ข้อสอบเอ็นทรานซ์ สังคม ตุลาคม 2546

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 80 ข้อ ผู้เข้าชม : 5,247 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้อง
 
คำว่า สังคม จริงๆ แล้วใช้ได้กับมนุษย์
คำว่า สังคม และวัฒนธรรม มีความหมายเกือบไม่แตกต่างกัน
การอยู่รวมกันเป็นสังคมช่วยให้มนุษย์อยู่รอดในธรรมชาติ
สังคมแต่ละแห่งสนองตอบความต้องการของมนุษย์ได้ไม่แตกต่างกัน
2 )  ข้อความใดสะท้อนพฤติกรรมที่ไม่ใช่วัฒนธรรมทางวัตถุ
 
การบริจาคเงินรางวัลให้แก่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า
การส่งกระทงดอกไม้สดเข้าประกวดในงานแสดงภูมิปัญญาไทย
การมอบเครื่องหมายประกันคุณภาพของสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
การส่งออกผลไทยได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มประเทศอาเซียน
3 )  คำกล่าวที่ว่า “วัฒนธรรมไทยเป็นมรดกของสังคมไทย”หมายถึงข้อใดมากที่สุด
 
วัฒนธรรมไทยเป็นมรดกทางวัตถุที่จับต้องได้
วัฒนธรรมไทยมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน
วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรรักษา
วัฒนธรรมไทยมีการถ่ายทอดจกบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน
4 )  ข้อใดกล่าวถึงบทบาทได้ถูกต้องที่สุด
 
บุคคลทุกคนต้องมีบทบาทใดบทบาทหนึ่งในสังคม
บุคคลจะแสดงบทบาทไม่ได้ถ้าไม่มีคู่แสดงบทบาท
ถ้าสมาชิกของสังคมเข้าใจในบทบาทถูกต้องสังคมก็จะมีระเบียบ
บทบาทคือสิทธิและหน้าที่ของบุคคลแต่ละคนพึงมีในสังคม
5 )  ”ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ”เกี่ยวข้องกับข้อใด
 
วัฒนธรรมย่อย
วิถีประชา
คติธรรม
จารีต
6 )  วิธีการที่สังคมถ่ายทอดแบบแผนพฤติกรรมให้สมาชิกประพฤติปฎิบัติเป็นแนวเดียวกัน เรียกว่าอะไร
 
การจัดระเบียบทางสังคม
การควบคุมทางสังคม
การขัดเกลาทางสังคม
การสร้างวินัยทางสังคม
7 )  สถาบันศาสนาเกิดจากสาเหตุใด
 
มนุษย์ต้องการจัดระเบียบแบบแผนให้เป็นอย่างเดียวกัน
ความเชื่อในภูตผีปีศาจและสิ่งที่ไม่มีตัวตนของมนุษย์
ความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยทางด้านจิตใจ
กำเนิดของศาสดาและเจ้าลัทธิที่กลุ่มชนศรัทธา
8 )  ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 
คนไทยนิยมใช้สินค้าไทยมากขึ้น
เด็กไทยนิยมบริโภคอาหารญี่ปุ่นมากว่าอาหารไทย
คนไทยติดต่อสื่อสารกันทางโทรศัพท์มือถือกันมากกว่าทางการเขียนจดหมาย
การอยู่ร่วมกันของหนุ่มสาวไทยก่อนการแต่งงานเพิ่มมากขึ้น
9 )  หลักธรรมข้อใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงองค์ประกอบแห่งชีวิตของมนุษย์
 
อริยสัจ 4
เบญจศีล
เบญจขันธ์
ไตรลักษณ์
10 )  ทุกข์ตามหลักอริยสัจสี่หมายถึงอะไร
 
ความเจ็บปวดทรมาน
ความลำบากยากเข็ญ
ความไม่สบายทางกายและทางใจ
ความมีชีวิตที่ต้องประสบภัยพิบัติ
11 )  ข้อใดคือลักษณะพิเศษของศาสนาอิสลามที่แตกต่างจากศาสนาอื่น
 
ศาสนาอิสลามสอนให้เคารพพระเจ้าเพียงองค์เดียว
ศาสนาอิสลามไม่มีนักบวช
ศาสนาอิสลามห้ามบริโภคอาหารบางชนิด
ศาสนาอิสลามให้ผู้นับถือต้องสละทรัพย์เพื่อสังคมตามสถานภาพ
12 )  ข้อใดกล่าวถึงศาสนาอินดูและพระพุทธศาสนาไม่ถูกต้อง
 
ทั้งสองศาสนาสอนว่า ชีวิตหลังความตายมีได้หลายชาติ
ทั้งสองสาสนาเชื่อว่า มีอำนาจสูงสุดที่ไม่ใช่พระเจ้า
ทั้งสองสาสนาเชื่อว่า คนเราควรทำตนให้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจ
ทั้งสองศาสนาสอนว่า การหลุดพ้นจากความทุกข์ คือเป้าหมายของชีวิต
13 )  จิตวิญญาณตามคำสั่งสอนของศาสนาคริสต์มีบทบาทสำคัญอย่างไรในชีวิตมนุษย์
 
เป็นบ่อเกิดของชีวิต
เป็นบ่อเกิดของความคิด
เป็นบ่อเกิดของคุณธรรม
เป็นบ่อเกิดของเชาว์ปัญญา
14 )  พระเยซู ตามความเข้าใจของศาสนาอิสลามคือใคร
 
บุตรพระเจ้า
นะบีท่านหนึ่ง
ผู้ไถ่บาปมนุษย์
ทูตสวรรค์องค์หนึ่ง
15 )  ข้อใดไม่จัดว่าเป็นองค์ประกอนของรัฐ
 
วุฒิสภา
ศาลรัฐธรรมนูญ
องค์การพัฒนาเอกชน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
16 )  ข้อใดคือวัตถุประสงค์สำคัญที่สุดของพรรคการเมือง
 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
การเข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาล
การที่สมาชิกพรรคได้รับการเลือกตั้ง
การเป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์
17 )  วุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคล้ายคลึงกับวุฒิสภาในอดีตในเรื่องใด
 
จำนวนสมาชิก
ที่มาของสมาชิก
อำนาจหน้าที่หลัก
ความเป็นกลางทางการเมือง
18 )  นโยบายที่คณะราษฎรประกาศใช้ในการปกครองประเทศเพื่อแสดงความเป็นประชาธิปไตยเรียกว่าอะไร
 
สมุดปกขาว
สมุดปกเหลือง
หลัก 6 ประการ
ธรรมนูญการปกครอง
19 )  วัตถุสำคัญของกลุ่มผลประโยชน์คือข้อใด
 
ควบคุมการดำเนินงานของรัฐบาล
เข้าร่วมในคณะรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ
กดดันให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อสนองความต้องการของกลุ่ม
ส่งตัวแทนกลุ่มสมัคเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
20 )  กระทรวงมุรธาธิการ สมัยรัชกาลที่ 5 มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องใด
 
ราชทัณฑ์
การชำระคดี
ระเบียบสารบรรณ
ไปรษณีย์โทรเลข
21 )  บุคคลหรือคณะบุคคลใดไม่มีสิทธิเสนอร่างพระชารบัญญัติให้รัฐสภาพิจารณา
 
คณะรัฐมนตรี
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
22 )  การใช้อำนาจนิติบัญญัติข้อใดไม่ถูกต้อง
 
คณะรัฐมนตรีมีอำนางเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้
พระราชบัญญัติจะต้องมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
วุฒิสภามีอำนาจที่จะให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ โดยแก้ไขหรือไม่แก้ไขเพิ่มเติมก็ได้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิ์เสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้โดยเอกเทศ
23 )  คำอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายข้อใดไม่ถูกต้อง
 
กฎหมายเกิดจากผู้มีอำนาจในรัฐ
กฎหมายมีผลบังคับใช้จนกว่าจะยกเลิก
กฎหมายเป็นกฎที่ประชาชนต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายเป็นกฎที่รวมถึงกฎเกณฑ์ทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
24 )  ลำดับชั้นศาลของไทยข้อไดถูกต้อง
 
ศาลแขวง ศาลแพ่ง ศาลฎีกา
ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา
ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลฎีกา
ศาลชั้นต้น ศาลชั้นกลาง ศาลฎีกา
25 )  การเปิดบ่อนเสรีเกี่ยวข้องกับกฎหมายใดมากที่สุด เพราะเหตุใด
 
กฎหมายแพ่ง เพราะการเล่นพนันเป็นเรื่องของเอกชนกับเอกชน
กฎหมายปกครอง เพราะการเล่นพนันต้องเสียค่าธรรมเนียมให้แก่รัฐ
ศาลรัฐธรรมนูญ เพราะการเล่นพนันในบ่อนที่ได้รับอนุญาตไม่เป็นความผิดทางอาญา
กฎหมายอาญา เพราะการเล่นพนันในบ่อนที่ได้รับอนุญาติไม่เป็นความผิดทางอาญา
26 )  นางสาวอ้วนกลุ้มใจน้ำหนักขึ้นทุกวัน อยากให้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว จึงไปหาแพทย์เพื่อดูดไขมันออกโดยที่แพทย์ยืนยันว่าปลอดภัย ขณะที่ทำการดูดไขมัน นางสาวอ้วนถึงแก่ความตายเพราะมีโรคแทรกแพทย์จะมีความรับผิดชอบหรือไม่อย่างไร
 
ผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา
ผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา
ผิดฐานฆ่าคนตายโดยประมาท
ไม่ผิดเพราะเป็นอุบัติเหตุ
27 )  ถ้าเจ้าของบ้านได้รับความเสียหายจากการกระทำของคนงานของบริษัทรับเหมาในการก่อสร้างอาคารสูง เขาจะต้องนำคดีไปฟ้องต่อศาลใด
 
ศาลแพ่ง
ศาลอาญา
ศาลปกครอง
ศาลแรงงาน
28 )  ข้อใดแสดงว่านิติกรรมนั้นเป็นโมฆียกรรม
 
เด็กชายดำไปซื้อโทรศัพท์มือถือ ต่อมาบิดาของเด็กชายดำนำไปคืนผู้ขาย เพราะราคาแพงกว่าปกติ
เด็กชายดำไปซื้อโทรศัพท์มือถือ ต่อมาครูของเด็กชายดำนำไปคืนผู้ขาย เพราะราคาแพงกว่าปกติ
เด็กชายดำไปซื้อโทรศัพท์มือถือ ต่อมาเด็กชายดำนำไปคืนผู้ขาย เพราะราคาแพงกว่าปกติ
เด็กชายดำไปซื้อโทรศัพท์มือถือ ต่อมาบิดาของเด็กชายดำนำไปคืนผู้ขาย เพราะบิดาของเด็กชายดำสั่งให้ไปคืน
29 )  ข้อใดถูกต้อง
 
เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครแบ่งการปกครองออกเป็น 50 เขต ซึ่งเป็นเขตเมืองทั้งหมด
เมืองภูเก็ตมีสภาพเป็นเมืองรูปแบบพิเศษเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร
ทั้งกรุงเทพมหานคร เมืองภูเก็ต และเมืองพัทยา จัดเป็นเมืองรูปแบบพิเศษทั้งสิ้น
30 )  เหตุใดประชากรส่วนใหญ่ของภาคใต้จึงอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา
 
มีทรัพยากรแร่มาก ได้แก่ เหล็ก ดีบุก และแก๊สธรรมชาติ
เป็นเขตชายฝั่งทะเลยกตัว ทำให้การคมนาคมติดต่อสะดวก
ชายฝั่งเป็นเขตคลื่นลมสงบ มีทรัพยากรสัตว์น้ำชุกชุม
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
31 )  หมู่บ้านในชนบททั่วไปมีปัญหาด้านใดมากที่สุด เมื่อคำนึงถึงสภาพแวดล้อมพื้นฐานทางภูมิศาสตร์
 
การเพาะปลูกในฤดูแล้ง
การย้ายถิ่นเพื่อประกอบอาชีพ
สิทธิในที่ดินทำกิน
ราคาผลผลิตตกต่ำ
32 )  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพของทรัพยากรน้ำในประเทศไทย
 
การขยายตัวของชุมชนเมือง
การขยายตัวของพื้นที่ป่าปลูก
การขยายตัวของอุตสาหกรรมโรงงาน
การขยายตัวของกิจกรรมทางการเกษตรทั้งพื้นที่และความเข้มข้น
33 )  ป่าไม้ผลัดใบในประเทศไทย พบในภูมิอากาศแบบใด
 
พบในภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมือร้อน ฝนตกเฉลี่ยไม่เกิน 1,500 มิลิเมตรต่อปี และแห้งแล้งนานากว่า 5 เดือน
พบในภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ฝนตกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,500 มิลิเมตรต่อปีและแห้งแล้งนานไม่เกิน 4 เดือน
พบในภูมิอากาศแบบป่าฝนเมืองร้อน ฝนตกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2,000มิลลิเมตรต่อปี และแห้งแล้งนานไม่เกิน 3 เดือน
พบในภูมิอากาศที่มีฝนเฉลี่ยระหว่าง 1,000-1,500 มิลลิเมตรต่อปี และแล้งนานประมาณ 3 เดือน
34 )  เหตุใดจึงสร้างเขื่อนปากมูลขึ้นที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 
แม่น้ำมูลเป็นพื้นที่รับน้ำที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถเก็บกักน้ำได้ในปริมาณมาก
เพื่อป้องกันมิให้น้ำจากแม่น้ำโขงไหลเข้ามาท่วมพื้นที่นาตามริมฝั่งแม่น้ำมูล
จังหวัดอุบลราชธานีน้ำท่วมมากในฤดูฝนและแห้แล้งมากในฤดูแล้ง
ต้องการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำเพื่อนำมาใช้ในภาคตะวนออกเฉียงเหนือ
35 )  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งพุน้ำร้อนในประเทศ
 
พบในบริเวณภูเขาหินปูนที่มีรอยแตก
พบในบริเวณภูเขเหินแกรนิตที่มีน้ำใต้ดินไหลผ่าน
พบในบริเวณที่มีแหล่นน้ำใต้ดินปริมาณมาก
พบในบริเวณที่ใต้ผิวโลกมีแหล่งหินหนืดในระดับตื้น
36 )  ความแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดจากสาเหตุใด
 
มีปริมาณฝนเฉลี่ยน้อยกว่าภูมิภาคอื่นๆ
ฤดูฝนสั้นมีช่วงฤดูแล้งคั่นสลับเป็นเวลานาน
มีแหล่งน้ำธรรมชาติน้อยไม่สามารถกักเก็บไว้ได้
พายุใต้ฝุ่นซึ่งนำฝนมาตกได้อ่อนกำลังลงเมือขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม
37 )  ทิวเขาใดที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่ทำให้ภูมิอากาศด้านตะวันตกและตะวันออกของภาคใต้แตกต่างกัน
 
ทิวเขาภูเก็ต
ทิวเขาสันกาลาคีรี
ทิวเขาพนมเบญจา
ทิวเขานครศรีธรรมราช
38 )  ข้อใดคือปัจจัยที่ทำให้ภุมิอากาศของประเทศไทยผันแปรน้อย
 
พายุหมุนทะเลจีนใต้
ลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ตั้งซึ่งอยู่ในเขตศูนย์สูตร
ลมมรสุมฤดูร้อนและฤดูหนาว
39 )  เหตุใดชายฝั่งทะเลตะวันออกของภาใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ถึงจังหวัดนราธิวาส จึงมีตะกอนปกคลุมพื้นที่โดยทั่วไป
 
เป็นแผ่นดินที่เกิดได้ไม่นานเช่นเดียวกับที่ราบเจ้าพระยา
เป็นชายฝั่งจมตัวมีตะกอนจากทะเลเข้ามาทับถมเป็นจำนวนมาก
เป็นแผ่นดินที่มีตะกอนสะสมเป็นระยะเวลานาน
เป็นชายฝั่งที่มีแม่น้ำสายหลักหลายสายนำตะกอนมาทับถมกัน
40 )  เหตุใดจึงสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ที่จังหวัดชลบุรีและระยอง
 
เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ
มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลน้ำลึกมากว่าบริเวณอื่น
อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครทำให้การคมนาคมสะดวก
มีอู่ต่อเรือและบริการที่เกี่ยวเนื่องพร้อมมูลกว่าบริเวณอื่น
41 )  ข้อใดเป็นจุดสังเกตว่าดอยอินทนนท์ ดอยปุย และดอยสุเทพเป็นภูเขาหินแกรนิต
 
มียอดโค้งงอ ไม่หยักแหลมขรุขระ
มียอดแบนราบสลับกับยอดหยักแหลม
มียอดโค้งมนสลับหยักแหลมขรุขระ
ยอดหยักแหลมตะปุ่มตะป่ำมีถ้ำภายในภูเขา
42 )  ลักษณะภูมิประเทศคู่ใดเป็นการทับถมที่เกิดจากการกระทำของคลื่น น้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำชายฝั่ง
 
ดินดอนสามเหลี่ยม หน้าผาชันริมทะเล
คันดินธรรมชาติ สันดอนจะงอย
หาดและสันทราย เนินตะกอนรูปพัด
ที่ราบน้ำทะเลท่วมถึง สันดอนเชื่อมเกาะ
43 )  ข้อใดเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 
ประเทศประสบปัญหาความตกต่ำทางเศรษฐกิจตั้งแต่ พ. ศ.2540 เป็นต้นมา
ประเทศไม่สามารถผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคได้
นโยบายของรัฐบาลในการลดการว่างงาน คือกระตุ้นให้เอกชนลงทุนมากขึ้น
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารเพื่อป้องกันเงินทุนระยะสั้นไหลเข้ามากเกินไป
44 )  เมื่อเกิดมีอุปสงค์ส่วนเกินในตลาด ตลาดจะมีการปรับตัวอย่างไร
 
ราคาสินค้าจะสูงขึ้น ปริมาณเสนอซื้อจะลดลง ปริมาณเสนอขายจะสูงขึ้น
ราคาสินค้าจะสูงขึ้น ปริมาณเสนอซื้อจะสูงขึ้น ปริมาณเสนอขายจะลดลง
ราคาสินค้าจะลดลง ปริมาณเสนอซื้อจะลดลง ปริมาณเสนอขายจะสูงขึ้น
ราคาสินค้าจะลดลง ปริมาณเสนอซื้อจะสูงขึ้น ปริมาณเสนอขายจะลดลง
45 )  ข้อใดเป็นจุดเด่นของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
 
การกระจายรายได้ของประชาชนใกล้เคียงกัน เพราะประชาชนมีอิสระในการประกอบอาชีพ
สินค้าและบริการมีราคาถูก เพราะมีการแข่งขันกันผลิตสอนค้าออกจำหน่าย
ประชากรมีแรงจูงใจทำงาน เพราะสามารถถือครองทรัพย์สินที่ทำมาหาได้
การผลิตสินค้ามีต้นทุนต่ำ เพราเน้นการใช้ปัจจัยทุนในการผลิต
46 )  ข้อใดเป็นเหตุผลให้รัฐบาลแทรกแซงน้ำมันราคาปิโตรเลียมในช่วงส่งครามอิรัก-สหรัฐอเมริกา
 
ต้องการให้เวลาแก่ประชาชนเพื่อหาวิธีการประหยัดการใช้น้ำมัน
ไม่ต้องการให้ประชาชนพะวงกับสงครามมากเกินไป
ต้องการให้ประชาชนมีน้ำมันใช้ตามปรกติ
ไม่ต้องการให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นมาก
47 )  ในปี 2545 ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นของประเทศหนึ่งเท่ากับ 500 ล้านบาท ในปีเดียวกัน ถ้ามีคนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศนี้ ก่อให้เกิดผลผลิตมูลค่ารวม 50 ล้านบาท และคนของประเทศนี้ไปลงทุนในประเทศอื่นก่อให้เกิดผลผลิตคิดเป็นมูลค่ารวม 30 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น (DGP) ของประเทศนี้เท่ากับเท่าใด
 
420 ล้านบาท
480 ล้านบาท
520 ล้านบาท
580 ล้านบาท
48 )  รัฐบาลให้การสนับสนุนการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจใดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
การทำไร่กาแฟ
การทำสวนยางพารา
การทำสวนมะพร้าว
การทำสวนองุ่น
49 )  ข้อใดเป็นเครื่องชี้ว่าการว่างจะสูงขึ้น
 
ระดับราคาสินค้ามีแนวโน้มสูงเกินไป
สมรรถภาพการผลิตของประเทศสูงเกินไป
ปริมาณสินค้าคงคลังมีมากเกินไป
ความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศ
50 )  เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นในเศรษฐกิจ ผู้ใดเป็นผู้ได้ประโยชน์
 
ผู้เป็นลูกหนี้ที่มีสัญญากู้ระยะยาว
ผู้ได้รับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
ผู้ได้รับรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก
51 )  มาตรการใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนำมาใช้บ่อยครั่งที่สุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
 
ลดอัตราดอกเบี้ย
ลดค่าเงินบาท
เพิ่มการออกพันธบัตรขายให้ประชาชน
เพิ่มอัตราเงินสดสำรองของธนาคารพาณิชย์
52 )  วิธีการใดของรัฐบาลจะช่วยลดสภาพล่องส่วนเกินของสถาบันการเงิน
 
สนับสนุนการแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อขยายตลาดสินค้า
ตั้งกองทุนวายุภักษ์เพื่อขายหน่วยลงทุนให้ประชาชนและสถาบันธุรกิจ
ขยายโครงการเอื้ออาทรและโครงการคอมพิวเตอร์ขายให้ประชาชนมากขึ้น เพื่อกระตุ้นค่าใช้จ่าย
เริ่มโครงการสร้างถนนเลียบทะเลเชื่อมกรุงเทพมหานครกับจังหวัดเพชรบุรี เพื่อกระตุ้นการลงทุนในภูมิภาค
53 )  ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
 
การขาดดุลบัญชีทุน
การขาดดุลบัญชีทุนสำรอง
การขาดดุลการค้า
การขาดดุลบริการ
54 )  ถ้าค่าเงินบาทอ่อนลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ จะเกิดผลข้อใด
 
ราคาน้ำมันปิโตรเลียมในประเทศจะสูงขึ้น
ราคารถยนต์ทีผลิตในประเทศจะลดลง
เงิน 1 บาท แลกเงินดอลลาร์ได้มากขึ้น
เงิน 1 ดอลลาร์แลกเงินบาทได้น้อยลง
55 )  ข้อใดไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
 
มีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมากขึ้น
มีความเลื่อมล้ำด้านการกระจายรายได้มากขึ้น
มีการกระจุกตัวของประชากรและภาวะมลพิษเพิ่มขึ้น
มีอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
56 )  ลักษณะใดไม่ใช่เศรษฐกิจแบบพอเพียง
 
พึงพาตนเองโดยผลิตสินค้าตามจำนวนที่ตนเองต้องการ
การจัดสรรพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและเพื่อการบริโภคในครัวเรือนให้เหมาะสม
การสร้างนิสัยบริโภคสินค้าที่จัดหาได้ในชุมชน
การกระจายการผลิตโดยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ด้วย
57 )  วรรณกรรมเรื่องใดมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของชาวไทยเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญ-กรรมในพระพุทธศาสนา
 
จินดามณี
พระนลคำหลวง
สุภาษิตพระร่วง
มหาชาติคำหลวง
58 )  ข้อใดเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 
การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และการป้องกันประเทศ
การฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้า และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
การทำสงครามตอบโต้ข้าศึก และการขยายอำนาจ
การขยายอำนาจ และการฟื้นฟูเศรษฐกิจกาค้า
59 )  การยกเลิกระบบไพร่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นเพราะเหตุใด
 
ระบบไพร่เป็นอุปสรรคต่อการยกเลิกระบบทาส
ระบบไพร่เป็นอุปสรรคที่สำคัญในการปรับปรุงประเทศ
มหาอำนาจตะวันตกบีบบังคับให้ไทยยกเลิกระบบไพร่
พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ไม้สามารถควบคุมไพร่ได้
60 )  นโยบายเศรษฐกิจไทยสมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายยกรัฐมนตรีมีลักษณะที่สำคัญอย่างไร
 
ส่งเสริมการลงทุนากต่างประเทศ
คุ้มครองอุตสาหกรรมของคนไทย
กีดกันการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสำหรับคนยากคนจน
61 )  ข้อใดไม่ใช่ความร่วมมือทางทหารที่ไทยมีต่อองค์การสหประชาชาติ
 
ส่งกองกำลังเข้าร่วมรบในส่งครามเกาหลี
ส่งกองกำลังเข้าร่วมรบในสงครามเวียดนาม
ส่งกองกำลังเข้ารักษาความสงบในติมอร์ตะวันออก
ส่งแพทย์สนามเข้ารักษาในส่งครามอ่าวเปอร์เซียครั้งแรก
62 )  แม้ว่าปรัชญาจีนจะมีหลายสำนัก หลายความคิด แต่ก็ให้ความสำคัญตรงกันในเรื่องใด
 
ความยุติธรรมของผู้ปกครองประเทศ
ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ
ความสำคัญของการศึกษา
ความเข้มงวดในการใช้กฎหมาย
63 )  เหตุใดญี่ปุ่นจึงต้องเปิดประเทศใน ค.ศ. 1854
 
เกรงกลัวอำนาจทางทหารของอังกฤษ
เกิดความขัดแย้งในระหว่างผู้นำญี่ปุ่น
ตระหนักถึงกำลังอำนาจที่เหนือกว่าของชาติตะวันตก
เห็นความจำเป็นของการรับวัฒนธรรมตะวันตก
64 )  สงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามมีความสำคัญอย่างไร
 
เป็นสงครามตัวแทนของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตในสงครามเย็น
เป็นสงครามเกาหลีและเวียดนามต่อสู้กับจักรวรรดินิยมสมัยใหม่
เป็นสงครามสกัดกั้นการขยายตัวของสาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นสงครามที่สหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้และเสียหายอย่างหนัก
65 )  วรรณกรรมเรื่อง รามายณะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
 
การต่อสู้ระหว่างศาสนา
การต่อสู้ระหว่างวรรณะ
การต่อสู้ระหว่างชนชั้น
การต่อสู้ระหว่างความดีความชั่ว
66 )  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในโลกตะวันตก จากสมัยกลางมาสู่สมัยใหม่
 
การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ
การปฏิรูปศาสนา
การสำรวจค้นพบดินแดนใหม่
การปฏิวัติอุตสาหกรรม
67 )  เพราะเหตุใดอังกฤษจึงเป็นประเทศแรกที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม
 
มีทรัพยากรน้ำมันในอาณานิคม
มีระบอบการปกครองที่เอื้อต่อการลงทุน
ไม่มีข้อจำกัดด้านแรงงาน
มีระบบเศรษฐกิจแบบพาณิชย์นิยม
68 )  การปฏิวัติฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1789ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในข้อใด
 
ฝรั่งเศสเป็นประเทศประชาธิปไตยอย่างเติมที่
เกิดความรู้สึกชาตินิยมในหมู่ชาวฝรั่งเศส
พลเมืองฝรั่งเศสทุกคนได้รับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง
มีการยกเลิกระบบอภิสิทธิ์อย่างเป็นทางการในฝรั่งเศส
69 )  วัตถุประสงค์ของการปฏิวัติในโลกตะวันตกช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 ตรงกับข้อใดมากที่สุด
 
เพื่อให้ประชาชนมีเสรีภาพ
เพื่อยกเลิกสิทธิพาณิชย์นิยม
เพื่อให้ประชาชนเลือกนับถือศาสนาได้
เพื่อแก้ไขระบบการเลื่อนชั้นในสังคม
70 )  เหตุการณ์ใดที่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดสมัยสงครามเย็น
 
การล่มสลายของสหภาพโซเวียต
การลำลายกำแพงเบอร์ลิน
การทำสนธิสัญญาจำกัดอาวุธทางยุทศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต
การเปิดสัมพันธ์ไมตรีสหรัฐอเมริกากับสาธารณะรัฐประชาชนจีน
71 )  ข้อความในข้อใดไม่ถูกต้อง
 
เทคโนโลยีการพิมพ์เกิดขึ้นในยุโรปสมัยกลาง
การแยกอากาศออกจากถ่านหินทำให้มีควันน้อยลง
อังกฤษเป็นชาติแรกที่จัดตั้งองค์การทางวิทยาศาสตร์ขึ้น
เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรงผลิตขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
72 )  สิ่งใดเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย
 
เทคโนโลยีระดับสูง
ประชากรที่มีคุณภาพ
การลงทุนจากภาครัฐและเอกชนของไทย
การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมขนาดย่อม
73 ) 

ในโครงสร้างอายุของประชากรไทย วัยทำงานจัดอยู่ในระหว่างอายุเท่าใด

 

13-60 ปี

15-59 ปี

18-55 ปี

20-60 ปี

74 )  อุปสรรคที่สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทยคืออะไร
 
สังคมไทยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม
บุคคลากรขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเทคโนโลยีที่รับมาจากต่างประเทศ
งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนใหญ่อยู่ในภาคเอกชน
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ในวงจำกัด
75 )  ในยุคหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ความขัดแย้งทางอุดมการณ์เป็นความขัดแย้งระหว่างแนวคิดใด
 
ประชาธิปไตย กับ รัฐสวัสดิการ
ศาสนา กับ วิทยาศาสตร์
เสรีนิยม กับ เผด็จการ
จักรวรรดินิยม กับ ชาตินิยม
76 )  ในปัจจุบันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มต่างๆ ในโลกเกิดจากสาเหตุใดน้อยที่สุด
 
ความเชื่อทางศาสนา
ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
อุดมการณ์ทางการเมือง
77 )  ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มในข้อใดไม่ใช่ความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์
 
เซอร์บ และ โครแอต
ทมิฬ และ สิงหล
อิรัก และ อิหร่าน
อาร์เมเนีย อาเซอไบจัน
78 )  สหรัฐอเมริกาและอังกฤษใช้ข้อใดเป็นข้ออ้างสำคัญที่สุดในการทำสงครามกับอิรัก
 
เพื่อโค่นอำนาจประธานาธิบดีซัดดำ
อิรักสนับสนุนขบวนการก่อการร้าย
เพื่อสร้างสันติภาพในตะวันออกกลาง
อิรักมีอาวุธทำลายล้างร้ายแรงในความครอบครอง
79 )  โครงการ STAR WAR หรือโครงการการป้องกันทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา เป็นความริเริ่มในสมัยประธานาธิบดีท่านใด
 
โรนัลด์ เรแกน
ริชาร์ด เอ็ม นิกสัน
จิมี คาร์เตอร์
จอร์น เอฟ เคนเนดี
80 )  ข้อใดแสดงว่าองค์การสหประชาชาติเป็นองค์การที่เป็นธรรมาภิบาล (good govermance)
 
เป็นองค์การที่คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
เป็นองค์การที่มีบทบาททางด้านความมั่นคงระหว่างประเทศมาก
เป็นองการผู้นำชาวโลกทางด้านความคิดเพื่อสร้างฉันทามติในระดับโลก
เป็นองค์การที่ความเป็นประชาธิปไตยทั้งในเรื่องของโครงสร้างและกระบวนการกำหนดนโยบาย