แบบทดสอบ-ปริมารสารสัมพันธ์

วิชา : เคมี ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 6 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,462 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + H2O + NH4NO3
เมื่อทำสมการของปฎิกิริยาข้างต้นนี้ให้ดุลแล้ว เลขสัมประสิทธิ์ของ HNO3 จะมีค่าเท่ากับ
 
1
4
7
10
2 )  จากปฏิกิรยาเคมีต่อไปนี้ เมื่อปฏิกิริยาได้ดุลแล้ว
aKMnO4 + bHCl → cKCl + dMnCl2 + 8H2O + 5Cl2
จะพบว่า
 
a + b = 18
c + d > b
a > b
a + d > b
3 )  ถ้าเขียนสมการเคมีที่ดุลแล้วแทนปฏิกิริยาต่อไปนี้
(a) คาร์บอนมอนออกไซด์ กับ (b) ไอร์ออน (III) ออกไซด์ ทำปฏิกิริยากันแล้วได้
(c) เหล็ก กับ (d) คาร์บอนไดออกไซด์ จำนวนโมเลกุลในสมการเรียงลำดับ
(a) (b) (c) (d) จะเป็นอย่างไร
 
3, 2, 2, 3
3, 1, 2, 3
1, 3, 3, 1
3, 1, 1, 3
4 )  เมื่อเขียนสมการแสดงการเผาไหม้ของ บิวเทนในออกซิเจน ผลบวกของตัวเลขสัมประสิทธิ์ต่างๆ ในสมการที่ดุลแล้วจะเท่ากับเท่าใด
 
12
15
20
33
5 )  สารละลายใดต่อไปนี้เจือจางที่สุด
 
HNO3 0.2 mol/dm3
NaOH 15 g/น้ำ 500 cm3
CO2 10 dm3
C6H12O16 10 g/น้ำ 100 cm3
6 )  ของเหลวชนิดหนึ่งมีสูตร A3B มีค่าความถ่วงจำเพาะ 1.5 เมื่อนำ A3B 20 cm3 ผสมกับน้ำให้มีปริมาตรสุดท้ายเท่ากับ 500 cm3สารละลายที่ได้จะมีความเข้มข้นกี่ mol/dm3(มวลอะตอม A = 33, B = 21)
 
2.0
1.5
1.0
0.5