เก็งข้อสอบ ส. ม.1 เรื่อง ภูมิศาสตร์

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 10 ข้อ ผู้เข้าชม : 11,749 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  แผนที่แสดงลักษณะความ สูง-ต่ำ ของพื้นผิวโลกโดยใช้เส้นชั้นความสูงจากระดับ น้ำทะแลปานกลาง มีชื่อเรียกว่าอะไร
 
แผนที่ภูมิประเทศ
แผนที่ภูมิอากาศ
แผนที่เฉพาะเรื่อง
แผนที่เล่ม
2 )  แผนที่รัฐกิจแสดงเขตการปกครองหรืออาณาเขต, แผนที่แสดงอุณหภูมิของอากาศ จัดว่าเป็นแผนที่ประเภทใด
 
แผนที่ภูมิประเทศ
แผนที่ภูมิอากาศ
แผนที่เล่ม
แผนที่เฉพาะเรื่อง
3 )  แผนที่ ที่มีการรวบรวมเรื่องต่างๆ เช่นลักษณะกายภาพ เศรษฐกิจ ไว้ในเล่มที่เดียว เรียกว่าอะไร
 
แผนที่เฉพาะเรื่อง
แผนที่เล่ม
แผนที่ภูมิประเทศ
แผนที่โลก
4 )  มาตราส่วน คือสิ่งที่ย่อมาจากระยะทางจริงบนพื้นผิวโลก เพื่อให้รู้อัตราส่วน แล้วแผนที่โดยส่วนมากจะมีมาตราส่วนกี่ลักษณะ
 
1
2
3
4
7 )  ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือติดต่อกับประเทศอะไร
 
จีน
อินเดีย
เนปาล
ญี่ปุ่น
8 )  ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกติดต่อกับอะไร
 
จีน
อินเดีย
มหาสมุทรแปซิฟิก
มหาสมุทรอินเดีย
9 )  ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศอะไร
 
จีน
อินเดีย
บังกลาเทศ
ถูกทั้งข้อ 2,3
10 )  ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศใต้ ติดต่อกับอะไร
 
มหาสมุทรแปซิฟิก
มหาสมุทรอินเดีย
จีน
อินเดีย
11 )  ไทยกับกัมพูชา มีปัญหากันเรื่องอะไร
 
ปราสาทเขาพนมรุ้ง
ปราสาทหินพิมาย
ปราสาทพระวิหาร
ไม่มีข้อถูก
19 )  การศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุด คืออะไร
 
ศึกษารูปถ่ายทางอากาศ
เว็บไซต์ทางภูมิศาสตร์
การออกภาคสนาม