PRE ชีววิทยา A-NET 2552 (ต่อ) มาครบ 100 ข้อแล้วครับ

วิชา : ชีววิทยา ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 100 ข้อ ผู้เข้าชม : 7,181 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ sperm
 
มีจำนวนโครโมโซม n ชุด
ถูกสร้างขึ้นภายใน seminiferous tubule
มีเอนไซม์ enolase สำหรับเจาะเยื่อหุ้มเซลล์ไข่
พบไมโทคอนเดรีย นิวเคลียสและเซนทริโอล 2 คู่
2 )  ข้อใดไม่จัดเป็นการสืบพันธุ์
 
budding
regeneration
parthenogenesis
transverse binary fission
3 )  นายแซม ชอบแอบหนีเที่ยวเป็นประจำ แม้ว่าเขาจะถูกแม่ด่าก็ตาม เขาก็ไม่เกรงกลัวแต่อย่างใด เขาจัดว่ามีพฤติกรรมแบบใดในทางชีววิทยา
 
imprinting
habituation
conditioning
trial and error
4 )  ข้อใดได้จากการแบ่งตัวแบบ meiosis I , mitosis , meiosis II ตามลำดับ
 
โอโอไซต์ระยะสอง, สเปอร์มาทิด, โอโอโกเนียม
สเปอร์มาโทไซต์ระยะแรก , สเปอร์มาโทไซต์ระยะสอง, สเปอร์มาทิด
สเปอร์มาโทไซต์ระยะแรก , โอโอไซต์ระยะสอง ,โพลาร์บอดี
สเปอร์มาโทไซต์ระยะสอง , โอโอไซต์ระยะแรก , โพลาร์บอดี
5 )  สัตว์ในข้อใดมีการสืบพันธุ์แบบสลับ
ก.แมงกะพรุน ข.ยีสต์ ค.พลานาเรีย ง.ไฮดรา จ.โอบีเลีย
 
ก ค
ข จ
ข ง
ก จ
6 )  สัตว์ในข้อใดมีการกระจายของไข่แดงน้อยและส่งผลอย่างไรต่อสัตว์ชนิดนั้น
 
เม่นทะเล แบ่งตัวเร็ว
ตะพาบน้ำ แบ่งตัวช้า
เม่นทะเล แบ่งตัวช้า
ตะพาบน้ำ แบ่งตัวเร็ว
7 )  ข้อใดสามารถแลกเปลี่ยนแก๊สกับภายนอกและเก็บของเสียประเภทกรดยูริกได้
ก.chorion
ข.allantois
ค.amnion
 
ก ข
ข ค
8 )  พฤติกรรมแบบใดตอบสนองต่อทิศทาง
ก.taxis
ข.kinesis
ค.orientation
 
ก ข
ข ค
ก ค
9 )  ข้อใดไม่ถูกต้องตามความสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมนกับโรค
 
thyroxin - cretinism
GH - dwarfism
ACTH - acromegaly
TSH - toxic goiter
10 )  สิ่งที่เหมือนกันระหว่าง adrenaline กับ norepinephrine คือข้อใด
ก.เป็นสารสื่อประสาท
ข.กระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น
ค.เป็นฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต
ง.ส่งผลให้ความดันของเลือดสูงขึ้น
 
ก ข ค
ข ค ง
ก ค ง
ก ข เท่านั้น
11 )  มีข้อความถูกต้องกี่ข้อ
ก. FSH จะควบคุมการเปลี่ยนแปลงของ follicle ในรังไข่เท่านั้น
ข. ช่วงที่เกิด menstruation จะมีการหยุดสร้างโพรเจสเทอโรน
ค. การควบคุมการหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินเป็นแบบ positive feedback
ง. การตกไข่เกิดจากฮีสโทรเจนหลั่งออกมากระตุ้นให้เซลล์โอโอไซต์ระยะสองหลุดออกจาก follicle
 
1
2
3
4
12 )  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ neural tube
 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
พบอยู่ในระยะ embryo
พัฒนาเป็นสมองส่วนต่างๆ
พัฒนาเป็นรูปร่างสมองที่เหมือนกัน
13 )  จงหาค่าศักย์ไฟฟ้าโดยประมาณขณะที่อัตราส่วนของไอออนภายในเซลล์ต่อไอออนภายนอกเซลล์เป็น 7.1 : 3.55 (กำหนด log2=0.301 และ log3=0.477 )( ตอบในหน่วยโวลต์)
 
17.85
18.66
19.92
20.84
14 )  ถ้านายสว่างได้รับสารจากยาฆ่าแมลงชนิดที่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่จะมาสลายสารสื่อประสาท
เขาจะมีอาการอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
 
มึนงง อาเจียน เวียนศรีษะ เพราะสารจากยาฆ่าแมลงจะไปมีผลต่อระบบหมุนเวียนเลือด
ชัก กล้ามเนื้อกระตุก อัมพาตเพราะถูกกระตุ้นตลอดเวลาจากกระแสประสาท
หายใจไม่ออก หน้าซีด เป็นไข้เพราะสารจากยาฆ่าแมลงจะไปมีผลระบบหายใจ
ช็อก เป็นลม หมดสติเพราะถูกกระตุ้นตลอดเวลาจากกระแสประสาท
15 )  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของ cerebrospinal fluid
ก.ป้องกันการกระทบกระเทือน
ข.นำของเสียออกจากเซลล์ประสาท
ค.หล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังให้ชุ่มชื้นเสมอ
ง.นำสารอาหารและออกซิเจนมาเลี้ยงเซลล์ประสาท
 
ก ข ค
ก ค ง
ข ค ง
ก ข ค ง
16 )  ปัจจุบันอาชีพที่มีรายได้สูงอาชีพหนึ่งคือ นายแบบ นางแบบ model
แสดงว่าบุคคลที่มีอาชีพนี้น่าจะมีสมองส่วนใดเจริญดี
ก. cerebrum ข. cerebellum ค. medulla oblongata ง. pons
 
ก ข
ค ง
ก ข ง
17 )  ขณะที่น้องเมย์อ่านหนังสืออยู่ น้องเข็มก็เดินมาหรี่ไฟลง
ทำให้น้องเมย์ต้องมองต้วหนังสือใกล้ขึ้นอีก
พิจารณาว่าข้อใดถูกต้อง
ก.lens โป่งออก
ข.ciliary muscle หดตัว
ค.suspensory ligament ตึง
 
ก ค
ข ค
ก ข
18 )  ข้อใดต่างจากพวก
 
hair cell
cochlea
ampulla
semicircular canal
19 )  สัตว์ในข้อใดเคลื่อนที่แบบ amoeboid movement
ก.ราเมือก ข.เชื้อไข้หลับ ค.เซลล์เม็ดเลือดขาว
 
ก ค
20 )  ลักษณะร่วมของกล้ามเนื้อยึดกระดูกและกล้ามเนื้อหัวใจที่ถูกต้องมี่กี่ข้อ
ก.เห็นเป็นลาย
ข.มีมากกว่า 1 นิวเคลียสต่อเซลล์
ค.ถูกควบคุมโดยระบบประสาทโซมาติก
ง.มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกและเซลล์แตกแขนงที่ปลายข้าง
 
1
2
3
4
21 )  กฎแห่งการแยกตัว(Law of segregation) เกิดขึ้นในระยะใดของการแบ่งเซลล์
 
เมทาเฟส I
แอนาเฟส I
เมทาเฟส II
แอนาเฟส II
22 )  การผสมระหว่างพืชสมุนไพรที่มีจีโนไทป์ AABbCcDDEe x AaBBccDdEE โดยที่การจัดกลุ่มเป็นไปอย่างอิสระ
จงคำนวณหาโอกาสที่จะได้รุ่น Second filial generation ที่มีจีโนไทป์เป็น AaBbCcDdEe
 
1/8
1/16
1/24
1/32
23 ) 

ถั่วเหลืองดอกสีม่วงสามารถข่มลักษณะดอกสีขาวได้อย่างสมบูรณ์และลักษณะใบกว้างข่มใบแคบได้ไม่สมบูรณ์

ถ้ายีนทั้งสองคู่นี้เป็นอิสระต่อกัน

 

ดอกสีม่วง ใบกว้าง: ดอกสีม่วง ใบแคบ = 1 : 1

ดอกสีม่วง ใบกว้าง: ดอกสีม่วง ใบแคบ = 3 : 1

ดอกสีม่วง ใบก้วาง: ดอกสีม่วง ใบปานกลาง: ดอกสีม่วง ใบแคบ = 1 : 1 : 1

ดอกสีม่วง ใบกว้าง: ดอกสีม่วง ใบปานกลาง: ดอกสีม่วง ใบแคบ = 1 : 2 : 1

24 )  การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียของพืชมีดอกและสัตว์ชั้นสูง มีความแตกต่างกันในเรื่องใด
ก.จำนวนเซลล์ที่ได้จากการแบ่งเซลล์ดิพลอยด์
ข.จำนวนครั้งของการแบ่งไมโอซิสของเซลล์ดิพลอยด์
ค.จำนวนครั้งของการแบ่งไมโทซิสของเซลล์แฮพลอยด์
ง.จำนวนเซลล์ที่ได้จากการแบ่งไมโทซิสของเซลล์แฮพลอยด์
 
ก ข
ค ง
25 )  ในมนุษย์มียีนเด่น A ควบคุมลักษณะการมีลักยิ้ม ยีนด้อย a ควบคุมลักษณะการไม่มีลักยิ้ม กรณีของครอบครัวที่มีลูก 4 คน และพ่อแม่มีจีโนไทป์ Aa จงหาว่าโอกาสที่ครอบครัวนี้จะมีลูกชายที่มีลักยิ้ม 2 คน และลูกสาวไม่มีลักยิ้ม 2 คนมีร้อยละเท่าใดโดยประมาณ
 
1.26
1.29
1.32
1.35
26 )  ถ้านักเรียนอยากศึกษาโครโมโซมของมนุษย์โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการจัดเรียง karyotype นักเรียนจะต้องเลือกเซลล์ใดมาศึกษา
 
ชิ้นเนื้อรก
ลิมโฟไซต์
เซลล์ไขกระดูก
เซลล์เม็ดเลือดแดง
27 )  จากภาพข้อใดถูกต้อง ก.เป็นโครงสร้างของ DNA ข.ใน 1 เกลียวยาว 34 อังสตรอม ค.สามารถเกิดการ replication ได้
 
ก ข
ข ค
ก ข ค
28 )  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการที่เกิดขึ้นในภาพ ก.เกิดขึ้นที่ไรโบโซม ข.tRNA มีความสำคัญในกระบวนการนี้ ค.กระบวนการนี้ไม่พบในสิ่งมีชีวิตพวกแบคทีเรีย ง.ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการนี้คือสายนิวคลีโอไทด์
 
ก ข
ก ค ง
ข ค ง
ก ข ง
29 )  จากภาพเป็นอาการของโรคทางพันธุกรรมใด
 
Patau syndrome
Turner's syndrome
Cri-du-chat syndrome
Klinefelter's syndrome
30 )  ในการถ่ายย้ายยีนต้านทานแมลงศัตรูพืชเข้าสู่พืช จะมีบทบาทต่อวิวัฒนาการอย่างไร
 
ได้พืชที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
แมลงอาจปรับตัวจนสามารถกินพืชชนิดนี้ได้อีก
แมลงศัตรูพืชอาจสูญพันธุ์ไปหมดเนื่องจากไม่มีอาหาร
ได้ต้นพืชที่สามารถต้านทานแมลงศัตรูพืช จึงไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงอีกต่อไป
31 )  ทฤษฎีวิวัฒนาการสังเคราะห์ (synthetic theory of evolution) เน้นความสำคัญของข้อใดมากที่สุด
 
ยีนพูล
ประชากร
การมิวเทชัน
การกระจายพันธุ์
32 )  เมื่อมีการศึกษาสารพันธุกรรมจากซากของสิ่งมีชีวิตโบราณ เพื่อหาร่องรอยทางวิวัฒนาการ อยากทราบว่าการศึกษาสารพันธุกรรมจะศึกษาจากออแกแนลล์ใดของเซลล์
 
นิวเคลียส
คลอโรพลาส
ไมโทคอนเดรีย
ไรโบโซม
33 )  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในภาพ
 
สามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศให้ลงอยู่ในดินกลายเป็นเกลือไนเตรต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพืช
ผนังเซลล์ประกอบด้วย กรดอะมิโน ไขมัน คาร์โบไฮเดรตที่ผนังเซลล์ ทำให้เซลล์คงรูปร่างอยู่ได้
รูปร่างของแบคทีเรียรูปร่างเป็นแท่ง หรือท่อนสั้น ๆ เรียกว่า บะซิลลัส (Bacillus) ดังรูป
ไฟลัมไซยาโนไฟตา (Phylum Cyanophyta) ได้แก่สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินภายในเซลล์มีคลอโรฟิลด์ สามารถสังเคราะห์อาหารได้ด้วยตัวเองและมีรงควัตถุสีน้ำเงิน คือ Phycobilin
34 )  จากภาพเป็นเนื้อเยื่อชนิดใด
 
เนื้อเยื่อบุผิว ( Epithelial tissue )
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ( Connective tissue )
เนื้อเยื่อเลือด ( Blood tissue )
เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ ( Musculer tissue )
35 )  จากภาพต่อไปนี้จงตอบคำถามข้อ 35-37 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภาพหมายเลข 4 ก.มีการสร้างเอนไซม์แกสตรินได้ ข.บริเวณนี้ไม่มีการย่อยอาหารประเภทไขมัน ค.เป็นบริเวณที่มีการย่อยอาหารประเภทโปรตีนมากที่สุด ง.มีลักษณะเป็นเซลล์กล้ามเนื้อเรียบ มีผนังด้านใน 3 ชั้น
 
ก ข
ค ง
ข ง
ก ง
36 )  ข้อใดไม่ถูกต้อง
 
หมายเลข 4 - ไม่สามารถย่อยเซลลูโลสได้
หมายเลข 5 - มี Escherichia coli ช่วยสังเคราะห์ V(K,B12)
หมายเลข 6 - มีน้ำย่อยมอลเทสและแลกเทสแต่ไม่มีน้ำย่อยลิเพส
หมายเลข 7 - ช่วยให้ไขมันแตกตัวได้ดีและรวมกับกรดไขมันได้ emulsion
37 )  หมายเลขใดพบ mitochondria มากที่สุด
 
1
2
6
7
38 )  มีข้อความที่กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสัตว์ในภาพกี่ข้อ 1.มีลำตัว 3 ส่วน มีหนวด 1 คู่ 2.มีต่อมน้ำลาย 2 ต่อม ต่อมสร้างเอนไซม์ 6 ต่อม 3.มี gizzard ช่วยในการย่อยอาหารให้ละเอียดมากขึ้น 4.พบกระเพาะพักอาหาร (crop) เช่นเดียวกับไส้เดือนดิน
 
1
2
3
4
39 )  สาร A ถูกลำเลียงผ่านหลอดเลือดฝอย
สาร B ถูกลำเลียงผ่านท่อน้ำเหลือง
ข้อใดถูกต้อง
 
A - กลูโคส
B - เกลือแร่
A - น้ำ
B - กรดไขมัน
A - กลูโคส
B - กรดอะมิโน
A - มอลโทส
B - กลีเซอรอล
40 )  จากภาพข้อใดถูกต้อง ก.ทำให้มีพื้นที่ผิวดูดซึมได้ดีขึ้น ข.ที่โครงสร้างนี้มีการสังเคราะห์ไตรกลีเซอไรด์ขึ้น ค.มีเซลล์บางชนิดในวิลลัสทำหน้าที่ผลิตน้ำย่อยอีกด้วย
 
ข ค
ก ค
ก ข ค
41 )  ออกซิเจนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการหายใจในขั้นใด
 
การสร้างซีติลโคเอนไซม์เอ
การถ่ายทอดอิเลคตรอน
วัฏจักรเครบส์
ไกลโคไลซิส
42 )  การสลายอาหารที่ใดให้พลังงานออกมามากที่สุด
 
ไต
สมอง
กล้ามเนื้อลาย
กล้ามเนื้อที่ใช้ในการบินของแมลง
43 )  จากภาพเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอน ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการนี้
 
การถ่ายทอดอิเล็กตรอน 1 คู่ จะสามารถนำเอาพลังงานที่ปล่อยออกมาเพื่อสังเคราะห์ ATP ได้ 3 โมเลกุล
เกิดขึ้นที่ผนังด้านในของไมโทคอนเดรีย (Mitochondria)
มีกระบวนการ chemeosmosis เกิดขึ้น โดยการทำงานของ ATP synthase
ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนคือ H2O + CO2 + ATP
44 )  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสารเก็บพลังงานของเซลล์
ก. มีหมู่ฟอสเฟตจับเกาะได้มากกว่าหนึ่งหมู่
ข. เป็นสารชีวโมเลกุลประเภทกรดนิวคลีอิก
ค. ถูกสร้างได้เฉพาะภายในออแกแนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม
 
ก ข
ข ค
ก ข ค
45 )  กระบวนการหมักกรดแลกติกและกระบวนการหมักแอลกอฮอล์เหมือนกับในข้อใด
ก. ผลิต CO2 เหมือนกัน
ข. เกิดขึ้นได้ในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน
ค. ขั้นตอนไกลโคลิซิสเหมือนกัน
ง. ผลลัพธ์สุดท้ายมีจำนวน C เท่ากัน
 
ก ค
ค ง
46 )  คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของอวัยวะหายใจของสัตว์ คืออะไร
 
มีถุงลมมาก
มีพื้นที่ผิวมาก
มีความชุ่มชื้น
มีขนาดใหญ่จุอากาศได้มาก
47 )  ในขณะที่นักเรียนนอนหลับอัตราการหายใจของนักเรียนจะอยู่ในสภาพอย่างใด
 
ช้าลง เพราะเมดุลลาออบลองกาตาไม่ทำงานเนื่องจากมี CO2 สูง
ช้าลง เพราะเมดุลลาออบลองกาตาไม่ถูกกระตุ้นแรง เนื่องจากมี CO2 ต่ำ
ช้าลง เพราะหัวใจเต้นช้าและมีกระบวนการเมตาบอลิซึมต่ำ
ช้าลง เพราะเมดุลลาออบลองกาตาไม่ถูกกระตุ้นแรง เนื่องจากมี O2 ต่ำ
48 )  ข้อใดคือข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดของตัวแมลง
ก.โครงร่างแข็งของแมลง
ข.ระบบการหายใจที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ค.การทำงานของระบบกล้ามเนื้อที่ไม่สัมพันธ์กัน
 
ก ข
ข ค
ก ข ค
49 )  กระบวนการใดเกี่ยวข้องกับการหายใจน้อยที่สุด
 
การดูดซึมอาหาร
การขับถ่ายของเสีย
การหดตัวของกล้ามเนื้อ
การแพร่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
50 )  การแลกเปลี่ยนแก๊สในแมลงสาบเกิดขึ้นระหว่างอวัยวะใด
 
รูหายใจกับท่อลม
เลือดกับท่อลม
เซลล์กับท่อลม
รูหายใจกับเลือด
51 )  ในขั้นตอนการถ่ายทอดอิเล็กตรอน ถ้าไม่มี ADP และ Pi ( Inorganic phosphate ) ในไมโทคอนเดรีย
สิ่งใดจะเกิดขึ้น
 
เกิดการถ่ายทอดอิเล็กตรอน แต่ไม่เกิดการสร้าง ATP
ไม่เกิดทั้งการถ่ายทอดอิเล็กตรอน และการสร้าง ATP
ไฮโดรเจนพลังงานสูงจะทำให้ปฏิกิริยากับ O2 เกิดเป็น H2O
O2 จะเป็นตัวรับโปรตรอนและอิเล็กตรอนและสร้าง ATP ควบอยู่ด้วย
52 )  nephridium ของไส้เดือนดินขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของอะไร
ก.กรดยูริก
ข.ยูเรีย
ค.แอมโมเนีย
 
ข ค
ก ค
53 )  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอวัยวะในภาพ
 
บริเวณ proximal convoluted tubule น่าจะมี mitochondria มากเนื่องจากมีกระบวนการดูดกลับด้วยการ active transport และ facilitated diffusion เกิดขึ้น
มีหน้าที่ดังนี้
1. ทำหน้าที่ในการขับถ่ายของเสียซึ่งเกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึม
2. เก็บสารทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
3. ความคุมสมดุลน้ำและแร่ธาตุให้เป็นปกติ
4. ควบคุมความเป็นกรด-เบสของของเหลว
การกรองจะเกิดที่โกลเมอรูลัส โดยเลือดที่ผ่านเข้ามาในโกลเมอรูลัส จะถูกกรองภายใต้แรงดันผ่านผนังหลอดเลือดฝอยเล็ก ๆ ไปยังช่องระหว่างโบวแมน แคปซูล น้ำที่กรองได้เรียกว่า (Filtrate) มีส่วนประกอบของความเข้มข้นคล้ายพลาสมายกเว้น อัลบูมิน กลีเซอรอล
ไต มี 2 ชั้น คือ 1.ชั้นนอก เรียกว่า คอร์เทกซ์ (cortex) -มีสีแดง เพราะว่ามี โกลเมรูลัสอยู่ในชั้นนี้ 2.ชั้นใน เรียกว่า เมดูลลา (medulla)-มีสีขาว เพราะว่าส่วนใหญ่มีแต่ท่อหน่วยไต
54 )  ออแกแนลล์ใดที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดในขณะที่เกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (mitosis)
 
กอลจิแอพาราตัส
เซนทริโอล
ไรโบโซม
ไลโซโซม
55 )  ออร์แกเนลล์ในข้อใดของผู้ผลิตที่สามารถเกิดกระบวนการฟอสโฟริเลชันได้
ก. ไมโทคอนเดรีย
ข. คลอโลพลาสต์
ค. ไซโทพลาซึม
 
ก ข
ข ค
ก ค
ก ข ค
56 )  จากภาพข้อใดถูกต้อง
 
เส้นเลือด ก เป็นเส้นเลือดแดงที่มีออกซิเจนน้อย
เส้นเลือด ข เป็นเส้นเลือดดำที่มีออกซิเจนมาก
เส้นเลือด ค เป็นเส้นเลือดแดงที่มีคาร์บอนไดออกไซด์มาก
เส้นเลือด ง เป็นเส้นเลือดดำที่มีคาร์บอนไดออกไซด์มาก
57 )  สิ่งที่เหมือนกันระหว่าง Artery กับ Vein คือข้อใด
ก.มีผนัง 3 ชั้น
ข.แรงดันของเลือด
ค.ทิศทางการไหลเวียนของเลือด
 
ข ค
ก ค
58 )  ในกรณีที่เกิดการแพ้สารบางอย่าง (allergy) เช่นจากโปรตีนในอาหาร หรือจากฝุ่นละอองและเกสรดอกไม้ จะพบจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดใดเพิ่มขึ้นกว่าปกติ ทั้งนี้เนื่องจากมันมีคุณสมบัติทำลายสารที่เป็นพิษจากเนื้อเยื่อได้ดี
 
59 )  ถ้าไม่มีต่อมทอนซิล(tonsil) จะส่งผลต่อร่างกายอย่างไร
 
จะมีอาการเจ็บคอมีไข้ กลืนลำบาก เบื่ออาหาร
ไม่ส่งผลมากนักเพราะยังหลอดน้ำเหลืองชนิดอื่นอยู่อีก
อาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงต่อหัวใจและปอดได้
ทำให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพนัก
60 )  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเซลล์บี
 
CD4+
plasma cell
memory cell
phagocytosis
61 )  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ ไส้เดือนดิน
 
มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด(closed circulatory system)เช่นเดียวกับงูดิน
มี pseudoheart อยู่ทางด้านหน้าของลำตัว คอยสูบฉีดเลือดไปตามเส้นเลือด
มีการเคลื่อนที่แบบ antagonism โดยอาศัยกล้ามเนื้อวงและกล้ามเนื้อตามยาว
แรงบีบตัวของหัวใจขึ้นกับการทำงานของกล้ามเนื้อที่ผนังลำตัว และทางเดินอาหาร
62 )  ข้อใดถูกต้อง
ก.เหยี่ยวมีอายุขัยมากกว่าช้างอินเดียน
ข.ข้าว กระเทียม จัดเป็นพืชแบบ annual plant
ค.ลักษณะเฉพาะของ closterium คล้ายเคียวเกี่ยวข้าว
 
ก ข
ข ค
63 )  อะมีบา และ พารามีเซียม มีสิ่งใดคล้ายคลึงกัน
ก.วิธีการกินอาหาร
ข.วิธีการขับถ่าย
ค.contractile vacuole
 
ก ข
ก ค
ข ค
64 )  สาขาวิชา entomology ถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเดียวกันกับสาขาวิชาใด
 
parasitology
endocrinology
morphology
genetics
65 )  ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร
ก.การผสมเทียมปลา ข.การถ่ายฝากตัวอ่อน ค.การโคลนนิ่ง ง.ยีนบำบัด
 
ก ข
ข ค
ค ง
ง ก
66 )  ถ้านักเรียนนำสาหร่ายหางกระรอกไปส่องด้วยกล้องที่มีกำลังขยาย 4 เท่าแล้วพบว่าขนาดของสาหร่ายหางกระรอกเป็น 2200 ไมโครเมตร จงหาขนาดพื้นที่ของจอภาพในหน่วยมิลลิเมตร
 
12.84
13.86
14.60
15.50
67 )  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างนี้ ก.เป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวเช่นเดียวกับน้ำตาลไรโบส ข.ถ้ามีการรวมตัวกับกลูโคสจะเป็นแหล่งอาหารของพืช ค.สามารถพบได้ในนม ข้าวโพด น้ำผึ้ง
 
ข ค
ก ค
68 )  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ enzyme
 
เร่งปฏิกิริยาย้อนกลับได้
มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นโปรตีน
ช่วยควบคุมการปล่อยพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ทั้ง 1 2 3
69 )  เราจะตรวจพบ anthocyanin ของดอกพู่ระหงได้ที่ไหน
ก.sap vacuole
ข.food vacuole
ค.chromoplast
 
ก ข
ข ค
ก ค
70 ) 

ในเซลล์เม็ดเลือดขาวน่าจะพบออแกแนลล์ใดมาก

 

ไรโบโซม

ไลโซโซม

กอลจิบอดี

ไมโทคอนเดรีย

71 )  microfilament พบได้ที่ไหน
ก.microvilli
ข.เซลล์เม็ดเลือดขาว
ค.อะมีบา
 
ก ข
ข ค
ก ค
ก ข ค
72 )  ออร็แกแนลล์ใดทำงานร่วมกัน
ก.ไรโบโซม
ข.RER
ค.กอลจิบอดี
ง.ไลโซโซม
 
ก ข ค
ข ค ง
ก ข ง
ก ค ง
73 )  exocytosis และ endocytosis เหมือนกันอย่างไร
ก.ทิศทางการลำเลียง
ข.ลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
ค.นำอาหารมาเก็บไว้ในรูปของเวสิเคิล
 
ก ข
ก ค
ข ค
74 )  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 
ปลาที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหลมักจะมีเมือกเพื่อการยึดเกาะ
แนวปะการังเป็นดัชนีบ่งบอกสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลได้
การแบ่งแหล่งน้ำเป็นประเภทต่างๆใช้ค่าความเค็มเป็นตัวกำหนด
พื้นที่ป่าชุ่มน้ำมีอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดต่อหน่วยพื้นที่
75 )  มีข้อความที่ถูกต้องทั้งหมดกี่ข้อ
ก.การอพยพของนกปากห่างมีผลมาจากอุณหภูมิเป็นสำคัญ
ข.Rhizobium กับรากถั่วมีความสัมพันธ์แบบ mutualism
ค.โซ่อาหารแบบแซโรไฟติกมักจะเริ่มจากผู้ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ก่อนไปยังผู้บริโภคลำดับต่างๆ
ง.ในวัฏจักรไนโตรเจนไม่มีกระบวนการเปลี่ยนเกลือแอมโมเนียมกลับเป็นแก๊สไนโตรเจนในบรรยากาศ
 
1
2
3
4
76 )  บริเวณ ก เป็นบริเวณหน้าดินที่ถูกเปิดขึ้นใหม่
บริเวณ ข เป็นทุ่งหญ้าที่ถูกไฟป่าทำลาย
นักเรียนคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเเทนที่ก่อนที่บริเวณใด เพราะเหตุใด
 
บริเวณ ก เพราะเป็นบริเวณที่ไม่พบสิ่งมีชีวิตมาก่อน
บริเวณ ข เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ
บริเวณ ข เพราะยังคงมีสิ่งมีชีวิตหลงเหลืออยู่
ข้อมูลไม่เพียงพอ
77 )  แบบแผนการรอดชีวิตของสิ่งมีชีวิตขึ้นอยู่กับอะไร
ก.อาหาร
ข.ช่วงอายุขัย
ค.สภาพแวดล้อม
 
ข ค
ก ข ค
78 )  ประเทศใดที่มีพีระมิดโครงสร้างอายุประชากรมนุษย์เป็นรูปดอกบัวตูม
 
ฮังการี บัลแกเรีย สวีเดน
ไทย เคนยา กัวเตมาลา
ออสเตรีย อิตาลี ออสเตรเลีย
สิงคโปร์ เยอรมัน ญี่ปุ่น
79 )  การสร้างแนวปะการังเทียม จัดเป็นแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบใด
 
ความยั่งยืน
ซ่อมแซม
ป้องกัน
ฟื้นฟู
80 )  ข้อใดจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้
ก.ดิน ข.แสงอาทิตย์ ค.ป่าชายเลน ง.ถ่านหิน
 
ก ง
ข ค
ก ค
ค ง
81 )  สาหร่ายใดที่มีคลอโรพลาสต์เรียงตัวเป็นเกลียวภายในเซลล์
 
ลามินาเรีย
คลอเรลลา
สไปโรไจรา
กลาซิลาเรีย
82 )  ข้อใดเรียงลำดับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชจากวิวัฒนาการต่ำไปหาวิวัฒนาการสูงได้ถูกต้อง
 
มอส ปรง เฟิน หญ้า
มอส เฟิน ปรง หญ้า
มอส แปะก๊วย ปรง เฟิน
มอส ปรง แปะก๊วย หญ้า
83 )  ข้อใดประกอบด้วยเซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซม 2 ชุด (diploid, 2n) ทุกข้อ
 
รังไข่ อับสปอร์ ต้นแกมีไทไฟต์ สปอร์
อับสปอร์ ต้นสปอโรไฟต์ สปอร์
ไซโกต รังไข่ อับสปอร์
ไซโกต แกมีต เอ็มบริโอ
84 )  ข้อใดคือข้อแตกต่างระหว่างเฟินกับเฟินน้ำ
ก.รูปร่างของซอรัส
ข.ขนาดของสปอร์
ค.เส้นใบที่แตกแขนง
 
ก ข
ข ค
ก ค
85 )  พืชชนิดหนึ่งพบเวสเซลในท่อลำเลียง มีใบเลี้ยง มีกลีบดอก และเป็นพืชที่มีระยะสปอร์โรไฟต์เด่นกว่าระยะแกมีโทไฟต์
พืชชนิดนี้คือพืชชนิดใด
 
สนสองใบ
ปรง
แป๊ะก๊วย
มะเมื่อย
86 )  ราชนิดใดสร้างแอสโคสปอร์ได้โดยมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเช่นเดียวกับยีสต์
 
ราแดง
ราดำ
ราสนิม
ราเขม่าดำ
87 )  ข้อใดเป็นลักษณะร่วมของหมึกยักษ์กับหมึกกล้วย
ก.ไม่มีช่องตัว
ข.มีเปลือกแข็ง
ค.ใช้เหงือกแลกเปลี่ยนแก็ส
 
ก ข
ข ค
ก ค
88 )  ข้อใดเป็นลักษณะร่วมของหมึกยักษ์กับหมึกกล้วย
ก.ไม่มีช่องตัว
ข.มีเปลือกแข็ง
ค.ใช้เหงือกแลกเปลี่ยนแก็ส
 
ก ข
ข ค
ก ค
89 )  สัตว์ชนิดใดที่มีหนวด 2 คู่เป็นลักษณะเด่น
 
ปูฟองน้ำ
แมงป่อง
ตั๊กแตน
ปลิงทะเล
90 )  เพรียงหัวหอม เมื่อโตเต็มวัยเราจะไม่พบอวัยวะใด
ก.ท่อประสาท ข.โนโทคอร์ด
ค.ช่องเหงือก ง. หาง
 
ก ข
ข ค
ก ข ง
ข ค ง
91 )  สัตว์ข้อใดต่างจากพวก
 
งูดิน
จระเข้
จิ้งเหลน
ตะพาบน้ำ
92 )  แรงชนิดใดที่มีความสำคัญมากที่สุดในการทำให้น้ำเคลื่อนที่ไปตามท่อไซเลม
 
osmosis
root pressure
capillary action
transpiration pull
93 )  บริเวณใดของรากที่มีการแบ่งเซลล์แบบ mitosis และสามารถเห็นนิวเคลียสได้ชัดเจน
 
Root cap
Zone of root hair
Zone of cell enlargement
The meristematic region
94 )  จากภาพข้อใดกล่าวถูกต้อง
 
เซลล์นี้ทำหน้าที่ลำเลียงอาหารในรูปของกลูโคส
ประกอบไปด้วยเซลล์ที่มีชีวิต 4 ชนิด
พบเซลล์หลอดตะแกรงอยู่ติดกับซีฟทิวป์
มีเซลล์ที่ผนังเซลล์ด้านข้างเป็นลายที่เกิดจากการพอกของสารลิกนิน
95 )  ข้อใดถูกต้องที่สุด
 
ที่เอพิเดอร์มิสด้านบนจะได้รับแสงมากส่วนชั้นเอพิเดอร์มิสด้านล่างไม่ได้รับแสงเลย
พาลิเสดมีโซฟิลด์มีคลอโรพลาสก์น้อยกว่าชั้นสปองจีมีโซฟิลด์
ชั้นสปองจีมีโซฟิลด์จะพบปากใบแต่ไม่พบคลอโรพลาสก์
มัดท่อลำเลียงจะล้อมรอบด้วย bundle sheate ซึ่งจะพบได้ในชั้นชั้นสปองจีมีโซฟิลด์
96 )  การผลิต ATP ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคล้ายการผลิต ATP ในขั้นตอนใดของการหายใจ
ก.ไกลโคไลซิส ข.วัฏจักรเครปส์ ค.การถ่ายทอดอิเล็กตรอน
 
ก ค
ข ค
97 )  ในการสังเคราะห์ด้วยแสงการทำงานร่วมกันของระบบแสง I และระบบแสง II มีผลอย่างไร
ก.การสร้าง ATP
ข.รีดักชันของ NADP ไอออน
ค.เพิ่มจำนวนโปรตรอนภายในไทลาคอยด์
 
ก ข
ข ค
ก ค
98 )  เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสนธิคือข้อใด
ก.เซลล์ไข่
ข.ซินเนอร์จิด
ค.โพลาร์นิวคลีไอ
 
ก ค
ก ข
ก ข ค
99 )  เอนไซม์ใดพบในเมล็ดขนุนที่กำลังงอกและมีกิจกรรมใดเกิดขึ้น
 
Amylase , การหายใจ
Lipase , การปรุงอาหาร
Protease , การแบ่งเซลล์
Pepidase , การสังเคราะห์แสง
100 )  ข้อใดจับคู่ไม่ถูกต้อง
 
เอทิลีน - กระตุ้นการหลุดร่วงของใบ
กรดแอบไซซิก - กระตุ้นการหลุดร่วงของใบ
จิบเบอเรลลิน - กระตุ้นการเกิดตาข้าง
ออกซิน - ยับยั้งการเจริญของตาข้าง