เข้าสู่ระบบ

ข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(อ31204) An Interesting hobby

วิชา : ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 5 ข้อ ผู้เข้าชม : 7,020 การประลองฝีมือ : 102
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
progress bar
กดเพื่อ reset ข้อสอบชุดนี้
ระดับความยาก : อ่อน
1 )  The main idea of this passage is that___________ .
painting animals is good fun.
most people like to collect things.
Santipong is lucky to have s hobby that make money.
2 )  The best title for this passage would be________ .
Painting on stones.
How to Paint Animals
The Life of Santipong Kongrak
3 )  A hobby is something people enjoy doing_____ .
when they have Free time.
only whan they are young
when they keep animals as pets
4 )  Collecting stamp , doll , toy car and phonecard is what_________ .
Santipong like doing
a lot of people like doing
everyone does in their free time
5 )  According to the passage, we can say that Santipong________ .
collects all kinds of stone
has an unusual way of painting
uses lot of paper for painting