน
หาคำตอบไม่ได้เพราะไม่ได้กำหนดค่าความยาวคลื่นของคลื่นเหล่านี้
27 )  มองผ่านแผ่นโพลารอยด์ขึ้นไปในท้องฟ้าเหนือศีรษะในเวลาเช้า โดยหมุนแผ่นโพลารอยด์ไปรอบ ๆ แกนที่มองแสงที่ผ่านแผ่นโพลารอยด์จะมีความเข้มน้อยที่สุดเมื่อแนวแกนของแผ่นโพลารอยด์อยู่ในทิศใด
 
ตะวันออก - ตะวันตก
ตะวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันตกเฉียงใต้
เหนือ - ใต้
ตะวันตกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงใต้
28 )  แผ่นโพลารอยด์สองแผ่นAและBประกอบกันโดยให้แกนของแผ่นทั้งสองตั้งฉากกันถ้านำแผ่นโพลารอยด์แผ่น
ที่สามมาวางระหว่างแผ่นทั้งสองหลังจากนั้นนำไปมองดูหลอดไฟผ่านชุดแผ่นโพลารอยด์โดยให้พาลารอยด์ A และ B
ตรึงอยู่กับที่และหมุนแผ่นที่สามหนึ่งรอบ แสงที่ผ่านออกมามีลักษณะตามข้อใด
 
ไม่มีแสงผ่านออกมาเลย
มีแสงผ่านออกมาเท่ากันตลอดเวลาของการหมุน
มีจุดสว่างน้อยที่สุดและมากที่สุดสลับกันไปอย่างละสองครั้ง
มีจุดสว่างน้อยที่สุดและมากที่สุดสลับกันไปอย่างละสี่ครั้ง
29 )  แผ่นโพลารอยด์สามแผ่น A,B และ C ให้แผ่น A และ B วางตั้งฉากกัน แผ่น C มีแกนโพลาไรส์ทำมุม 45 องศากับแผ่น A สนามไฟฟ้าที่ผ่าน B จะมีค่าตามข้อใด
 
displaystyle frac{{E_0}}{{4}}
displaystyle frac{{E_0}}{{2}}
displaystyle frac{{E_0}}{{sqrt 2}}
displaystyle E_0
30 )  ถ้ากล่าวว่าไฟฟ้าในบ้านมีความต่างศักย์ 220 โวลต์ หมายความว่าความต่างศัยก์สูงสุดมีค่าเท่าใด
 
110 โวลต์
220 โวลต์
displaystyle 0.707 times 220 โวลต์
displaystyle sqrt 2times 220 โวลต์
31 )  โวลต์มิเตอร์ตัวหนึ่งอ่านค่าความต่างศักย์ของไฟบ้านเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 50 เฮิรตซ์ ได้ 200 โวลต์ ถ้า V เป็นค่าความต่างศักย์ระหว่างคู่สายที่เวลา t ใด ๆ ข้อใดต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง V และ t ได้ถูกต้อง
 
V = 283 sin 100 pi t
V = 200 sin 100 pi t
V = 283 sin 50 pi t
V = 200 sin 50 pi t
32 )  ตัวประกอบกำลังมีค่าเท่ากับ 1 เมื่อวงจรไฟฟฟ้าประกอบด้วย
 
ตัวต้านทานอย่างเดียว
ตัวเก็บประจุอย่างเดียว
ตัวเหนี่ยวนำอย่างเดียว
ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ
33 )  ตัวเหนี่ยวนำมีรีแอกแทรนซ์เชิงเหนี่ยวนำ 60 โอห์ม ที่ความถี่ 60 เฮิรตซ์ ถ้านำตัวเหนี่ยวนำนี้ไปต่อกับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับความถี่ 50 เฮิรตซ์ ซึ่งทำให้ได้ displaystyle I_{rms} เป็น 3 แอมแปร์ ความต่างศักย์ displaystyle V_{rms} คร่อมตัวเหนี่ยวนำเป็นเท่าใด
 
150 โวลต์
212 โวลต์
220 โวลต์
255 โวลต์
34 )  แรงดันไฟฟ้า e = 100 sin theta โวลต์
กระแสไฟฟ้า i = 10 sin (theta - 60^0) แอมแปร์
กำลังไฟฟ้า P เท่ากับผลคูณของ e และ i กำลังไฟฟ้าสูงสุดจะมีค่าเท่าใด
 
750 วัตต์
1,000 วัตต์
500 วัตต์
250 วัตต์
35 )  ถ้าเฟสของกระแสยังผลและความต่างศักย์ยังผลของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเป็นดังรูป กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่สูญเสียในวงจรนี้มีค่ากี่กิโลวัตต์
รูป
 
1.8 kW
2.4 kW
3.0 kW
3.5 kW
36 )  วงจรกระแสสลับความถี่ 50 เฮิรตซ์ ที่มีตัวต้านทานต่ออนุกรมกับตัวเหนี่ยวนำ วัดกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยในวงจรได้ 0.1 แอมแปร์ ความต่างศักย์คร่อมตัวเหนี่ยวนำ 22 โวลต์ ค่าความเหนี่ยวนำเป็น
 
0.7 ไมโครเฮนรี
2.2 เฮนรี
14.4 เฮนรี
200 เฮนรี
37 )  ถ้าวงจรประกอบด้วยตัวต้านทานขนาด 20 โอห์ม ขดลวดเหนี่ยวนำที่มีความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำ 30 โอห์มและตัวเก็บประจุที่มีความต้านทานเชิงความจุ 15 โอห์ม ต่อกันแบบอนุกรม และต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ จงหากระแสในวงจร
 
2.2 A
4.4 A
6.6 A
8.8 A
38 )  จงบอกวัตถุประสงค์ของการต่อตัวเก็บประจุขนานกับวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์
 
เพื่อให้หลอดเปล่งแสงมากขึ้นโดยใช้กำลังไฟฟ้าเท่าเดิม
เพื่อลดการกระพริบของหลอด
เพื่อลดกระแสรวม แต่หลอดเปล่งแสงเท่าเดิม
เพื่อเพิ่มกระแสรวม และหลอดเปล่งแสงมากขึ้น
39 )  พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. เมื่อสนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงจะเกิดการเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็ก และมีแรงเคลื่อนแม่เหล็กเกิดขึ้น
ข. เมื่อสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงจะเกิดการเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้า และมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเกิดขึ้น
ตัวเลือกใดกล่าวถูกต้อง
 
ข้อ ก. ผิด ข้อ ข. ถูก
ข้อ ก. ถูก ข้อ ข. ผิด
ข้อ ก. ถูก และข้อ ข. ถูก
ข้อ ก. ผิด และข้อ ข. ผิด
40 )  ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิดตามทฤษฎีเกี่ยวกับคลื่นไม่เหล็กไฟฟ้า
 
เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำจะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวนำนั้น
เมื่อประจุมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งหรือความหน่วงจะแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา
ขณะที่มีฟลักซ์แม่เหล็กเปลี่ยนแปลงผ่านวงลวดตัวนำจะมีกระแสไฟฟ้าตัวนำนั้น
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็ก จะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าในบริเวณนั้น ยกเว้นบริเวณนั้นจะเป็นฉนวน
41 )  ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 
สนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบ ๆ ไม่ว่าบริเวณนั้นจะเป็นที่ว่างหรือฉนวน
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะไม่เคลื่อนที่ออกไปในแนวที่ขนานกับสายอากาศ
เฟสของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จุดใดจุดหนึ่งเป็นอย่างเดียวกัน
ประจุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่จะแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาอย่างคงที่
42 )  รูป
ในรูปลวด 2 เส้น ซึ่งต่ออยู่กับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ แล้วทำให้เกิดการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกจากเส้นลวด การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นนี้เนื่องมาจาก
 
การเคลื่อนที่ของประจุด้วยความเร่งระหว่างเส้นลวด
การเคลื่อนที่ของประจุด้วยความเร็วสม่ำเสมอระหว่างเส้นลวด
การไหลของกระแสระหว่างเส้นลวด
เกิดการเหนี่ยวนำไฟฟ้าขึ้นภายในเส้นลวด
43 )  เครื่องมือสื่อสารต่อไปนี้ แบบใดบ้างที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าตามกฎของฟาราเดย์เป็นส่วนประกอบ(ตอบข้อที่มีข้อถูกมากที่สุด)
ก. โทรเลข
ข. โทรศัพท์
ค. วิทยุโทรเลข
ง. เครื่องส่ง-เครื่องรับวิทยุ
 
ก และ ค
ข และ ง
ถูกทุกข้อ
44 )  คลื่นวิทยุไมโครเวฟและแสงเลเซอร์มีความถี่อยู่ในช่วง displaystyle 10 - 10^9 Hz, 10^8 - 10^{12}Hz , 10^{14}Hz ตามลำดับ ถ้าส่งคลื่นเหล่างนี้ออกจากโลกไปยังดาวเทียมดวงหนึ่ง ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องมากที่สุด
 
คลื่นวิทยุจะใช้เวลาในการเคลื่อนที่ไปถึงดาวเทียมน้อยที่สุด
แสงเลเซอร์จะใช้เวลาในการเคลื่อนที่ไปถึงดาวเทียมน้อยที่สุด
คลืนทั้งสามใช้เวลาในการเดินทางถึงดาวเทียมเท่ากัน
หาคำตอบไม่ได้เพราะไม่ได้กำหนดค่าความยาวคลื่นของคลื่นเหล่านี้
45 )  ข้อใดเป็นลักษณะของสัญญาณเอเอ็ม
 
คลื่นพาหะมีแอมพลิจูดคงที่ ความถี่คงที่ และสะท้อนในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์
คลื่นพาหะมีแอมพลิจูดไม่คงที่ ความถี่คงที่ และสะท้อนในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์
คลื่นพาหะมีแอมพลิจูดไม่คงที่ ความถี่ไม่คงที่ และสะท้อนในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์
คลื่นพาหะมีแอมพลิจูดไม่คงที่ ความถี่ไม่คงที่ และไม่สะท้อนในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์
46 )  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีได้เฉพาะคลื่นดินคือ
 
คลื่นที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่าคลื่นวิทยุระบบเอฟเอ็ม
คลื่นที่มีความยาวคลื่นมากกว่าคลื่นวิทยุระบบเอฟเอ็ม
คลื่นที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่าคลื่นวิทยุระบบเอเอ็ม
คลื่นที่มีความยาวคลื่นมากกว่าคลื่นวิทยุระบบเอเอ็ม
47 )  ถ้าคลื่นวิทยุในอากาศมีอัตราเร็ว displaystyle 3 times 10^8 m/s และความถี่ 500 kHz คลื่นวิทยุนี้มีความยาวคลื่นเท่าใดในหน่วยของเมตร
 
displaystyle 1.67 times 10^{-3}
displaystyle 3.33 times 10^{-5}
displaystyle 6.00 times 10^2
displaystyle 8.00 times 10^4
48 )  ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ 50 เฮิรตซ์ ดังรูปถ้าโวลต์มิเตอร์ V อ่านค่าความต่างศักย์ได้ 200 โวลต์ แอมมิเตอร์ A จะอ่านค่ากระแสได้กี่แอมแปร์
 
4 แอมแปร์
6 แอมแปร์
8 แอมแปร์
12 แอมแปร์
49 )  แหล่งกำเนิดกระแสสลับในวงจรดังรูป มีอัตราเร็วเชิงมุม displaystyle 10^7 rad/s ถ้าตัวเหนี่ยวนำมีความเหนี่ยวนำ 100 ไมโครเฮนรี จงหาค่าความจุในหน่วยพิโกฟารัดของตัวเก็บประจุที่ทำให้ความต้านทานเชิงความจุของตัวเก็บประจุ และความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำมีค่าเท่ากัน
 
50 พิโกฟารัด
100 พิโกฟารัด
500พิโกฟารัด
1000 พิโกฟารัด
50 ) 
จากแผนภาพเฟเซอร์ของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเป็นดังรูป กำลังเฉลี่ย P ของวงจรนี้มีค่ากี่วัตต์
 
1 วัตต์
180 วัตต์
1,801 วัตต์
1,080 วัตต์