วิชาศาสนา(พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ซิกข์)

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 7 ข้อ ผู้เข้าชม : 6,916 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ข้อใดต่อไปนี้ ที่เรียงลำดับการเกิดก่อน-หลังของศาสนา ได้อย่างถูกต้อง
 
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาหราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์
ศาสนาหราหมณ์-ฮินดู ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์ ศาสนาหราหมณ์-ฮินดู ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม
ศาสนาคริสต์ ศาสนาซิกข์ ศาสนาหราหมณ์-ฮินดู ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม
3 )  คำสอนที่เป็นหลักหรือหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาคืออะไร
 
ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธ์
พระไตรปิฎก
อริยสัจ4
ไตรลักษณ์
4 )  ฆราวาสธรรมใช้สำหรับผู้ครองเรือนประกอบด้วยอะไรบ้าง(เพื่อนๆช่วยกันตอบและถ้าไม่ถูกต้อช่วยให้คำอธิบายด้วยนะค่ะ)
 
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา
สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
5 )  ศาสนาอิสลาม การทำละหมาดทำเวลาไหนบ้าง
 
เช้า กลางวัน บ่าย เย็น กลางคืน
เช้า เที่ยง เย็น ก่อนนอน
เช้า กลางวัน เย็น
ย่ำรุ่ง กลางวัน เย็น พลบค่ำ กลางคืน
6 )  ในศาสนาคริสตร์ เชื่อว่า"พระเยซู"มีความเกี่ยวข้อง(เป็นอะไร)กับ"พระยะโฮวาห์"
 
เป็นคนๆเดียวกัน
เป็นพระบุตรของพระยะโฮวาห์
เป็นส่วนหนึ่งของพระยะโฮวาห์
เป็นพระยะโฮวาห์ แต่แบ่งภาคลงมาเกิด
ไม่มีข้อถูก
7 )  องค์ประกอบของศาสนา ประกอบด้วยอะไรบ้าง
 
1.ศาสดา 2.คัมภีร์ 3.สัญลักษณ์ 4.พีธีกรรม 5.ผู้สืบทอดศาสนา 6.ศาสนสถาน
1.พระเจ้า 2.ศาสดา 3.คัมภีร์ 4.สัญลักษณ์ 5.พีธีกรรม 6.ผู้สืบทอดศาสนา 7.ศาสนสถาน
1.พระเจ้า 2.คัมภีร์ 3.สัญลักษณ์ 4.พีธีกรรม 5.ผู้สืบทอดศาสนา
1.พระเจ้า 2.คัมภีร์ 3.สัญลักษณ์ 4.พีธีกรรม 5.ศาสนสถาน
8 )  ตรีมูรติ หมายถึงสิ่งใด ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
(เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดนะค่ะ)
 
เป็นสัญลักษณ์ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
เป็นคัมภีร์ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
พระพรหม(ผู้สร้างโลก)พระนารายณ์(ผู้ดูแลรักษาโลก)พระศิวะ(ผู้ทำลายโลก)
เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในสมัยก่อนของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู