แบบทดสอบวิชาภูมิศาสตร์

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 74,776 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  แผนที่ประชากร แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายของประชากรในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ควรแสดงด้วยวิธีใด
 
แผนที่จุด ( Dot Map )
แผนที่ภูมิทัศน์ ( Landscape Map )
แผนที่ดิจิตอล ( Digital Map )
ใช้เส้นชั้นความสูง ( Contour Line )
2 )  แผนที่แสดงที่ตั้งแหล่งทรัพยากรนันทนาการในทุกภูมิภาคของประเทศไทย จัดว่าเป็นแผนที่เฉพาะเรื่อง ประเภทใด
 
แผนที่รัฐกิจ
แผนที่ภูมิทัศน์
แผนที่บรรยากาศ
แผนที่วัตถุประสงค์พิเศษ
3 )  แผนที่ที่ใช้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพลมฟ้าอากาศประจำวัน โดยเตือนภัยจากพายุให้ชาวประมงรับทราบจัดว่าเป็นแผนที่ประเภทใด
 
แผนที่ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
แผนที่อ้างอิง
แผนที่บรรยากาศ
แผนที่อากาศประจำวัน
4 )  ข้อใด ไม่ใช่ แผนที่รัฐศาสตร์ของประเทศไทย
 
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับจุดยุทธศาสตร์บริเวณชายแดน
แสดงพื้นที่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
จัดทำเป็นรูปล่ม (Atlas) รวบรวมข้อมูลครบถ้วน
แสดงเส้นกั้นอาณาเขตของประเทศ
5 )  องค์ประกอบของแผนที่ในข้อใด ทำให้ทราบว่าตำแหน่งที่ตั้งของเกาะภูเก็ตอยู่ในตำแหน่งละติจูดและลองติจูดใด
 
เครื่องหมายชี้ทิศในแผนที่
ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ในแผนที่
แผนภาพเดคลิเนชั่น ( Declination )
การบอกทิศแบบอะซิมุท ( Azimuth )
6 )  การบอกทิศในแผนที่ต้องอาศัยทิศหลัก 3 ชนิด อยากทราบว่าทิศเหนือประเภท
ใดจะยึดถือตามแนวเส้นเมอริเดียนตามค่าลองติจูดที่ใช้ไปยังขั้วโลกเหนือ
 
ทิศเหนือแม่เหล็ก
ทิศเหนือกริด
ทิศเหนือจริง
ทิศเหนือเอียงตามแกนโลก
7 )  ถ้าต้องการทำเหมืองแร่ ควรใช้แผนที่ประเภทใดเหมาะสมที่สุด
 
แผนที่โครงสร้างทางธรณี
แผนที่แสดงเขตเกษตรเศรษฐกิจ
แผนที่แสดงการตั้งถิ่นฐานของประชากร
แผนที่แสดงเส้นทางคมนาคมทางอากาศ
8 )  ถ้าต้องการศึกษาการตั้งถิ่นฐานของประชากร ควรใช้แผนที่ลักษณะใด
 
แผนที่เก่า
แผนที่ภูมิภาค
แผนที่ประชากร
แผนที่ภูมิทัศน์
9 )  ถ้าต้องการค้นหาเมืองหลวงของประเทศต่างๆ ควรใช้แผนที่ในข้อใด
 
แผนที่ประชากร
แผนที่รัฐศาสตร์
แผนที่ภูมิประเทศ
แผนที่การใช้ที่ดิน
10 )  ข้อใดอธิบายความหมายและการทำงานของกระบวนการ “รีโมตเซนซิง “ ( Remote Sensing ) ในแง่ปัจจุบันผิดความจริง
 
การจัดส่งดาวเทียมไทยคม 3 ขึ้นไปโคจรในอวกาศ
การวิเคราะห์และแปลความหมายของภาพจากดาวเทียม
การบันทึกข้อมูลของพื้นที่เป้าหมายในระยะไกลโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อ
การบันทึกภาพวัตถุในระยะไกลของดาวเทียมและส่งสัญญาณกลับมายังสถานีรับภาคพื้นดิน
11 )  ข้อใด เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทให้ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องนำมาวิเคราะห์และแปลความหมาย
 
เข็มทิศและกล้องวัดระดับพื้นที่
เครื่องวัดน้ำฝนและเทอรโมมิเตอร์
รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม
แผนที่แสดงเขตการปกครองของประเทศ
12 )  รูปถ่ายทางอากาศเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่นำมาใช้ประโยชน์โดยตรงในด้านใด
 
การวางแผนพัฒนาการใช้ที่ดิน
เชื่อมโยงกับสัญญาณถ่ายทอดทางดาวเทียม
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด
ศึกษาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง
13 )  อุปกรณ์ที่ใช้ศึกษาวิเคราะห์รูปถ่ายทางอากาศ เพื่อพิจารณาความสูงต่ำของ
ลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่แห่งหนึ่ง คือข้อใด
 
เครื่องไฮโกรมิเตอร์ ( Hygrometer )
เครื่องไซโครมิเตอร์ ( Psychrometer )
กล้องสามมิติ ( Stereoscope )
กล้องวัดระดับ ( Telescope )
14 )  ในปัจจุบัน ภาพจากดาวเทียม ( Satellite Imagery ) ใช้ประโยชน์ในวงการใดกว้างขวางที่สุด
 
การศึกษาด้านธรณีวิทยา
การทหารและความมั่นคงของประเทศ
การศึกษาด้านโครงการอวกาศ
การสำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
15 )  ภาพจากดาวเทียม โดยใช้ “ กระบวนการ รีโมตเซนชิง ( Remote Sensing ) “ เป็นระบบการทำงานที่ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญข้อใด
 
ความเร็วของแสง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อ
ความหนาแน่นของมวลอากาศ
การสะท้อนของรังสีอัลตราไวโอเลต
16 )  กรมอุตุออกประกาศเตือนเรื่องพายุไต้ฝุ่น “ มุ่ยฟ้า “ ทำให้เจ้าหน้าที่สถานีตรวจอากาศตามชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยต้องคอยสังเกตเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทใดมากที่สุด
 
เครื่องวัดน้ำฝน ( Rain Gauge )
เครื่องไฮโกรมิเตอร์ ( Hygrometer )
เครื่องแอนนิมอมิเตอร์ ( Anemometer )
เครื่องแอนิรอยด์ ( Aneroid )
17 )  ข้อใดอธิบายความหมายของ “ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ “ หรือ GIS ไม่ถูกต้อง
 
การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเรียกข้อมูลทางภูมิศาสตร์จากระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ศึกษา
การใช้คลื่นสัญญาณดาวเทียมบอกตำแหน่งเรือรบในมหาสมุทร
18 )  หน่วยงานของรัฐได้นำข้อมูล GIS จากเหตุการณ์ใด มาใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อหาทางป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากพายุฝน น้ำท่วมฉับพลัน และแผ่นดินถล่ม
 
เหตุการณ์ที่หมู่บ้านน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2544
เหตุการณ์ที่ตำบลกระทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2531
เหตุการณ์วาตภัยจากพายุไต้ฝุ่นเกย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ.2532
เหตุการณ์วาตภัยจากพายุโซนร้อนแฮเรียต แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2506
19 )  การนำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS มาใช้พัฒนางานราชการเป็น
ครั้งแรกในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 ข้อใด
 
การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดไฟไหม้ป่า / กรมป่าไม้
การศึกษาระบบนิเวศวิทยาของพื้นที่ป่าชายเลน / กรมป่าไม้
การประเมินสภาพการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ / กรมป่าไม้
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ปลูกฝิ่นทางภาคเหนือของประเทศ / สำนักงาน ป.ป.ส.
20 )  GIS คือข้อใด
 
ระบบนำวิถีขีปนาวุธ
ระบบสื่อสารโทรศัพท์ไร้สาย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ระบบนำร่องดาวเทียมโทรคมนาคม
21 )  จงใช้รูปภาพต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 21 – 23 หมายเลข ( 3 ) เรียกว่าอะไร และมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
 
โลกชั้นกลาง – หินหนืด
แก่นโลกชั้นนอก – เหล็ก นิเกิล และออกซิเจน
เปลือกโลก - หินแข็ง
แก่นโลกชั้นใน – โลหะนิเกิล เหล็กในสภาพของแข็ง
22 )  มนุษย์ใช้ประโยชน์โลกจากหมายเลขใดมากที่สุด
 
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
23 )  การระเบิดของภูเขาไฟที่มีลาวาไหลปะทุออกมาอย่างรุนแรงเป็นผลจากปฏิกิริยาในหมายเลขใด
 
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
24 )  หินแกรนิตจัดเป็นหินชนิดใด
 
หินชั้น
หินแปร
หินอัคนีภายใน
หินอัคนีภายนอก
25 )  หากผู้โดยสารเครื่องบินเดินทางข้ามเส้นเขตวันสากล โดยเดินทางจากไทยไป
สหรัฐอเมริกา จะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไร
 
เพิ่มเวลาอีก 1 วัน
ลดเวลาลงอีก 1 วัน
เพิ่มเวลาอีก 48 ชั่วโมง
ลดเวลาลงอีก 48 ชั่วโมง
26 )  ในช่วงเวลาวันที่เท่าใดที่เวลากลางวัน – กลางคืน ทั่วโลกยาว 12 ชั่วโมง
เท่ากัน
 
21 มีนาคม , 21 มิถุนายน
21 มิถุนายน , 22 ธันวาคม
21 มีนาคม , 22 กันยายน
22 กันยายน , 22 ธันวาคม
27 )  เปลือกโลกประกอบด้วยธาตุใดมากที่สุด
 
ออกซิเจน , ซิลิคอน
อะลูมิเนียม , เหล็ก
แมกนิเซียม , โซเดียม
แคลเซียม , โปรแตสเซียม
28 )  เพราะเหตุใดพายุหมุนจึงมีชื่อ เรียกว่า พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน
และพายุไต้ฝุ่นต่างกัน
 
มีความกดอากาศที่จุดศูนย์กลางต่างกัน
มีลมพัดเข้า – ออกในทิศทางต่างกัน
สถานที่เกิดพายุต่างกัน
ความเร็วลมที่จุดศูนย์กลางต่างกัน
29 )  แนวลอยเลื่อนบนเปลือกโลก ที่ยังสามารถเคลื่อนที่ได้ที่เป็นสาเหตุให้เกิด
แผ่นดินไหว เรียกว่า ภาคใดในประเทศไทยที่ไม่พบรอยเลื่อนประเภทนี้
 
รอยเลื่อนที่ที่มีพลัง / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รอยเลื่อนที่ที่มีพลัง / ภาคตะวันออก
รอยเลื่อนที่ที่มีพลัง / ภาคตะวันตก
รอยเลื่อนที่ที่มีพลัง / ภาคใต้
30 )  อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลอย่างไร
 
ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน
ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนาวเย็น และภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนาวเย็น และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน
31 )  การที่มีฝนตกหนัก ลมแรง บางครั้งมีฟ้าผ่า และลูกเห็บตก เกิดเป็น
บริเวณแคบๆ ในระยะสั้นๆ เป็นลักษณะของพายุฝนฤดูใด
 
พายุดีเปรสชั่น – ต้นฤดูฝน
พายุโซนร้อน – ปลายฤดูฝน
พายุฝนฟ้าคะนอง – ฤดูร้อน
พายุหมุนเขตร้อน – ช่วงเปลี่ยนฤดูฝน
32 )  แม่คะนิ้ง ที่พบตามกิ่งไม้และยอดหญ้าในช่วงฤดูหนาว ใน
เขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย หมายถึงอะไร
 
ลูกเห็บ
น้ำค้างแข็ง
หยาดน้ำฟ้า
หมอก
33 )  ปรากฏการณ์ด้านภูมิอากาศข้อใด เมื่อเคลื่อนตัวผ่านประเทศเทศไทย
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน ของทุกปีจะทำให้ทั่วทุกภาคเป็นฤดูฝน
 
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พายุไซโคลน
พายุไต้ฝุ่น
34 )  ข้อใด คือ ปัญหาสำคัญของการขาดแคลนน้ำในประเทศไทย
 
ฝนทิ้งช่วงนาน
หน้าดินถูกกัดเซาะพังทลาย
อ่างเก็บน้ำมีจำนวนน้อย
แม่น้ำส่วนใหญ่เป็นแม่น้ำสายสั้นๆ
35 )  การเกิดคลื่นสึนามิ ในมหาสมุทรอินเดีย เมื่อปลายปี พ.ศ. 2547 นั้นเกิดจาก
ลอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกออสเตรเลียกับยูเรเซีย ในลักษณะใด
 
1. รอยเลื่อนซ้อน
2. รอยเลื่อนเหลี่ยม
รอยเลื่อนย้อน
รอยเลื่อนธรรมดา
36 )  การเกิดแผ่นดินไหวในภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศไทย
มีผลมาจากข้อใด
 
พื้นที่เป็นเขตภูเขาไฟมาก่อน
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตหินเก่าและหินกลางเก่ากลางใหม่
เป็นเขตที่เปลือกโลก ถูกแรงกดทับจากภูเขามากที่สุด
พื้นที่อยู่ใกล้เขตภูเขาหินใหม่ ซึ่งทอดตัวผ่านทางตะวันตกของพม่า
37 )  พลังงานหรือแรงดันภายใต้พื้นผิวโลก มักก่อให้เกิดปรากฏการณ์ใน ข้อใด
 
แผ่นดินไหว
น้ำท่วม
ลูกเห็บตก
ฟ้าผ่า
38 )  แอ่งบนแผ่นดินที่คนในภาคเหนือ เรียกว่า อ่างสลุง หรือแอ่งยุบจะพบในโครงสร้างของหินประเภทใด
 
หินแกรนิต
หินปูน
หินบะซอลต์
หินทราย
39 )  หินในข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นหินแปรทั้งหมด
 
หินกรวดมน หินดินดาน หินปูน
หินอ่อน หินชนวน หินไนส์
หินชีสต์ หินออบซิเดียน หินทราย
หินพัมบิส หินบะซอลต์ หินยแกบโบร
40 )  ลักษณะสำคัญอะไร ที่สามารถบอกได้ว่าเทือกเขานั้นเป็นหินปูน
 
พบแร่รัตนชาติ
ปกคลุมด้วยป่าไม้หนาแน่น
ยอดเขาสูง ยอดมน มีแอ่งยุบ น้ำตก
ยอกเขาขรุขระ มีถ้ำ มีหินงอกหินย้อย
41 )  ภูมิประเทศใดต่อไปนี้เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลก
 
เขตที่ราบภาคกลางของประเทศไทย
ชายฝั่งทะเลอันดามันของภาคใต้
เทือกเขาสูงในภาคเหนือ
ที่ราบสูงโคราชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
42 )  ชายฝั่งทะเลของไทยมีลักษณะตรงกับข้อใด
 
ชายฝั่งอ่าวไทย และชายฝั่งอันดามัน จัดเป็นชายฝั่งยกตัว
ชายฝั่งอ่าวไทย และชายฝั่งอันดามัน จัดเป็นชายฝั่งทรุดตัว
ชายฝั่งอ่าวไทยเป็นชายฝั่งยกตัว ชายฝั่งอันดามันเป็นชายฝั่งทรุดตัว
ชายฝั่งอ่าวไทยเป็นชายฝั่งทรุดตัว และชายฝั่งอันดามันเป็นชายฝั่งยกตัว
43 )  บริเวณลุ่มแม่น้ำใดต่อไปนี้ มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด
 
แม่น้ำปิง – น่าน
แม่น้ำมูล – ชี
แม่น้ำแควน้อย – แควใหญ่
แม่น้ำตาปี – คีรีรัฐ
44 )  ปลายฤดูฝนของประเทศไทย จะไม่แล้งฝนด้วยเหตุผลในข้อใด
 
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นำฝนมาตกในพื้นที่
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนำความหนาวเย็นและฝนโปรยมาสู่พื้นดิน
ร่องความกดอากาศต่ำก่อให้เกิดฝนเป็นบริเวณกว้าง
พายุหมุนจากทะเลจีนใต้พัดผ่าน
45 )  ร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องมรสุม เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ใดในประเทศไทย
 
การเปลี่ยนอุณหภูมิตามอิทธิพลมรสุม
ช่วงฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายน
การได้รับแสงอาทิตย์ในเดือนเมษายนและเดือนสิงหาคม
การเปลี่ยนแปลงทางเดินของพายุหมุนจากมหาสมุทรแปซิฟิกสลับมหาสมุทรอินเดีย
46 )  พื้นที่ป่าไม้ที่คนลักลอบเข้าไปทำลาย มีผลกระทบต่อการเกิดอุทกภัย
ในหลายพื้นที่ คือป่าอะไร
 
ป่าบุ่ง ป่าทาม
ป่าชายเลน
ป่าต้นน้ำลำธาร
ป่าพรุ
47 )  ป่าไม้ประเภทใด ที่ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด
 
ป่าสนเขา
ป่าดงดิบ
ป่าแดง
ป่าเบญจพรรณ
48 )  ข้อใดถูกต้องสำหรับป่าไม้ผลัดใบในประเทศไทย
 
ภาคใต้ไม่มีป่าไม้ผลัดใบ เพราะมีฝนตกชุก
ภาคเหนือและภาคกลางไม่มีป่าไม้ผลัดใบ เพราะมีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ
ภาคใต้มีป่าไม้ผลัดใบ เพราะมีช่วงฤดูแล้งสั้น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มีป่าไม้ผลัดใบ เพราะมีภูเขาสูง
49 )  เมื่อประเทศไทยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะเกิดปรากฏการณ์ใด
 
ภาคตะวันออกเกิดหย่อมความกดอากาศต่ำ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเริ่มหนาวและแห้งแล้ง
ภาคเหนือมีฝนตกจากพายุดีเปรสชั่น
ภาคตะวันตกมีความกดอากาศสูง และอุณภูมิลดลง
50 )  ลักษณะความรุนแรงในข้อใดมีค่ามากที่สุดในขณะเกิดแผ่นดินไหว
 
พื้นดินเป็นรอนคลื่น
รางรถไฟเกิดการบิดงอ
เกิดรอยแยกของแผ่นดิน
ท่อใต้ดินเสียหายใช้การไม่ได้