สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 8 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,232 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
2 )  ลิฟท์จุผู้ใหญ่ได้ 20 คน หรือจุเด็กได้ 24 คน ถ้าในลิฟท์เที่ยวนี้มีผู้ใหญ่ 15 คน จะมีเด็กได้อย่างมากกี่คนจึงจะไม่เกินกำลังของลิฟท์
 
ก. 5 คน
ข. 6 คน
ค. 9 คน
ง. 18 คน
3 )  ชายคนหนึ่งทำงาน 2/3 ของงานเสร็จในเวลา 1/3 วัน ดังนั้น ชายคนนี้ทำงานชิ้นนี้เสร็จในเวลากี่ชั่วโมง
 
ก. 6 ชม.
ข. 8 ชม.
ค. 12 ชม.
ง. 16 ชม.
4 )  ในปัจจุบันบิดามีอายุมากกว่าบุตร 25 ปี แต่อีก5ปีข้างหน้า บิดาจะมีอายุ 45 ปี ปัจจุบันบุตรมีอายุเท่าไหร่
 
ก. 10 ปี
ข. 15 ปี
ค. 20 ปี
ง. 25 ปี
5 )  ค่าบริการในการเล่นสกีน้ำ 800 บาทต่อชั่วโมง เศษของเวลาที่เกินครึ่งชั่วโมงคิดเป็น1ชม. เเละเศษของเวลาที่น้อยกว่าหรือเท่ากับครึ่งชม. คิด 450 บาท ถ้าเล่นสกีน้ำ 5 + 1/2 จะต้องเสียเงินเท่าไหร่
 
ก. 840 บาท
ข. 4,800 บาท
ค. 4,450 บาท
ง. 5,000 บาท
6 )  มีข้าวสาร 256 กระสอบ หนักกระสอบละ 50 กก. ต้องการขนย้ายโดยใช้เรือลำหนึ่งซึ่งบรรทุกของหนักได้ไม่เกิน 2,400 กก. จะต้องใช้เรือขนย้าย"อย่างน้อยที่สุด"กี่เที่ยว
 
ก. 4 เที่ยว
ข. 5 เที่ยว
ค. 6 เที่ยว
ง. 8 เที่ยว
7 )  รัศมีของวงกลม 2 วง ยาว 3.5 เเละ 2.2 ซม. ตามลำดับ ถ้าระยะห่างระหว่างจุดศูนย?กลางของวงกลมทั้งสองยาว 1.3 ซม. เเล้ววงกลมทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
 
ก. ไม่ตัดกัน
ข. เป็นเพื่อนกัน
ค. สัมผัสภายใน
ง. อยู่ห่างกัน1.3 ซม.
8 )  วงกลมรูปเล็กมีเส้นรอบวงยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นรอบวงของวงกลมใหญ่ พื้นที่ของวงกลมรูปเล็กคิดเป็นกี่%ของพื้นที่รูปวงกลมใหญ่
 
ก. 50%
ข. 100%
ค. 25%
ง. 30%
9 )  นร. โรงเรียนหนึ่งมี 500 คน ชอบดูทีวี 40เปอร์เซ็นต์ ของทั้งหมด เมื่อสัมภาษณ์นร.ที่ดูทีวี พบว่า ชอบดูละคร 90เปอร์เซ็นต์ จงหาจำนวนคนที่ชอบดูละคร
 
ก. 400 คน
ข. 80 คน
ค. 350 คน
ง . 180 คน